Thứ ba, 26 Tháng 5 2020
TIN MỚI

Đề xuất giảm thuế TNDN hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hinh anh doanh nghiep nho va vuaB Tài chính đang d tho Ngh quyết ca Quc hi v mt s chính sách thuế thu nhp doanh nghip h tr, phát trin doanh nghip nh và va (DNNVV).

B Tài chính cho biết, Vit Nam hin có hơn 600 nghìn doanh nghip, trong đó khi kinh tế tư nhân chiếm gn 500 nghìn doanh nghip và trong s này có ti hơn 96% là doanh nghip nh và siêu nh, 2% doanh nghip quy mô va và 2% doanh nghip ln. Khi kinh tế tư nhân đã to ra khong 1,2 triu vic làm, đóng góp hơn 40% tng sn phm quc ni (GDP) mi năm.

Trước ngày 01/01/2014 Lut thuế thu nhp doanh nghip (TNDN) quy đnh thuế sut áp dng chung là 25%. T ngày 01/01/2014 Lut s 32/2013/QH13 đã quy đnh l trình áp dng thuế sut thuế TNDN, theo đó t 01/01/2014 áp dng thuế sut ph thông là 22% và t ngày 01/01/2016 là 20%; riêng doanh nghip có quy mô nh và va (doanh thu năm không quá 20 t đng) được áp dng thuế sut 20% t ngày 01/7/2013, sm hơn so vi l trình nêu trên. Như vy, hin nay, DNNVV đang áp dng mc thuế sut như đi vi doanh nghip nói chung là 20%.

Đ tiếp tc khuyến khích DNNVV phát trin, c th hóa quy đnh ti Lut H tr DNNVV, B Tài chính trình Chính ph trình Quc hi cho doanh nghip trong nhóm DNNVV được gim thuế sut thuế TNDN xung còn 15 - 17%. Vic gim thuế sut thuế TNDN xung mc 15% - 17% đm bo s khuyến khích đi vi DNNVV.

Mt s đim ct lõi trong d tho:

1. Min thuế thu nhp doanh nghip trong 02 năm k t khi có thu nhp chu thuế đi vi doanh nghip thành lp mi t h, cá nhân kinh doanh.

Sau thi gian min thuế theo quy đnh ti khon này, trường hp doanh nghip mi thành lp t h, cá nhân kinh doanh thc hin d án đu tư thuc ngành ngh, đa bàn ưu đãi thuế thì tiếp tc được hưởng mc ưu đãi (thuế sut ưu đãi và min, gim thuế) tương ng theo quy đnh ca pháp lut v thuế thu nhp doanh nghip.

Hết thi gian min thuế và thi gian hưởng ưu đãi thuế (nếu có), doanh nghip thc hin mc thuế sut thuế thu nhp doanh nghip theo quy đnh.

2. Thuế sut 15% áp dng đi vi doanh nghip có tng doanh thu năm dưới 03 t đng và có s lao đng tham gia bo him xã hi bình quân năm không quá 10 người.

3. Thuế sut 17% áp dng đi vi doanh nghip có tng doanh thu năm t 03 t đng đến dưới 50 t đng và có s lao đng tham gia bo him xã hi bình quân năm không quá 100 người.

4. Doanh thu làm căn c xác đnh doanh nghip thuc đi tượng được áp dng thuế sut 15% và 17% quy đnh này là tng doanh thu ca năm trước lin k.

5. Quy đnh nêu trên không áp dng đi vi các trường hp: Thu nhp t chuyn nhượng vn, chuyn nhượng quyn góp vn; thu nhp t chuyn nhượng bt đng sn (tr nhà xã hi quy đnh ti Lut thuế thu nhp doanh nghip), thu nhp t chuyn nhượng d án đu tư, chuyn nhượng quyn tham gia d án đu tư, chuyn nhượng quyn thăm dò, khai thác khoáng sn; thu nhp nhn được t hot đng sn xut, kinh doanh ngoài Vit Nam; thu nhp t hot đng tìm kiếm, thăm dò, khai thác du, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhp t hot đng khai thác khoáng sn.

Xem toàn văn d tho ti đây.

Xem 369 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng