Thứ năm, 09 Tháng 7 2020
TIN MỚI

Xử lý thỏa thuận về lãi, lãi suất cao hơn mức pháp luật quy định

Xu ly thoa thuan ve lai lai suat cao hon muc phap luat quy dinhHi đng Thm phán Tòa án nhân dân ti cao đã ban hành Ngh quyết s 01/2019/NQ-HĐTP hướng dn áp dng mt s quy đnh ca pháp lut v lãi, lãi sut, pht vi phm; trong đó, quy đnh c th v x lý tha thun v lãi, lãi sut cao hơn mc lãi, lãi sut được pháp lut quy đnh; điu chnh lãi, lãi sut; xác đnh lãi sut trung bình quy đnh ti Điu 306 Lut Thương mi năm 2005.

Theo đó, hp đng vay tài sn có tha thun v lãi sut, lãi trên n gc quá hn, lãi trên n lãi quá hn cao hơn mc lãi sut, lãi trên n gc quá hn, lãi trên n lãi quá hn được pháp lut quy đnh thì mc lãi sut, lãi trên n gc quá hn, lãi trên n lãi quá hn vượt quá không có hiu lc; s tin lãi đã tr vượt quá mc lãi sut, lãi trên n gc quá hn, lãi trên n lãi quá hn quy đnh được tr vào s tin n gc ti thi đim tr lãi; s tin lãi đã tr vượt quá còn li sau khi đã tr hết n gc thì được tr li cho bên vay.

Điu chnh lãi, lãi sut

Trường hp các bên có tha thun v vic điu chnh lãi, lãi sut cho vay thì lãi, lãi sut cho vay được xác đnh theo tha thun ca các bên và văn bn quy phm pháp lut quy đnh v lãi, lãi sut có hiu lc ti thi đim điu chnh lãi, lãi sut.

Xác đnh lãi sut trung bình

Trường hp hp đng thuc phm vi điu chnh ti Điu 306 Lut Thương mi năm 2005 thì khi xác đnh lãi sut chm tr đi vi s tin chm tr, Tòa án căn c vào mc lãi sut n quá hn trung bình trên th trường ca ít nht 03 ngân hàng thương mi (Ngân hàng thương mi c phn Ngoi thương Vit Nam, Ngân hàng thương mi c phn Công thương Vit Nam, Ngân hàng Nông nghip và phát trin nông thôn Vit Nam,...) có tr s, chi nhánh hoc phòng giao dch ti tnh, thành ph trc thuc trung ương nơi Tòa án đang gii quyết, xét x có tr s ti thi đim thanh toán (thi đim xét x sơ thm) đ quyết đnh mc lãi sut chm tr, tr trường hp các bên có tha thun khác hoc pháp lut có quy đnh khác.

Ngh quyết này có hiu lc thi hành k t ngày 15/3/2019.

Xem 2117 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng