Thứ hai, 01 Tháng 6 2020
TIN MỚI

Agribank AMC bán đấu giá tài sản bảo đảm

Hinh anh dau giaNgân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) thông báo bán đu giá tài sn bo đm ca Công ty TNHH thương mi xây dng Hng Thnh. Thi gian đu giá 09 gi 00 phút ngày 22/3/2019.

Ni dung c th

1. Khon n đấu giá, h sơ pháp lý, hin trng ca khon n:

1.1. Khon n đu giá:

- Toàn b Khon n ca 01 khách hàng doanh nghip là Công ty TNHH thương mi xây dng Hng Thnh ti Agribank Chi nhánh 7 theo hp đng cp tín dng s 6170-LAV201100017 ngày 25/01/2011.

1.2. Thông tin v khon n:

a. Thông tin v khon n ti Agribank Chi nhánh 7 (ti thi đim 30/06/2018).

Giá tr ghi s khon n đến ngày 30/06/2018 là: 115.424.895.000 đng,

Trong đó:   

- Dư n gc: 60.000.000.000 đng.

- N lãi: 55.424.895.000 đng.

b. Thông tin v tài sn liên quan đến khon n: theo Hp đng thế chp bng tài sn hình thành trong tương lai s 6170-LCP-201100021, ký gia Agribank Chi nhánh 7 và Công ty TNHH thương mi xây dng Hng Thnh (Hp đng thế chp chưa được công chng và đăng ký giao dch bo đm theo quy đnh).

- Tài sn là: Quyn s dng đt và tài sn gn lin vi đt hình thành trong tương lai thuc d án khu bit th nhà vườn ta lc ti xã Phú Xuân, huyn Nhà Bè, Tp. H Chí Minh. Chi tiết như sau:

- Din tích đt được s dng: 43.611,4 m2.

- Din tích đt : 27,687 m2.

- Din tích đt xây dng công trình công cng là: 15.924,4 m2.

Các thông tin khác v khon n, tài sn liên quan đến khon n: theo Chng thư thm đnh giá s 1001/CT-ĐV ngày 27/06/2018 ca Công ty c phn thm đnh giá và tư vn đu tư Đt Vit.

1.3. Ngun gc, tình trng pháp lý ca khon n: Là khon vay ca Công ty TNHH thương mi xây dng Hng Thnh ti Agribank Chi nhánh 7 theo hp đng cp tín dng s 6170-LAV201100017 ngày 25/01/2011.

1.4. Hin trng khon n đu giá:

- Khon n được đu giá theo nguyên trng (bao gm khon n, tình trng pháp lý và các ri ro tim n) và theo phương thc có sao bán vy. Người tham gia đu giá khon n xem xét tìm hiu các h sơ khon n và t xác đnh tình trng ca khon n theo hin trng thc tế và Chng thư thm đnh giá s 1001/CT-ĐV ngày 27/06/2018 ca Công ty c phn thm đnh giá và tư vn đu tư Đt Vit.

1.5. Nơi có khon n đu giá: Agribank Chi nhánh 7 (ti đa ch 40/2 Nguyn Văn Linh, Khu ph 2, phường Tân Thun Tây, qun 7, Tp. H Chí Minh).

2. Thi gian, đa đim xem xét h sơ khon n đu giá: t ngày 20/03/2019 và ngày 21/03/2019 (trong gi hành chính) ti đa ch: 40/2 Nguyn Văn Linh, Khu ph 2, phường Tân Thun Tây, qun 7, Tp. H Chí Minh.

- Thi gian, đa đim bán h sơ tham gia đu giá: t ngày 05/03/2019 đến 16 gi 00 phút ngày 21/03/2019 (trong gi hành chính) ti Chi nhánh Công ty c phn đu giá Nam Vit - đa ch: s 441G4 Phan Văn Tr, phường 5, qun Gò Vp, Tp. H Chí Minh.

- Giá khi đim đu giá khon n:65.277.350.000 đng (Bng ch: Sáu mươi lăm t, hai trăm by mươi by triu, ba trăm năm mươi nghìn đng).

- Giá trên chưa bao gm các loi thuế, phí và các nghĩa v tài chính khác theo quy đnh ca pháp lut.

- Người đăng ký xem tài sn liên quan đến khon n phi t túc phương tin và chu các loi chi phí đi xem tài sn, nghĩa v tài chính khác theo quy đnh ca pháp lut (nếu có).

- Tin mua h sơ tham gia đu giá: 500.000 đng/01 b h sơ.

- Tin đt trước: 6.527.735.000 đng (Sáu t, năm trăm hai mươi by triu, by trăm ba mươi lăm nghìn đng), tương đương 10% giá khi đim đu giá khon n.

- Bước giá: 100.000.000 đng.

- Thi gian, đa đim điu kin và cách thc đăng ký tham gia đu giá:

- Thi hn, đa đim đăng ký tham gia đu giá: t ngày 05/03/2019 đến 16 gi 00 phút ngày 21/03/2019 (trong gi hành chính) ti Chi nhánh Công ty c phn đu giá Nam Vit - đa ch s 441G4 Phan Văn Tr, phường 5, qun Gò Vp, Tp. HCM.

- Thi gian np tin đt trước: t ngày 19/03/2019 đến 16 gi 00 phút ngày 21/03/2019 (trong gi hành chính).

- Hình thc: Chuyn khon vào tài khon Chi nhánh Công ty c phn đu giá Nam Vit.

+ Tên tài khon: Chi nhánh Công ty c phn đu giá Nam Vit.

+ S tài khon: 6170201008580 m ti Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam - Chi nhánh 7.

- Điu kin tham gia đu giá: Nhng người không thuc các trường hp quy đnh ti khon 4, Điu 38 ca Lut đu giá tài sn s 01/2016/QH14 đu được đăng ký tham gia đu giá.

- Thi gian t chc đu giá: vào lúc 09 gi 00 phút, ngày 22/03/2019.

- Đa đim: ti Chi nhánh Công ty c phn đu giá Nam Vit - đa ch s 441G4 Phan Văn Tr, phường 5, qun Gò Vp, Tp. H Chí Minh.

Thi hn thanh toán tin mua khon n đu giá: ngay sau khi đu giá thành.

- Đu giá trc tiếp bng li nói ti cuc đu giá.

- Phương thc tr giá lên, bán mt ln toàn b khon n.

Thông tin chi tiết, liên h: Chi nhánh Công ty c phn đu giá Nam Vit - đa ch s 441G4 Phan Văn Tr, phường 5, qun Gò Vp, Tp. H Chí Minh (Đin thoi: 0989167979 - 0963200009).

Xem 2054 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng