Thứ hai, 06 Tháng 4 2020
TIN MỚI
Tọa đàm góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 09

Tọa đàm góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 09

Ngày 14/3/2019, ti Hà Ni, Hip hi Ngân hàng Vit Nam (HHNH) t chc Ta đàm góp ý d tho Thông tư thay thế Thông tư liên tch s 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT (Thông tư 09) v đăng ký bin pháp bo đm bng quyn s dng đt, tài sn gn lin vi đt và trao đi thông tin v tình trng pháp lý ca tài sn thế chp là quyn s dng đt, tài sn gn lin vi đt.

Tham d Ta đàm có ông Nguyn Toàn Thng - Tng Thư ký HHNH; ông Nguyn Thành Long - Ch nhim CLB Pháp chế Ngân hàng; đi din Cc đăng ký quc gia giao dch bo đm (GDBĐ), B Tư pháp; Cc Đăng ký đt đai - Tng cc qun lý đt đai, B Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Đăng ký đt đai TP. Hà Ni; Hi Công chng TP. Hà Ni cùng đông đo các t chc hi viên HHNH.

Theo bà Nguyn Chi Lan - Phó Cc trưởng Cc Đăng ký GDBĐ, B Tư pháp, ngày 23/6/2016, B Tư pháp và B TNMT ban hành Thông tư s 09 hướng dn vic đăng ký thế chp quyn s dng đt, tài sn gn lin vi đt theo Ngh đnh s 102/2017/NĐ-CP. Tuy nhiên, qua thc tế trin khai, Thông tư 09 gây ra nhiu khó khăn, vướng mc cho các t chc cũng như cá nhân, nguyên nhân chính là s không thng nht trong h thng pháp lut.

Mt s TCTD cho rng rt khó có th thc hin được vic chuyn tiếp đăng ký thế chp do các ni dung, điu khon không thng nht gia Thông tư 09 và Ngh đnh 102. Chng hn, cùng quy đnh v h sơ chuyn tiếp đăng ký thế chp quyn tài sn phát sinh t hp đng mua bán nhà sang đăng ký thế chp nhà hình thành trong tương lai (HTTTL) đã được hình thành nhưng khon 2, Điu 46, Ngh đnh 102 yêu cu h sơ chuyn tiếp đăng ký thế chp phi có “hp đng thế chp nhà có công chng, chng thc theo quy đnh ca pháp lut”, trong khi Điu 28 Thông tư liên tch 09 không có yêu cu này.

Như vy, vướng mc ca các TCTD trong trường hp này bt ngun t ni dung không thng nht gia Điu 28 Thông tư liên tch 09 và Khon 2, Điu 46 Ngh đnh 102.

Hoc khi TCTD làm vic vi cơ quan công chng đ công chng, chng thc hp đng thế chp nhà xã hi đã hình thành, công chng viên yêu cu TCTD phi xóa đăng ký thế chp quyn tài sn ban đu mi chp thun công chng, chng thc. Trên thc tế, vic công chng viên yêu cu TCTD phi xóa đăng ký thế chp quyn tài sn ban đu là có cơ s bi theo quy đnh ti đim a, khon 1, Điu 11 Thông tư 09 thì: “Trường hp nhà HTTTL đã được đăng ký thế chp theo hình thc thế chp quyn tài sn phát sinh t hp đng mua bán nhà thì không được đng thi đăng ký theo hình thc đăng ký thế chp nhà đó”.

Điu này dn đến vướng mc gia các cơ quan đăng ký đt đai - TCTD (phi có hp đng thế chp nhà xã hi đã hình thành có công chng, chng thc) - công chng viên (yêu cu TCTD xóa đăng ký thế chp quyn tài sn ban đu mi chp thun công chng, chng thc hp đng thế chp nhà đã hình thành) và cui cùng cơ quan đăng ký đt đai t chi chuyn tiếp đăng ký thế chp nếu TCTD xóa đăng ký thế chp quyn tài sn ban đu.

Nhng vướng mc, khó khăn trong thc tin cho thy, vic xây dng và ban hành Thông tư hướng dn mt s vn đ v đăng ký bin pháp bo đm bng quyn s dng đt, tài sn gn lin vi đt và trao đi thông tin v tình trng pháp lý ca quyn s dng đt, tài sn gn lin vi đt là hết sc cn thiết.

Cuc hp đã din ra sôi ni vi s trao đi hai chiu; các t chc hi viên ca HHNH đã có nhng góp ý thng thn b sung, góp phn hoàn thin d tho Thông tư.

Bà Nguyn Chi Lan - Phó Cc trưởng Cc Đăng ký GDBĐ đánh giá các ý kiến ca các t chc hi viên HHNH là xác đáng, phù hp vi thc tế; đng thi mong mun các TCHV tiếp tc gi nhng ý kiến góp ý thông qua HHNH đ ban son tho nghiên cu, tham kho, xem xét b sung trong quá trình hoàn thành d tho Thông tư.

D tho Thông tư gm 3 chương và 24 Điu, trong đó có mt s quy đnh thay đi so vi Thông tư 09, trong đó quy đnh rõ phm vi điu chnh; đi tượng áp dng; các trường hp đăng ký thế chp quyn s dng đt, tài sn gn lin vi đt; các trường hp chuyn tiếp đăng ký thế chp và nguyên tc thế chp quyn tài sn phát sinh t hp đng mua bán nhà

Xem 369 lần Chỉnh sửa lần cuối vào 15-03-2019 2:50 am
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng