In trang này

Điểm mới trong việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán

Diem moi trong viec mo va su dung tai khoan thanh toanNgày 28/02/2019, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam ban hành Thông tư s 02/2019/TT-NHNN sa đi, b sung mt s điu ca Thông tư s 23/2014/TT-NHNN hướng dn vic m và s dng tài khon thanh toán ti t chc cung ng dch v thanh toán. Thông tư có hiu lc thi hành t ngày 01/03/2019.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sa đi, b sung thêm 02 đi tượng được m tài khon thanh toán. C th:

Mt là, các cá nhân m tài khon thanh toán ti ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là người t đ 18 tui tr lên có năng lc hành vi dân s đy đ theo quy đnh ca pháp lut Vit Nam; Người t đ 15 tui đến chưa đ 18 tui không b mt hoc hn chế năng lc hành vi dân s; Người chưa đ 15 tui, người hn chế năng lc hành vi dân s, người mt năng lc hành vi dân s theo quy đnh ca pháp lut Vit Nam m tài khon thanh toán thông qua người đi din theo pháp lut; Người có khó khăn trong nhn thc, làm ch hành vi theo quy đnh ca pháp lut Vit Nam m tài khon thanh toán thông qua người giám h.

Hai là, t chc được thành lp, hot đng hp pháp theo quy đnh ca pháp lut Vit Nam bao gm: t chc là pháp nhân, doanh nghip tư nhân, h kinh doanh và các t chc khác được m tài khon thanh toán ti ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy đnh ca pháp lut.

Thông tư yêu cu, t chc cung ng dch v thanh toán rà soát h sơ, hp đng m và s dng tài khon thanh toán ca khách hàng là t chc được m trước thi đim Thông tư có hiu lc thi hành. Theo NHNN, quy đnh này nhm giúp t chc cung ng dch v thanh toán phi hp vi khách hàng thc hin b sung, hoàn thin các giy t trong h sơ m tài khon thanh toán và thc hin thay đi tên ch tài khon mà không cn ký li hp đng m và s dng tài khon thanh toán (tr trường hp có yêu cu bng văn bn ca ch tài khon thanh toán) đi vi trường hp h sơ m tài khon thanh toán đã đy đ, hp pháp, hp l hoc hướng dn khách hàng ký li hp đng m, s dng tài khon thanh toán đm bo tuân th đúng quy đnh v h sơ và trình t, th tc m tài khon thanh toán.

Ti Thông tư s 02/2019/TT-NHNN, NHNN đã b sung quy đnh x lý tra soát, khiếu ni. Theo đó, các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhim tiếp nhn đ ngh tra soát, khiếu ni ca khách hàng trong quá trình s dng tài khon thanh toán đm bo tuân th các nguyên tc sau:

Th nht, áp dng ti thiu hai hình thc tiếp nhn thông tin tra soát, khiếu ni bao gm qua tng đài đin thoi (có ghi âm) và qua các đim giao dch ca ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; đm bo xác thc nhng thông tin cơ bn mà khách hàng đã cung cp cho ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Th hai, xây dng mu giy đ ngh tra soát, khiếu ni đ khách hàng s dng khi đ ngh tra soát, khiếu ni. Trường hp tiếp nhn thông tin qua tng đài đin thoi, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cu khách hàng b sung giy đ ngh tra soát, khiếu ni theo mu trong thi gian quy đnh ca ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài làm căn c chính thc đ x lý tra soát, khiếu ni. Trường hp y quyn cho người khác đ ngh tra soát, khiếu ni, khách hàng thc hin theo quy đnh ca pháp lut v y quyn;

Th ba, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được tha thun và quy đnh c th v thi hn khách hàng được quyn đ ngh tra soát, khiếu ni nhưng không ít hơn 60 ngày k t ngày phát sinh giao dch đ ngh tra soát, khiếu ni.

V thi hn x lý tra soát, khiếu ni, NHNN quy đnh, trong thi hn ti đa 30 ngày làm vic k t ngày tiếp nhn đ ngh tra soát, khiếu ni ln đu ca khách hàng theo mt trong các hình thc tiếp nhn quy đnh ti Thông tư này, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhim x lý đ ngh tra soát, khiếu ni ca khách hàng;

Trong thi hn ti đa 05 ngày làm vic k t ngày thông báo kết qu tra soát, khiếu ni cho khách hàng, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thc hin bi hoàn tn tht cho khách hàng theo tha thun và quy đnh ca pháp lut hin hành đi vi nhng tn tht phát sinh không do li ca khách hàng và/hoc không thuc các trường hp bt kh kháng theo tha thun v điu khon và điu kin m và s dng tài khon thanh toán;

Trong trường hp hết thi hn x lý tra soát, khiếu ni được quy đnh ti đim a khon này mà vn chưa xác đnh được nguyên nhân hay li thuc bên nào thì trong vòng 15 ngày làm vic tiếp theo, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tha thun vi khách hàng v phương án x lý tra soát, khiếu ni.

NHNN đã b sung quy đnh v trường hp v vic có du hiu ti phm, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thc hin thông báo cho cơ quan nhà nước có thm quyn theo quy đnh ca pháp lut v t tng hình s và báo cáo NHNN (V Thanh toán, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước tnh, thành ph trên đa bàn); Đng thi, thông báo bng văn bn cho khách hàng v tình trng x lý đ ngh tra soát, khiếu ni. Vic x lý kết qu tra soát, khiếu ni thuc trách nhim gii quyết ca cơ quan nhà nước có thm quyn.

Trong trường hp cơ quan nhà nước có thm quyn thông báo kết qu gii quyết không có yếu t ti phm, trong vòng 15 ngày làm vic k t ngày có kết lun ca cơ quan nhà nước có thm quyn, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tha thun vi khách hàng v phương án x lý kết qu tra soát, khiếu ni...

Xem 2085 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng