Thứ năm, 28 Tháng 5 2020
TIN MỚI
Tổ chức tập huấn “Tài trợ thương mại và chuỗi cung ứng” tại TP.HCM

Tổ chức tập huấn “Tài trợ thương mại và chuỗi cung ứng” tại TP.HCM

Ngày 13 - 14/3/2019, ti TP.H Chí Minh, Hip hi Ngân hàng Vit Nam, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam và T chc Tài chính Quc tế (IFC) - Nhóm Ngân hàng Thế gii (WBG) phi hp  t chc Hi ngh Tp hun v ch đ “Tài tr thương mi và chui cung ng”.

Tham d hi ngh có đi din V Tín dng, V Hp tác quc tế, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng - NHNN Vit Nam, NHNN Chi nhánh TP.H Chí Minhvà Cc Thanh tra giám sát NH ti TP.H Chí Minh. Cán b qun lý, chuyên viên các phòng/ban ca NHTM: Pháp chế, Tài tr thương mi, Thanh toán quc tế, Thanh toán xut nhp khu; Tín dng, Quan h khách hàng, Khách hàng doanh nghip; Phân tích tín dng doanh nghip; Phát trin sn phm; Thm đnh, Qun lý ri ro và  các chi nhánh. Ging viên khoa Tài chính - Ngân hàng các trường Đi hc trên đa bàn.Hi ngh  đượctài tr bi SECO.

Theo ông Trn Văn Tn, Phó V trưởng V tín dng các ngành kinh tế, NHNN Vit Nam: Đ h tr đy mnh tài tr thương mi và chui cung ng, NHNN đã trin khai Chương trình cho vay thí đim thc hin các mô hình chui liên kết, ng dng công ngh cao trong nông nghip trong 2 năm t năm 2014 đến 2016, la chn 28 doanh nghip ti 22 tnh, TP trên phm vi toàn quc thc hin 31 d án nông nghip theo mô hình liên kết, trong đó có 28 d án sn xut nông nghip theo mô hình liên kết. Sau 2 năm trin khai, chương trình đã mang li nhiu kết qu tích cc, to điu kin cho mt s doanh nghip đu mi thc hin các mô hình liên kết, thúc đy xu hướng mi trong sn xut nông nghip theo hướng hiu qu. Tuy nhiên, NHNN cũng nhn thy tài tr thương mi và chui cung ng ti Vit Nam hin vn gp phi mt s thách thc như: Chưa có các quy đnh, hướng dn, qun lý v t chc sn xut, cung ng theo mô hình chui, liên kết cho các ngành, tr lĩnh vc nông nghip, nông thôn. Chưa có khung kh pháp lý c th v hot đng thanh toán bng thư tín dng. Năng lc qun tr, kim toán ni b ca các ngân hàng v hot đng bo lãnh còn hn chế. Hiu biết và nhn thc ca người dân và doanh nghip v li ích t vic sn xut, cung ng theo chui chưa cao, năng lc v tài chính, qun tr, lao đng, công ngh hn chế ca người dân và doanh  tham gia chui cưng ng hn chế, nên gây khó khăn trong vic cho vay theo chui. Thiếu h thng thông tin chuyên sâu v khách hàng là tr ngi ln hn chế các TCTD tham gia tài tr chui cung ng.

Din gi chính là ông Martijn De Ruijter Korve, Phó Ch tch, Chuyên gia phát trin sn phm, B phn kinh doanh Tài tr thương mi, Deutsche Bank, AG, Chi nhánh Amsterdam. Nhm giúp các NHTM hiu rõ hơn các ni dung v tài tr thương mi và chui cung ng, chuyên gia đã đ cp và chia s kinh nghim mt s ni dung ch yếu sau.

(1) Tài tr thương mi: (i) Ti sao cn Tài tr thương mi? (ii) B sn phm ca Tài tr thương mi (Các sn phm mà ngân hàng đi lý cung cp: bo lãnh, thư tín dng, chng t thu h; Các sn phm tài tr vn mà ngân hàng cung cp: tài tr các khon phi thu, tài tr các khon phi tr, các khon vay tài tr thương mi - bao gm Tài tr vn da trên giá tr ca TSBĐ). (iii) Nhng đim cn lưu ý chính trong Tài tr thương mi: (Các NH tài tr thương mi phi tuân th các quy tc và nghĩa v quc tế; Các giao dch tài tr thương mi có ri ro cao v ti phm tài chính và kinh tế; Các NH cn nhn thc được ri ro ti phm tài chính. (iv) Làm thế nào đ xác đnh và gii quyết nhng ri ro quc gia, ri ro khách hàng và ri ro dch v? Các bin pháp đo lường và kim soát đi phó vi các khách hàng/giao dch ri ro cao hơn?

(2) Các sn phm Tài tr thương mi trong Chui cung ng: (i) Các nguyên tc Tài tr Chui cung ng. (ii) Tài tr vn da trên giá tr tài sn bo đm (Ti sao li cn có tài tr vn da trên giá tr ca tài sn bo đm; Các đc tính ca 3 loi tài sn đ điu kin đ được tài tr, gm: các khon phi thu; hàng tn kho và các dơn đt hàng; Khuôn kh pháp lý). (iii) Chuyn giao các khon phi thu (Ti sao cn chuyn giao các khon phi thu; Các đc tính cn lưu ý, như: h sơ, các cân đi tài chính và khuôn kh pháp lý ca các khon phi thu). (iv) Các khon phi tr đã được xác nhn/Tài tr vn cho bên cung ng (Ti sao cn có tài tr cho các khon phi tr đã được xác nhn; Cu trúc pháp lý ca chương trình tài tr cho các khon phi tr). (v) Tng quát v các gii pháp tài tr theo chui cung ng và đc đim ca các gii pháp này).

Vi phương pháp trình bày kết hp vi trao đi, tho lun trc tiếp đã to không khí sôi ni và thân thin gia chuyên gia và hc viên trong sut quá trình tp hun, nht là khi các nhóm trao đi, tho lun các bài tp tình hung và bài tp nhóm v bo lãnh ngân hàng, phát hành/xác nhn chng thư L/C, hay tính toán hn mc tài tr, chuyn khon các khon phi thu, tài tr cho nhà cung ng…

Kết thúc 2 ngày tp hun, Ban t chc đã cp Chng nhn tham d khóa tp hun cho các hc viên. Hu hết hc viên đu bày t mong mun được tiếp tc tham d các khóa đào to do VNBA, NHNN và IFC phi hp t chc.

Xem 558 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng