Thứ bảy, 15 Tháng 6 2019
TIN MỚI
Tọa đàm “Ngân hàng Đầu tư Quốc tế và Việt Nam: Cơ hội chung cho phát triển”

Tọa đàm “Ngân hàng Đầu tư Quốc tế và Việt Nam: Cơ hội chung cho phát triển”

Ngày 12/3/2019, ti Hà Ni, Ngân hàng đu tư quc tế (IIB) phi hp vi Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) t chc ta đàm “Ngân hàng Đu tư Quc tế và Vit Nam: Cơ hi chung cho phát trin”. Phó Thng đc NHNN Nguyn Th Hng đã tham d và phát biu ti cuc ta đàm.

V phía IIB có Ch tch Ban Lãnh đo Nikolay Kosov, Phó Ch tch IIB Geory Potapov và Giám đc các b phn liên quan.Tham gia cuc ta đàm còn có đi din lãnh đo mt s v, cc NHNN; đi din các B ngành, các NHTM trong nước, mt s qu, doanh nghip đu tư và các tp đoàn kinh tế các doanh nghip, các NHTM Vit Nam và mt s cơ quan báo chí.

Phát biu khai mc ta đàm, Phó Thng đc NHNN Nguyn Th Hng cho biết, k t cui năm 2012, vi s ng h ca các nước thành viên, trong đó có Vit Nam, IIB đã trin khai mnh m các bin pháp quan trng nhm cơ cu li toàn din và chuyn đi IIB thành mt ngân hàng phát trin hin đi hot đng theo tiêu chun quc tế, thúc đy phát trin hot đng tín dng c quy mô ln đa bàn tài tr, tăng cường v thế và s h tr ca IIB đi vi các nước thành viên và s h tr ln nhau gia các nước thành viên. Phó Thng đc đánh giá cao Ta đàm vì mc đích to cu ni hiu qu gia IIB vi các đi tác tim năng ca Vit Nam, đng thi to cơ hi cho các bên liên quan tìm hiu kh năng hp tác, các sn phm tài chính phù hp vi nhu cu ca các doanh nghip, các NHTM Vit Nam; khai thác các ngun lc cn thiết cho đu tư phát trin thông qua khu vc ngoài Nhà nước, khu vc tư nhân mà không cn bo lãnh ca Chính ph.

Cũng ti bui ta đàm Ch tch Ban Lãnh đo IIB Nikolay Kosov đã trao đi v đnh hướng và các hot đng chính ca IIB, hot đng ca IIB ti Vit Nam. Ông cho biết năm 2019 là mt năm IIB trin khai thc hin nhiu hot đng quan trng nhm thúc đy các hot đng ca IIB vi các nước thành viên, trong đó có Vit Nam. Trong thi gian va qua, vi nhiu n lc cơ cu li ngân hàng, IIB đã trin khai mt lot các bin pháp ci cách nhm chuyn đi IIB thành mt ngân hàng phát trin hin đi, có mc đánh giá tín nhim quc tế mc A, tim lc tài chính được tăng cường đáng k thông qua vic tăng vn điu l, c th các nước thành viên đã nht trí tăng vn cho IIB giai đon 2018 - 2022 thêm 200 triu EUR và chuyn tr s hot đng ca IIB t Mascow (Nga) sang Budapest (Hungary).

Hin nay Ngân hàng có 9 thành viên gm các nước Bungary, Cuba, CH Séc, Hungary, Mông c, Rumani, Liên bang Nga, Slovakia và Vit Nam, vi tng s vn đóng góp ca các nước thành viên là 325,96 triu EUR; vn điu l là 2 t EUR. Tng tài sn ca Ngân hàng IIB tính đến cui năm 2018 đt 1.2 t EUR; dư n cho vay đt 753 triu EUR bao gm c các khon tài tr tt c 9 nước thành viên.

Vi mc tiêu khôi phc v trí và tăng cường quan h hp tác đu tư vi các nước thành viên, IIB đang tp trung mnh m vào vic m rng hot đng đu tư không ch trong lĩnh vc tài chính mà còn mong mun cung cp các khon vay ti các doanh nghip các nước thành viên; m rng đi tượng cho vay ti các doanh nghip ln, các NHTM. Đi vi Vit Nam, IIB cũng mong mun m rng đi tượng cho vay là các doanh nghip quy mô ln bên cnh các doanh nghip va và nh vn đang là khách hàng hin hu ca IIB. V hot đng cho vay, IIB s tp trung vào các lĩnh vc như tài tr d án hin đi hóa; tài tr các doanh nghip xut - nhp khu, các doanh nghip va và nh; các d án sáp nhp (S&A), tài tr thương mi và h tr k thut. Trên cơ s h tr các nước thành viên, IIB s thúc đy yếu t hi nhp đ tăng cường s hp tác gia các nước, phát huy thế mnh ca các nước thành viên đ phát trin kinh tế và duy trì s n đnh tài chính bn vng.

Ti cuc ta đàm, các thành viên Ban Lãnh đo IIB đã cung cp thêm nhiu thông tin c th v hot đng kinh doanh ca Ngân hàng và tr li nhiu câu hi liên quan v kh năng tiếp cn các khon vay ca IIB. Qua đó cùng đ xut các sn phm tài chính/cơ chế hp tác phù hp, cũng như phương hướng hp tác bn vng trong thi gian ti, hướng ti mc tiêu gii quyết nhu cu vn đu tư dài hn ti Vit Nam.

Ti Vit Nam, IIB đã có nhiu n lc trong vic phát trin hot đng tín dng ti Vit Nam thi gian qua thông qua các khon vay cp cho các NHTM Vit Nam (Vietinbank, BIDV, VPBank, VPBank Finance, Home Credit Finance, SHB) cho mc đích h tr phát trin doanh nghip va và nh ca Vit Nam, tài tr thương mi, phát trin cơ s h tng... Theo chiến lược quc gia ca IIB vi Vit Nam giai đon 2018 - 2022, IIB d kiến các hot đng ti Vit Nam đt tng giá tr khong 300 triu EUR.

Xem 218 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.