Chủ nhật, 19 Tháng 1 2020
TIN MỚI

Tiêu chuẩn cơ sở cho thẻ chip nội địa và QR-Code góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

Hinh anh the ChipNgân hàng Nhà nước (NHNN) va công b tiêu chun cơ s v th chip ni đa và tiêu chun cơ sc t k thut QR-Code trong lĩnh vc thanh toán ti Vit Nam” nhm đm bo an ninh, an toàn, bo mt trong hot đng th ngân hàng. Vic này có ý nghĩa hết sc quan trng trong vic thúc đy thanh toán không dùng tin mt.

Áp dng tiêu chun th chíp tăng cường an toàn cho hot đng th ngân hàng

Vi nhng tin ích v đ an toàn, bo mt và tin dng ca th chíp, khi áp dng cho hot đng th ngân hàng s gia tăng nhiu tính năng, tin ích cho khách hàng, góp phn quan trng thúc đy thanh toán không dùng tin mt. C th là:

Th nht, nâng cao kh năng chng gian ln do gi mo: Th chíp s dng các thut toán mã hoá cp cao, cung cp kh năng xác nhn bo mt gia th vi trm x lý và trung tâm x lý giao dch, khiến ti phm khó có th đánh cp thông tin đ làm th gi, ngăn chn hu hết các hot đng dò và sao chép thông tin như gii ti phm vn tiến hành vi th t.

Th hai, tăng kh năng lưu tr thông tin: Th chíp có th s dng như mt th ngân hàng, chng minh thư, h chiếu, vé tàu xe hay lưu tr các thông tin khác như y tế, bo him xã hi, thông tin cá nhân... trên cùng mt chiếc th thanh toán; do đó, có th h tr cho phát trin các h thng ng dng như Internet Banking, thương mi đin t.

Th ba, tích hp đa ng dng: Th chíp có kh năng tích hp đa ng dng, như s dng đ tr phí giao thông, mua xăng du t đng, thanh toán vin phí...

Vi xu hướng hu hết các quc gia trên thế gii đã và đang chuyn đi sang công ngh th chip, có đ bo mt cao và tăng kh năng m rng tin ích cho khách hàng, ngày 30/12/2015, NHNN đã ban hành Kế hoch 16/KH-NHNN v vic chuyn đi th ngân hàng t th t sang th chip (th gn vi mch đin t) nhm đnh hướng cho các t chc phát hành th, t chc thanh toán th, t chc chuyn mch th và các đơn v liên quan ti Vit Nam có kế hoch ch đng và chun b ngun lc cũng như các điu kin cn thiết đ thc hin chuyn đi đt kết qu tt (bao gm kế hoch chuyn đi th, chuyn đi thiết b chp nhn th).

Đ trin khai các nhim v phc v cho quá trình chuyn đi theo Kế hoch s 16/KH-NHNN, NHNN đã thành lp Ban Ch đo trin khai xây dng tiêu chun th chip ni đa. Bên cnh đó, NHNN cũng đã có văn bn gi các t chc phát hành, thanh toán th, đ ngh các t chc đánh giá thc trng h thng phát hành th, thanh toán th ca mình; nhng khó khăn, vướng mc và kiến ngh, đ xut nhm trin khai vic chuyn đi t th t sang th chíp hiu qu.

Ngày 05/10/2018, Thng đc NHNN đã ban hành Quyết đnh 1927/QĐ-NHNN công b B Tiêu chun cơ s v th chip ni đa nhm thng nht các yêu cu k thut th thanh toán ni đa ti Vit Nam.

L trình phù hp đ chuyn đi th t sang th chip

Tiếp đó, NHNN cũng đã ra Thông tư 41/2018 sa đi, b sung mt s điu ca Thông tư s 19/2016 quy đnh v hot đng th ngân hàng. Thông tư có hiu lc thi hành k t ngày 18/2/2019, trong đó có b sung quy đnh vic tuân th tiêu chun cơ s (TCCS) v th chip ni đa đã được NHNN ban hành cũng như l trình chuyn đi th ngân hàng t th t sang th chip đ hướng dn các t chc phát hành, t chc thanh toán th t chc trin khai thc hin. NHNN s có kế hoch chuyn đi vi l trình hp lý, phù hp vi năng lc, điu kin ca các ngân hàng.

Theo Thông tư 41/2018, tiêu chun cơ s v th chip ni đa là B Tiêu chun cơ s TCCS 01:2018 v các yêu cu k thut th thanh toán ni đa công ngh chip tiếp xúc ti Vit Nam và TCCS 02:2018 v các yêu cu k thut th thanh toán ni đa công ngh chip không tiếp xúc ti Vit Nam do Thng đc Ngân hàng Nhà nước công b. T chc phát hành th phi tuân th tiêu chun cơ s v th chip ni đa khi phát hành th có BIN do Ngân hàng Nhà nước cp theo l trình chuyn đi; t chc thanh toán th phi tuân th tiêu chun cơ s v th chip ni đa áp dng đi vi ATM và thiết b chp nhn th ti đim bán ca t chc thanh toán th theo l trình chuyn đi.

Thông tư cũng b sung l trình chuyn đi như sau: Đi vi t chc thanh toán th, đến ngày 31/12/2019, ít nht 35% ATM, 50% thiết b chp nhn th ti đim bán đang hot đng ti Vit Nam tuân th TCCS v th chip ni đa. Đến ngày 31/12/2020, 100% ATM và thiết b chp nhn th ti đim bán đang hot đng ti Vit Nam ca t chc thanh toán th tuân th tiêu chun cơ s v th chip ni đa. Đi vi t chc phát hành th, đến ngày 31/12/2019, ít nht 30% s th có BIN do Ngân hàng Nhà nước cp đang lưu hành tuân th tiêu chun cơ s v th chip ni đa. Đến ngày 31/12/2020, ít nht 60% s th có BIN do Ngân hàng Nhà nước cp đang lưu hành ca t chc phát hành th tuân th tiêu chun cơ s v th chip ni đa. Đến ngày 31/12/2021, 100% s th có BIN do Ngân hàng Nhà nước cp đang lưu hành ca t chc phát hành th tuân th tiêu chun cơ s v th chip ni đa. Trong thi gian chuyn đi, t chc phát hành th, t chc thanh toán th phi đm bo hot đng th din ra liên tc, n đnh, an toàn và bo đm quyn li hp pháp ca ch th.

Hin nay, hu như toàn b khong 77 triu th các loi (trong đó khong 90% là th ATM) đang s dng công ngh t, mt công ngh có tính an toàn không cao, d dàng b sao chép, đánh cp d liu làm th gi. Trong khi đó, nhiu nước trên thế gii đã thc hin chuyn đi sang th chip t lâu vi đ bo mt, an toàn cao hơn nhiu so vi th t.

Nhiu ý kiến t các ngân hàng thương mi cho rng, vic chuyn đi th ngân hàng t th t sang th chip trong bi cnh hin nay là rt cn thiết, nhm đm bo an toàn trong hot đng th ngân hàng, to thun li cho vic gia tăng các tính năng, tin ích cho ch th. Đng thi, là mt bước ngot ln đi vi hot đng phát hành, thanh toán th ca Vit Nam, phù hp vi xu thế phát trin ca ngành công nghip th và là tin đ đ Vit Nam có th trin khai thêm ng dng ngoài lĩnh vc thanh toán ngân hàng.

Công b tiêu chun cơ s cho QR-Code: Đm bo đng b, an toàn

Ngoài Quyết đnh công b tiêu chun cơ s v th chip ni đa, NHNN cũng ban hành Quyết đnh v tiêu chun cơ sc t k thut QR-Code trong lĩnh vc thanh toán ti Vit Nam”.

Thc tế, vic áp dng thanh toán qua QR Code s mang li li ích cho tất cả các bên có liên quan, cụ th: Khách hàng không cần mang theo Ví, tiền mặt mà chỉ cần mang theo điện thoi di động, sử dng camera đin thoi quét mã QR Code đ thc hin thanh toán ti các nhà hàng, siêu th, ca hàng, xe taxi... là có thể thanh toán một cách an toàn, nhanh chóng; Ngân hàng thanh toán có thể mở rộng được mạng lưới đơn vị chấp nhận thanh toán đến các ca hàng rất nhỏ, gia tăng số lượng các điểm chấp nhận thanh toán của ngân hàng, qua đó gia tăng li nhuận từ việc thanh toán qua QR Code; Các đơn vị chấp nhận thanh toán không cần đầu tư, lắp đặt máy POS mà vẫn có thể cung cấp cho khách hàng một phương thc thanh toán an toàn, nhanh chóng, dễ dàng (bằng việc quét QR Code được dán tại quầy thu ngân). Qua đó, các đơn vị chấp nhận thanh toán sẽ gia tăng số lượng khách hàng mua hàng tại ca hàng, đng thi giảm thiểu các chi phí quản lý tiền mặt (như chi phí thuê nhân viên thu ngân, chi phí kiểm đếm, chi phí phát sinh do tiền giả, chi phí do sai sót trong thu ngân,…); Ngân hàng phát hành sẽ mở rộng, phổ biến lượng khách hàng s dụng ng dụng trên mobile để thanh toán và về tương lai lâu dài, khi tất cả các khách hàng đều sử dụng ng dụng trên mobile vào thanh toán, ngân hàng phát hành sẽ không mất chi phí để phát hành ra thẻ vật lý.

Không ph nhn li ích ln nht ca thanh toán qua QR Code là tính linh hot, thun tin vi c người dùng cũng như ngân hàng. Song, t trước đến nay ch riêng mã QR đã có nhiu đơn v khác nhau cung cp vi gii pháp và nguyên lý hot đng khác nhau. Do đó, khách hàng thuc h thng mã QR nào thì ch thanh toán được trong h thng đó, khiến th trường b chia ct và người dùng thy bt tin. C ngân hàng và các t chc trung gian thanh toán đang t trin khai thanh toán qua QR Code theo chun k thut riêng ca mình. Do vy, ch có các khách hàng, các đơn v chp nhn thanh toán (ĐVCNTT) có cài ng dng và chp nhn thanh toán ca t chc đó mi có th thc hin giao dch thanh toán qua QR - Code.

Khi th trường phát trin m rng, vic mi mt ngân hàng, t chc trung gian thanh toán t trin khai mt QR Code s gây ra tình trng chng chéo QR Code, dn ti nhiu ri ro có th phát sinh. Như trường hp QR Code được to ra cho ĐVCNTT b trùng nhau khiến giao dch thanh toán ca khách hàng không được thanh toán ti tài khon ngân hàng ca ĐVCNTT (nơi khách hàng mua hàng).

Thêm na, đ phc v đa dng khách hàng (do mi mt khách hàng li s dng dch v thanh toán qua QR Code ca mt t chc cung cp khác nhau), ĐVCNTT phi dán, lưu tr, cài đt ng dng ca nhiu ngân hàng, t chc trung gian thanh toán dn ti khó khăn cho chính khách hàng, ĐVCNTT trong quá trình thc hin giao dch. Vic này d khiến nhân viên thu ngân b nhm ln trong vic cung cp QR Code cho khách hàng. ĐVCNTT cũng gp khó khăn trong vic đi soát, tra soát giao dch thanh toán phát sinh ti ca hàng (do phi đi soát theo tng QR Code.

Không nhng vy, vic tt c các t chc đu phi t xây dng QR Code s gây lãng phí cho ngun lc ca ngân hàng, tn kém chi phí phát trin mng lưới các ĐVCNTT qua QR Code ca t chc. Bên cnh đó, tương t các hình thc thanh toán khác, thanh toán qua QR Code cũng có th phát sinh các ri ro thanh toán khng, giao dch nhm mc đích ra tin… nếu không có quy đnh qun lý.

Đ hot đng thanh toán qua QR Code ti Vit Nam có th thng nht được, nht thiết phi có mt chun k thut chung gia các t chc trin khai.

Nhn thy thc trng này, mi đây NHNN đã ban hành Quyết đnh s 1928/QĐ-NHNN v vic công b Tiêu chun cơ s “Đc t k thut QR Code hin th t phía đơn v chp nhn thanh toán ti Vit Nam”. Đng thái kp thi này ca NHNN s đm bo tính đng b ca h tng, d liu thanh toán qua QR Code.

Vic ban hành tiêu chun cơ s cho QR Code s giúp liên thông thanh toán qua QR Code ca tt c các t chc cung cp; khách hàng s dng dch v thanh toán qua QR Code ca ngân hàng/t chc trung gian thanh toán này có th thanh toán ti các ĐVCNTT s dng dch v thanh toán qua QR Code ca t chc khác. T đó tránh tình trng lãng phí ngun lc, thi gian, chi phí cho các bên tham gia giao dch và mang li gii pháp thanh toán an toàn, tin li, nhanh chóng cho khách hàng.

QR Code là dng mã vch hai chiu, viết tt ca Quick Response Code (Mã phn hi nhanh), còn có tên gọi khác là mã vạch ma trn (matrix-barcode). Mã QR Code có th đc được bi mt máy đc mã vch hay đin thoi thông minh (smartphone). Mã QR Code được ng dụng trong nhiu lĩnh vc khác nhau (in trên bao bì sản phẩm, in nhãn hàng hóa, niêm yết thông tin, ứng dụng trong quảng cáo, in trên card thông tin, ng dụng vào hoạt động thanh toán…) vi vai trò trung gian kết ni thông tin gia doanh nghip và khách hàng. Khi áp dụng vào việc ghi nhãn hàng hóa, mã QR Code có chức năng tương t mã vch truyn thng (mã BarCode có các đường vch thng dài mt chiu và lưu gi được khoảng 20 s ch s) thường thy trên tem nhãn mác thùng hàng, hay các sn phm được dùng để xác định tên loại hàng, nguồn gốc, xuất xứ, giá của mặt hàng,…

Hoàng Như

Xem 584 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.