Thứ hai, 24 Tháng 6 2019
TIN MỚI

Agribank Bến Tre - 31 năm hình thành và phát triển

Agribank Ben Tre 31 nam hinh thanh va phat trienNgân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) Chi nhánh Bến Tre được thành lp vào ngày 26/3/1988 theo Quyết đnh s 39/NH-TCCB ngày 26/3/1988 ca Thng đc Ngân hàng Nhà nước Vit Nam, đến nay đã không ngng ln mnh, khng đnh vai trò ch lc trong trin khai chính sách tín dng phc v phát trin nông nghip, nông dân, nông thôn ti đa phương.

Thành qu kinh doanh kh quan

Tri qua tng giai đon phát trin, bng nhng gii pháp mang tính đt phá và cách làm mi, Agribank Bến Tre thc s khi sc vi nhng thành qu đt được kh quan. Đến nay, Agribank Bến Tre có h thng mng lưới ph khp đa bàn tnh vi 01 Hi s tnh, 10 chi nhánh loi II và 18 phòng giao dch, 38 máy ATM được phân b rng khp trong toàn tnh, cơ s vt cht được xây dng khang trang, hot đng kinh doanh hàng năm đu đt và vượt các ch tiêu kế hoch ca Tr s chính giao.

Trong chng đường 31 năm xây dng và phát trin, Agribank Bến Tre luôn phát huy tt vai trò ch lc trong vic đu tư tín dng và cung ng các sn phm dch v trên đa bàn nông nghip, nông thôn, bng nhng gii pháp mang tính đt phá và cách làm mi, Agribank Bến Tre đã không ngng phát trin vượt bc, ngày càng khng đnh vai trò ch đo, ch lc trên th trường nông nghip, nông thôn, vi nhng kết qu đt được rt kh quan. Đến cui năm 2018, ngun vn huy đng tăng hơn 4.028 t đng và dư n tăng gp 792 ln so vi ngày đu thành lp; bình quân tc đ tăng ngun vn hàng năm trên 25%/năm, dư n tăng hàng năm hơn 28%/năm vi hơn 205 ngàn khách hàng thường xuyên giao dch. T trng ngun vn huy đng t dân cư hàng năm duy trì n đnh trên 93%, th phn huy đng vn vn duy trì mc cao trong điu kin cnh tranh ngay trong hot đng ngân hàng ngày càng gay gt, to tin đ vng chc cho đu tư tín dng phc v phát trin nông nghip, nông thôn theo đúng s mnh và đnh hướng kinh doanh ca Agribank. Trong khu vc Tây Nam B (gm 15 chi nhánh) năm 2018: V ngun vn, Agribank Bến Tre đng th ba, d n đng th tư, v thu dch v đng th nhì, tài chính đng th tư; cht lượng tín dng luôn được đm bo, duy trì mc thp hơn nhiu so mc ti đa được phép.

Vi nhng thành qu đt được trong 31 năm qua, Agribank Bến Tre đã được Đng, Nhà nước, Chính ph trao tng Huân chương Lao đng hng Nhì và nhiu Bng khen khác. Đó không ch là s ghi nhn, tuyên dương, mà còn là nim đng viên, khích l ca Đng, Nhà nước, Ngành và cng đng đi vi đi ngũ cán b viên chc Agribank Bến Tre tiếp tc hăng hái vươn lên, làm vic hết mình, cng hiến cho đt nước, cho Ngành và cho s nghip Cách mng.

Góp phn tích cc phát trin kinh tế đa phương

Trong quá trình hot đng, Agribank Bến Tre luôn làm tròn vai trò ca mt Ngân hàng thương mi Nhà nước trong vic chuyn ti vn cho mi thành phn ca nn kinh tế trên đa bàn tnh, như: Chương trình tín dng phát trin nông nghip, nông thôn và nông dân theo Quyết đnh 67, Ngh đnh 55 (nay là Ngh đnh 116) ca Chính ph; chương trình chuyn dch cơ cu cây trng, vt nuôi, phát trin h tng, các làng ngh, phát trin kinh tế trang tri, nông nghip sch, công ngh cao; cho vay qua chui liên kết, qua t nhóm và các chương trình mc tiêu phát trin kinh tế - xã hi ca Đng b tnh Bến Tre.

Đến nay, thông qua tín dng, Ngân hàng đã giúp cho hàng trăm doanh nghip, hàng ngàn h gia đình có đ vn đ t chc sn xut kinh doanh, m mang ngành ngh, nâng cao đi sng, đóng góp được nhiu cho xã hi. Là ngân hàng đi đu trong vic cung ng các dch v tài chính, là ngân hàng ch lc dn dt th trường tài chính nông thôn; là công c hu hiu ca Đng và Nhà nước trong vic điu hành chính sách tin t, phát trin kinh tế, thc hin có hiu qu chính sách “Tam nông” ca Đng trên đa bàn tnh Bến Tre, góp phn tích cc vào công cuc đi mi, đưa kinh tế đa phương ngày càng phát trin.

Agribank đã m ra cơ hi thoát nghèo và to cơ hi làm giàu cho nhiu nông dân, góp phn quan trng vào quá trình chuyn dch cơ cu kinh tế ca đa phương, thc s là đòn by hiu qu trong phát trin nông nghip, nông thôn và xây dng nông thôn mi.

Trong nhiu năm qua, lãnh đo Agribank Bến Tre luôn chú trng đến công tác phát trin dch v, đc bit là các dch v ngân hàng hin đi đến đa bàn nông thôn. Đến nay, th phn th Agribank Bến Tre chiếm trên 45%, qua đó phát trin mnh các hình thc thanh toán: chuyn lương, dch v thu chi, thanh toán hóa đơn (đin, nước, cước vin thông, hc phí…); chuyn tin trên đin thoi di đng, Internet (E-Mobile Banking, Internet Banking…), dch v liên kết ngân hàng bo him đến tn đa bàn nông thôn, thay thế dn vic s dng tin mt, đm bo thanh toán nhanh chóng, an toàn góp phn thc hin tt đ án thanh toán không dùng tin mt ca Ngân hàng trên đa bàn.

Công tác an sinh xã hi luôn được quan tâm

Vi vai trò là mt Ngân hàng ch lc trên đa bàn, bên cnh nhim v chính tr quan trng hàng đu là thc thi chính sách tin t, thc hin kinh doanh hiu qu, phc v tt cho tín dng nông nghip nông thôn thì vic thc hin trách nhim đi vi cng đng, công tác an sinh xã hi đã được xác đnh rt rõ là mt trong nhng nhim v quan trng trong hot đng ca Agribank Bến Tre. "Nói đi đôi vi làm", trong sut chng đường 31 năm xây dng và phát trin, Chi nhánh đã liên tc tích cc trin khai rt nhiu chương trình, hot đng xã hi t thin giàu ý nghĩa nhân văn, đm bo an sinh xã hi, hướng ti cng đng và vì s phát trin ca cng đng xây dng Qu Đn ơn đáp nghĩa, Qu bo tr tr em, Qu vì người nghèo, ng h đng bào gp thiên tai, lũ lt, tài tr các chương trình t thin.

Agribank Bến Tre trong nhng năm qua dành hơn 39 t đng vi các hot đng ch yếu dành h tr an sinh xã hi trong lĩnh vc giáo dc, y tế, tài tr xe cu thương, chăm lo tết cho người nghèo, xây nhà tình nghĩa, tình thương cho gia đình chính sách, h nghèo... Truyn thng “Đn ơn đáp nghĩa”, “Ung nước nh ngun” đã được các thế h cán b Agribank Chi nhánh tnh Bến Tre xây dng, gìn gi trong sut chng đường 31 năm trưởng thành và phát trin, cùng h thng xây dng hình nh Agribank - Ngân hàng vì s nghip "Tam nông", Agribank - Ngân hàng vì cng đng.

Xem 1038 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.