Thứ ba, 25 Tháng 2 2020
TIN MỚI
Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ VI

Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ VI

Ngày 20/3/2019, ti tr s 193 bà triu, Hà Ni, Hi đng Hip hi Ngân hàng Vit Nam nhim kỳ VI đã tiến hành kỳ hp th 7 vi s tham d ca Ch tch, Phó Ch tch, Tng Thư ký và các thành viên Hi đng.

Ti kỳ hp này, Hi đng đã nghe báo cáo Tng kết công tác năm 2018 và phướng hướng nhim v công tác năm 2019 ca Hip hi do tng Thư ký Nguyn Toàn Thng trình bày và các báo cáo v công tác tài chính năm 2018, kế hoch tài chính năm 2019; báo cáo kết qu thm đnh ca Ban Kim tra Hip hi; báo cáo công tác chun b t chc L k nim 25 năm thành lp Hip hi Ngân hàng Vit Nam (1994 - 2019) và kế hoch trin khai đưa “B chun mc đo đc và quy tc ng x ca cán b ngân hàng” vào cuc sng do Cơ quan Thường trc Hip hi chun b.

Các thành viên Hi đng đã tp trung tho lun và đưa ra quyết đnh phương hướng nhim v công tác quan trng cho năm 2019 ca Hip hi. Thay mt Hi đng, Ch tch Phan Đc Tú đánh giá: năm 2018 Hip hi Ngân hàng đã hoàn thành toàn din, xut sc kế hoch toàn khóa trên c 6 nhim v công tác trng tâm: 1/ Tham gia xây dng cơ chế, chính sách, góp phn hoàn thin môi trường pháp lý cho hot đng ngân hàng, đã góp ý đi vi 03 d tho Lut (Lut Phòng, chng tham nhũng; Lut sa đi, b sung mt s điu Lut Thi hành án hình s, Lut sa đi qun lý thuế), 05 d tho Ngh đnh ca Chính ph (Ngh đnh v giao dch đin t trong hot đng tài chính, Ngh đnh thay thế ngh đnh 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 ca chính ph v ban hành danh mc mc vn pháp đnh ca các t chc tín dng, Ngh đnh quy đnh chi tiết, hướng dn mt s điu Lut cnh tranh, Ngh đnh v mt s ni dung đc thù v chế đ tài chính đi vi t chc tín dng yếu kém trong quá trình tái cơ cu và x lý n, Ngh đnh hướng dn Lut An ninh mng); 16 d tho Thông tư ca Ngân hàng Nhà nước, 03 Quy chế, văn bn chiến lược và hơn 40 văn bn cá bit có liên quan đến hot đng thc hin pháp lut nhà nước ca ca các t chc hi viên. Ngoài ra đã đi din tiếng nói chung cho các t chc hi viên kiến ngh vi các cơ quan có thm quyn các gii pháp cn thiết nhm tháo g nhng khó khăn, vướng mc v các vn đ liên quan đến ci cách th tc hành chính, giao dch bo đm, x lý tài sn bo đm, x lý n xu, tái cơ cu, cng c t chc, nâng cao năng lc qun tr, ng dng trong công ngh hin đi, phát trin sn phm, dch v mi đáp ng nhu cu ca khách hàng và xã hi. Thc hin vai trò làm cu ni, h tr các t chc hi viên, đã có ý kiến bng văn bn gi ti các cơ quan qun lý nhà nước kiến ngh gii quyết mt s v vic hp tình, hp lý đ bo v quyn, li ích hp pháp ca các t chc hi viên, tránh to tin l, gây xó trn, ri ro trong hot đng, nh hưởng đến an toàn ca h thng, đã được các cơ quan có thm quyn quan tâm xem xét, điu chnh, góp phn h tr hiu qu cho các t chc hi viên. Thc hin ý kiến ch đo ca Thng đc Ngân hàng Nhà nước và thc hin vai trò, chc năng ca mình, Hip hi Ngân hàng đã nghiên cu, son tho B chun mc đo đc ngh nghip và quy tc ng x ca cán b ngân hàng trình Thng đc đng ý, Hip hi ban hành. Trong các lĩnh vc chuyên sâu, đã phát huy tt vai trò, hiu qu hot đng ca Hi Th ngân hàng, Câu lc b Pháp chế ngân hàng, Câu lc b Fintech, phi hp, h tr các t chc hi viên tháo g khó khăn, vướng mc liên quan đến thc thi pháp lut, phát trin sn phm dch v th… 2/ V công tác truyn thông, Tp chí Th trường tài chính tin t, Trang tin đin t đã kp thi thông tin đy đ hot đng ca Hip hi, ca các t chc hi viên, góp phn tích cc tuyên truyn, gii thích, vn đng, đnh hướng dư lun v các vn đ liên quan đến thc thi chính sách, an toàn, an ninh tin t, ph cp, nâng cao kiến thc  ca người dân v lĩnh vc ngân hàng, tài chính, góp phn đy mnh ch trương giáo dc tài chính ca Chính ph, Ngân hàng Nhà nước. Đã xây dng đ ánTp chí Th trường tài chính tin t đin t, đáp ng nhu cu ngày càng cao, cp thiết ca các t chc hi viên và xã hi. 3/ Công tác hi viên được quan tâm, chú trng, tăng cường mi liên kết, gn bó gia các t chc hi viên, đã xây dng cơ s d liu thông tin t chc hi viên to thêm kênh thông tin trc tuyến ca Hip hi; Đã kết np thêm 05 hi viên mi, nâng tng s hi viên ca Hip hi lên con s 64 đơn v. 4/ Công tác quan h quc tế đã hoàn thành tt kế hoch đ ra vi nhiu s kin, d án, chương trình được t chc, thc hin thành công, đem li ý nghĩa thiết thc cho hot đng ca Hip hi và các t chc hi viên. Ni bt là vic hp tác tích cc vi Hip hi Ngân hàng hàn Quc t chc thành công Din đàn Hp tác Tài chính Vit nam - Hàn Quc ti hà Ni nhân dp Tng thng Hàn Quc sang thăm Vit Nam (tháng 3/2018), được đánh giá là rt có ý nghĩa trong bi cnh mi quan h đi tác chiến lược Vit Nam - Hàn Quc đang phát trin mnh. Hip hi Ngân hàng Vit Nam tiếp tc duy trì, tham gia có hiu qu vào các hot đng ca Hip hi Ngân hàng ASEAN, cũng như tích cc h tr các t chc quc tế liên quan khác, to điu kin đ các t chc hi viên tham d, trao đi kinh nghim và cp nht các thông tin, kiến thc mi. 5/ Công tác đào to, tp hun: đã t chc thành công 27 khóa gm 15 chương trình t chc chung cho các t chc hi viên và 12 chương trình t chc riêng cho tng t chc hi viên. Các chương trình đào to, tp hun đã đáp ng sát nhu cu thc tế ca các t chc hi viên và phù hp vi xu thế ca ngành. 6/ V công tác ni b: Hi đng Hip hi đã ch đo Hip hi Ngân hàng làm tt vai trò, chc năng, nhim v ca mình; hoàn thành tt kế hoch đ ra. Cơ quan Thường trc phát huy tt vai trò tham mưu, qun tr đúng quy đnh; ni b cơ quan đoàn kết, thng nht, được các t chc hi viên đánh giá tt, có tác đng tích cc trên tt c các mng công vic so vi năm 2017, cho thy s c gng, n lc, tinh thn trách nhim ca đi ngũ cán b, nhân viên cơ quan đi vi s phát trin ca Hip hi Ngân hàng Vit Nam.

Ông Phan Đc Tú - Ch tch Hip hi Ngân hàng Vit Nam đt ra yêu cu: năm 2019, Hip hi dn sc hoàn thành tt các ch tiêu nhim v đã đ ra, tiếp tc khng đnh năng lc và v thế ca Hip hi Ngân hàng Vit Nam, tích cc tham gia xây dng cơ chế chính sách, đy mnh công tác truyn thông, công tác hi viên, nâng cao cht lượng đào to, m rng hp tác, quan h quc tế và làm tt công tác qun tr ni b. Năm 2019, Hip hi nói chung, tng t chc hi viên cùng nhau thi đua, lp thành tích thiết thc k nim 25 năm thành lp Hip hi Ngân hàng Vit Nam, trin khai thng li B chun mc đo đc ngh nghip và quy tc ng x ca cán b Ngân hàng, góp phn cùng toàn ngành nâng cao đo đc công v, cht lượng hot đng, hoàn thành tt nhim v.

Xem 311 lần Chỉnh sửa lần cuối vào 22-03-2019 2:29 am
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.