Chủ nhật, 05 Tháng 7 2020
TIN MỚI

Hội Thẻ ngân hàng hướng tới chính phủ số và nền kinh tế số ở Việt Nam

Hoi The ngan hang huong toi chinh phu so va nen kinh te soNgày 23/3/2019 ti TP. Nha Trang, tnh Khánh Hòa, Hi Th Ngân hàng Vit Nam đã t chc Hi ngh thường niên năm 2019 vi ch đè “Vai trò ca th ngân hàng trong vic xây dng chính ph đin t hướng ti chính ph s và nn kinh tế s Vit Nam, vói s tham d ca hơn 150 đi biu đến t các ngân hàng hi viên; đi din V Thanh toán NHNN, B Tài chính, Văn phòng Chính ph, Cc A05- B Công an, Hip hi Ngân hàng Vit Nam.

Năm 2018, th trường Vit Nam có khong 86 triu th đang lưu hành, tăng 12% so vi năm 2017,  trong đó s th phát hành mi tăng 17 triu th, tăng trưởng 11%. Mc dù t l s dng th (th ghi n ni đa) đ rút tin mt vn còn cao (khong 80%), tuy nhiên doanh s s dng chi tiêu th đã có mc tăng trưởng đt 32%, trong đó doanh s s dng chi tiêu th quc tế tăng 54%. Tng doanh s thanh toán th năm 2018 đt 3.507 t đng, tăng 28% so vi năm 2017, trong đó doanh s thanh toán chi tiêu tăng trưởng nhanh hơn, mc 30%.

Cùng vi s phát trin ca các hình thc thanh toán mi như Ecom, QR, mPOS, doanh s thanh toán chi tiêu ti các kênh này cũng tăng trưởng mc đ cao tương ng vi s lượng. Tng doanh s thanh toán chi tiêu ti các kênh bao gm c kênh POS truyn thng và kênh mi đt tăng trưởng 50% so vi năm 2017. Các s liu cho thy s phát trin ca th ngân hàng, xu hướng thanh toán chi tiêu ca ch th - là nhng yếu t tích cc, thun li đ thúc đy thanh toán không dùng tin mt, phù hp vi đnh hướng xây dng Chính ph s và nn kinh tế s.

Các tham lun ti hi ngh đã làm rõ vai trò ca Hi Th cũng như các sn phm th ngân hàng trong vic đy mnh thanh toán không dùng tin mt, cho thy hot đng thanh toán th thi gian qua đã có nhng bước chuyn biến khá mnh m, đt được nhiu kết qu đáng ghi nhn, mang li li ích cho khách hàng, đóng góp cho nn kinh tế, đc bit là có ý nghĩa rất tích cc đi vi cng đng thông qua vic phát trin thanh toán dch v công. Thẻ ngân hàng là phương tiện thanh toán không thể thiếu do những li ích, ý nghĩa cng đng mang li.

Chia s v thc trng thanh toán dch v công qua ngân hàng ti Vit Nam, ông Nguyn Đăng Hùng - Phó Tng Giám đc NAPAS - cho biết, đã có 50 ngân hàng tha thun phi hp thu thuế đin t vi Thuế, Hi quan; 26 ngân hàng tha thun vi công ty đin lc; 11 ngân hàng trin khai thu tin hc phí; 6 ngân hàng trin khai dch v thu h vin phí. Bên cnh đó, hin nay 21% s người hưởng lương hưu, tr cp BHXH nhn các khon thanh toán qua tài khon ATM. Mt s ng dng thanh toán dch v công qua th khác đang trin khai thí đim như thanh toán phí đ xe ô tô (iparking) ti mt s thành ph ln như Hà Ni và TP. H Chí Minh, thu phí phương tin ca khu Chalo, thanh toán dch v thông quan  ti cng Sài Gòn, cp phép nhp khu thiết b và trang b bc x… Tuy nhiên, cũng theo ông Hùng, quá trình trin khai thanh toán dch v công qua ngân hàng còn gp phi mt s khó khăn, tn ti như môi trường pháp lý chưa hoàn thin, h thng qun lý thông tin chưa tp trung. Đi vi h thng thanh toán, mc phí hin nay được cho là chưa phù hp, giao dch th còn phc tp và vic trin khai đang có tính đơn l, manh mún (kết ni song phương), lãng phí ngun lc ca h thng ngân hàng (h tng ngun lc kết ni và vn hành). Cùng quan đim này, ông Đào Minh Tun - Ch tch Hi Th - dn chng, vic chưa có chính sách đng b phát trin TTKDTM trong lĩnh vc giao thông, các ngân hàng phát trin t phát, manh mún trong khi lĩnh vc này cn đu tư ln và đng b theo mô hình quc gia, cn s hp tác chung ca tt c các ngân hàng. Hay vic ngân hàng không thu được phí t trin khai thanh toán dch v công do đơn v không có cơ chế chi tr phí dch v ngân hàng cũng là hn chế đ có th thúc đy phát trin thanh toán dch v công…

Đ thúc đy thanh toán dch v công qua th ngân hàng, ông Đào Minh Tun kiến ngh, Chính ph tiếp tc chính sách thúc đy chi tr lương qua tài khon; ch đo các đơn v chi tiêu công, các ngành ln như giao thông, cu đường, y tế, giáo dc… đy mnh trin khai d án đ có th s dng th d thanh toán các loi phí, xem xét chính sách thuế ưu đãi cho các doanh nghip chp nhn thanh toán th; h tr qung bá trên các phương tin truyn thông đi chúng đ khuyến khích người dân s dng th và s dng các chương trình, tin ích ngân hàng đin t đ qun lý giao dch và thông tin th ca cá nhân.

Theo đ xut ca NAPAS v mô hình kết ni thanh toán dch v công đ xut, trong đó NAPAS đóng vai trò là cng thanh toán tp trung, thc hin chc năng chuyn mch và bù tr đin t và nhng khuyến ngh đi vi ngân hàng thì, các ngân hàng thanh toán, đy mnh phát trin th trường, hp tác vi các ban/ngành, cơ quan Nhà nước, đơn v hành chính công, hành chính s nghip cũng như phi hp vi NAPAS đ phát trin cng thanh toán đin t tp trung cho dch v công; đi vi các ngân hàng phát hành, phi hp trin khai các hình thc thanh toán mi (tokenization- s hóa th, QR pay, Autopa) cùng NAPAS, phi hp vi NAPAS xây dng chính sách phí cho dch v công, tăng cường công tác truyn thông cho người dân.

Hi ngh đã đc bit lưu ý vic tăng cường đm bo an ninh, an toàn thanh toán th, to nim tin cho người dân; thường xuyên kim tra, rà soát, b sung và hoàn thin các quy trình nghip v, quy đnh ni b v an ninh, bo mt h thng công ngh thông tin ca các đơn v cung cp dch v nhm hn chế các ri ro; đng thi phát hin sm các vi phm đ chn chnh đm bo tuân th các quy đnh v an ninh, an toàn trong hot đng thanh toán; phát triển các dịch vụ thanh toán đa dạng, phù hp vi đc đim ca tng nhóm đi tượng, tng vùng, min, đc bit là vùng sâu, vùng xa, khu vc nông thôn nhm nâng cao kh năng tiếp cn dch v ngân hàng, dch v thanh toán trong nn kinh tế; tăng cường phi hp cht ch với các b, ngành, đơn v liên quan trong vic xây dng, hoàn thin các cơ chế, chính sách, chương trình thúc đy thanh toán qua ngân hàng đi vi các khon phí dch v công.

Hi ngh ghi nhn nhng gii pháp và s ch đo quyết liệt từ phía Chính ph, NHNN và s tham gia tích cc ca các ngân hàng, qua đó thúc đy mnh m hơn na vic s dng th ngân hàng và thanh toán dch v công, góp phn tích cc thc hin ch trương phát trin thanh toán không dùng tin mt, xây dng chính ph đin t, hướng ti chính ph s và nn kinh tế s Vit Nam.

Xem 370 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng