Thứ ba, 11 Tháng 8 2020
TIN MỚI

IADI ban hành Dự thảo hướng dẫn lập kế hoạch dự phòng và ứng phó khủng hoảng hệ thống

IADI ban hanh Du thao huong dan lap ke hoach du phong va ung pho khung hoang he thongHip hi Bo him tin gi quc tế (IADI) va ban hành D tho v Vai trò ca t chc BHTG trong vic lp kế hoch d phòng và qun lý, ng phó vi khng hong h thng.

D tho đang được ly ý kiến rng rãi trên website ca IADI, gm mt s ni dung chính sau: Điu kin tiên quyết đ lp kế hoch d phòng.

Theo D tho, khuôn kh hot đng hiu qu là điu kin tiên quyết đ lp kế hoch d phòng và chun b đ đi phó vi mt cuc khng hong. Các t chc BHTG phi đm bo vic sn có các công c và quy trình cn thiết (kh năng vn hành) đ duy trì các hot đng theo nhim v, quyn hn được giao.

T chc BHTG cn thiết lp các tha thun chia s thông tin hiu qu vi các thành viên Mng an toàn tài chính đ chun b x lý các tình hung bt thường. Thông thường, vic xây dng cơ chế này trong giai đon n đnh s là cơ s đ tăng cường chia s thông tin và phi hp trong khng hong. Chia s thông tin liên tc và phi hp các hành đng nên được c th hóa và được chính thc hóa thông qua Lut, quy đnh, biên bn ghi nh, hoc các văn bn pháp lý khác.

Kế hoch d phòng và th nghim

Cn xây dng kế hoch d phòng đ chun b ng phó hiu qu vi tình hung bt thường xy ra. Phm vi và quy mô ca các kế hoch d phòng có th thay đi tùy thuc vào chc năng, nhim v ca t chc BHTG. T chc BHTG nên đt ra các phương án đi phó vi tình hung bt ng, duy trì hot đng liên tc và thc hin vai trò trong các nghip v như chi tr, cp vn, thu hi và truyn thông v BHTG.

Bên cnh đó, t chc BHTG nên công b khung kế hoch d phòng nhm mc đích d s dng thông qua các hình thc như “Cm nang”, “Sách hướng dn” hoc hình thc khác vi ni dung hướng dn và thông tin cn thiết khác phc v cho vic thiết kế và thc hin kế hoch d phòng.

Đ thc hin hiu qu kế hoch d phòng, t chc BHTG cn có ngun lc đy đ, chng hn như nhân s (ni b hoc thuê ngoài), chuyên môn k thut và qu BHTG.

Kế hoch d phòng nên được th nghim thường xuyên. Không cn kim tra sc chu đng tt c các hot đng vi tn sut hàng năm, nhưng cn đm bo rng các lĩnh vc quan trng được kim tra thường xuyên. Tn sut th nghim phi được quyết đnh theo tính cht và tm quan trng ca tng lĩnh vc.

Cn duy trì lch trình th nghim theo đnh kỳ và hình thc khác nhau. Kch bn kim tra sc chu đng có th được xây dng vi nhiu gi đnh khác nhau v mc đ nghiêm trng ca khng hong, t trường hp đc thù ti khng hong toàn h thng. Nhng đim yếu được ghi nhn trong quá trình kim tra nên được khc phc, đng thi bài hc kinh nghim rút ra cn được lưu thành tài liu như mt phn ca kế hoch.

Chiến lược truyn thông ca t chc BHTG nên được xây dng như mt phn ca kế hoch d phòng, đng thi cn được kim tra theo đnh kỳ và sa đi khi cn thiết. Chiến lược truyn thông cho các tình hung d phòng và khng hong nên hướng ti tt c các bên có liên quan như: thành viên Mng an toàn tài chính, phương tin truyn thông...

Kế hoch d phòng cho vic chia s thông tin và hp tác xuyên biên gii nên được chun b và th nghim ti các quc gia, vùng lãnh th có tn ti các t chc tài chính xuyên biên gii, nhm đm bo rng cơ chế này được thc hin đy đ và hiu qu.

Chun b ng phó và qun lý khng hong

T chc BHTG nên là mt phn ca khung th chế v thông tin và phi hp gia các thành viên mng an toàn tài chính nhm chun b ng phó và qun lý khng hong. Vai trò c th ca t chc BHTG s được xác đnh da trên chc năng, nhim v, nhưng cn phi đm bo vic được tham gia vào quá trình qun lý khng hong. 

T chc BHTG cn tham gia thc hin din tp mô phng khng hong nhm chun b cho mt cuc khng hong toàn h thng. Vic din tp như vy nên được lên kế hoch và thc hin thường xuyên.

Thc hin h tr tài chính theo nhim v và quyn hn trong tình hung khng hong. T chc BHTG nên có vai trò trong vic quyết đnh s dng qu BHTG (đ chi tr hoc x lý) và có trách nhim đm bo qu BHTG được s dng mt cách hp lý, đúng đn.

Chiến lược truyn thông và phi hp phm vi toàn h thng đ x lý các tình hung khng hong cn đm bo s tham gia ca tt c các thành viên trong Mng an toàn tài chính. Khi xy ra khng hong toàn h thng, cơ chế thông tin và phi hp gia thành viên Mng an toàn tài chính cn được trin khai hiu qu, đng thi t chc BHTG nên tham gia xây dng kế hoch truyn thông khng hong.

Theo DIV

Xem 2076 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng