Thứ hai, 30 Tháng 3 2020
TIN MỚI

Vietcombank trao giải SPDV bán lẻ và Siêu sao Mobile Banking

T ngày 11 - 14/3/2019, ti thành ph H Chí Minh và Hà Ni, Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) đã t chc L trao gii chương trình thi đua bán SPDV bán l và Siêu sao Mobile Banking năm 2018 và hi ngh truyn thông đnh hướng kinh doanh bán l năm 2019.

Đến hết năm 2018, hot đng kinh doanh ca Vietcombank nói chung và ca Khi bán l nói riêng đã có kết qu tích cc, phn ln các ch tiêu chính đu hoàn thành kế hoch mà Hi đng qun tr đ ra. Đây là kết qu đáng được ghi nhn trong bi cnh th trường cnh tranh khc lit. Chương trình thi đua bán SPDV bán l thường niên không ch là s đng viên khuyến khích đi vi các cán b bán hàng (CBBH) mà còn là nhng đng lc giúp CBBH phát huy tính ch đng, sáng to, nâng cao năng lc bn thân, đóng góp sc mnh vào thành công chung ca Chi nhánh cũng như h thng Vietcombank. Chương trình thi đua bán SPDV bán l năm 2018 được trin khai ti Chi nhánh t tháng 06/2018, áp dng cho 06 mng SPDV bao gm Tín dng th nhân, Tín dng SMEs, Huy đng vn, Ngân hàng đin t, Cht lượng dch v và Đơn v chp nhn th.

Ti các bui L trao gii thi đua bán sn phm dch v bán l t chc ti Hà Ni và thành ph H Chí Minh, Giám đc Khi bán l Vietcombank Thomas William Tobin cùng đi din lãnh đo các phòng/ban/trung tâm thuc Khi bán l đã vinh danh và trao gii thưởng cho nhng tp th, cá nhân t các CN đã n lc đt thành tích xut sc trong công tác bán hàng, góp phn to nên kết qu tích cc ca Khi bán l nói riêng và Vietcombank nói chung trong năm 2018, c th: 25 Chi nhánh/Đim bán đt gii tp th và 66 cán b đt gii cá nhân thi đua bán SPDV bán l quý 4/2018 vi tng giá tr gii thưởng bng tin mt: 1 t 492 triu đng; 20 Chi nhánh/Đim bán đt gii tp th và 7 cán b đt gii cá nhân thi đua bán SPDV bán l năm 2018 vi tng giá tr gii thưởng bng tin mt 570 triu đng và tng giá tr gii thưởng bng chuyến kho sát nước ngoài là 840 triu đng, và gii Siêu sao Mobile B@nking năm 2018 gm 6 gii tp th vi giá tr gii thưởng bng tin mt là 112 triu đng, 10 gii thưởng cá nhân là chuyến kho sát nước ngoài vi tng giá tr gii thưởng là 200 triu đng.

Đng thi, Ban Lãnh đo Vietcombank và đi din Công ty VCLI cũng đã trao gii thi đua Bancas gm 19 gii tp th là chuyến kho sát nước ngoài vi tng giá tr gii thưởng là 1 t 235 triu đng.

Danh sách tp th và cá nhân đot gii chương trình thi đua bán SPDV bán l và Siêu sao Mobile Banking năm 2018 Vietcombankxem ti đây.

Trong khuôn kh chương trình, sáng ngày 12/3/2019 và ngày 14/3/2019 đã din ra Hi ngh Truyn thông đnh hướng kinh doánh bán l năm 2019 ca Vietcombank. Đây là hot đng đc bit có ý nghĩa trong vic truyn thông và đưa ra nhng đnh hướng c th cho các Chi nhánh trong h thng trong năm bn l 2019 đ hướng ti mc tiêu tham vng s 1 v bán l trong năm 2020 vi các ni dung chính: Đnh hướng kinh doanh bán l và các d án chuyn đi năm 2019 (1); Các chuyên đ truyn thông, h tr, thúc đy bán l (2) và phn Tho lun v Gii pháp nhm thúc đy hot đng bán l ti Vietcombank (3).

Xem 889 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng