Thứ tư, 23 Tháng 9 2020
TIN MỚI

Tập huấn “Tài trợ thương mại và chuỗi cung ứng” tại KienLong Bank

Tap huan Tai tro thuong mai va chuoi cung ung tai KienLong BankT ngày 18 - 22/3/2019, Hip hi Ngân hàng Vit Nam, T chc Tài chính Quc tế (IFC), Nhóm Ngân hàng Thế gii và Ngân hàng Kiên Long (KienLong Bank) phi hp t chc Tp hun chuyên sâu v “Tài tr thương mi và chui cung ng” cho đi ngũ cán b qun lý và chuyên viên các phòng.

Ni dung tp hun thông qua vic trao đi, ci m gia chuyên gia ca IFC – ông Martijn De Ruijter Korve, Phó Ch tch, Chuyên gia phát trin sn phm, B phn kinh doanh Tài tr thương mi, Deutsche Bank, AG, Chi nhánh Amsterdam vi đi ngũ cán b ca KienLong Bank đ chia s kinh nghim thc tế cũng như tư vn t khâu thiết kế sn phm phù hp nhu cu ca khách hàng, tiếp th sn phm, xác đnh nhóm khách hàng mc tiêu, xét duyt khon cp vn, gii ngân, giám sát khon vay… nhm giúp KienLong Bank hoàn thin sn phm tài tr thương mi, tài tr vn da trên các khon phi thu và hàng hóa luân chuyn trong kinh doanh đ phát trin mnh hơn trong tương lai.

Theo bà Trn Tun Anh-Tng giám đc KienLong Bank: qua mt tun tp hun, trao đi, tho lun cùng chuyên gia IFC, các phòng/ban nghip v liên quan đu hiu nghip v tài tr thương mi và chui cung ng sâu hơn, đng thi nhn thy nhng vn đ cn phi chú ý và phi được b sung hoàn thin phù hp vi thông l quc tế và thc tin Vit Nam. Trên cơ s đó to đà thúc đy phát trin tài tr thương mi và chui cung ng ti KienLong Bank mnh hơn trong thi gian ti, phù hp vi Đnh hướng chiến lược phát trin bán l, phân tán ri ro ca KienLong Bank là: Tp trung tim lc vào phân khúc bán l, H kinh doanh, khách hàng cá nhân, DNNVV, doanh nghip siêu nh, khu vc nông thôn…Bà Tun Anh trân trng cám ơn ông Martijn De Ruijter Korve cùng nhóm chuyên gia IFC, Hip hi Ngân hàng Vit Nam đã nhit tình trao đi tư vn cho cán b KienLong Bank, đng thimong mun tiếp tc tc nhn được s h tr v đào to nghip v hot đng ngân hàng t phía Hip hi Ngân hàng Vit Nam và T chc Tài chính Quc tế IFC, Nhóm Ngân hàng Thế gii trong thi gian ti.

Xem 500 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng