Thứ năm, 23 Tháng 5 2019
TIN MỚI

SCB thông báo thu giữ tài sản bảo đảm Công ty Lương thực Bình Dương

Thong baoNgân hàng Sài Gòn (SCB) thông báo đến Công ty TNHH Lương Thc Bình Dương, V chng Ông/Bà Phan Tn Quc - Phm Th M Trang v vic thc hin quyn thu gi tài sn bo đm theo Ngh quyết s 42/2017/QH14 đ x lý thu hi n.

Chi tiết như sau:

Tài sn bo đm:

- Loi tài sn bo đm:Quyn s dng đt và tài sn gn lin trên đt ta lc ti p 2 xã Phú Ngc, huyn Đnh Quán, tnh Đng Nai (DT đt: 32.562 m2, Mc đích s dng: ONT, CLN, HNK, NTS, Thi hn s dng: 05/2019).

- Mô t chi tiết tài sn bo đm: Quyn s dng đt và tài sn gn lin trên đt có Din tích đt s dng: 32.562 m2, Mc đích s dng: ONT, CLN, HNK, NTS, Thi hn s dng: 05/2019.

- Tên ch s hu và s dng:V chng Ông/Bà Phan Tn Quc - Phm Th M Trang.

d.Giy t chng nhn quyn s hu/s dng:Giy chng nhn quyn s dng đt s W 375829 s vào s cp giy chng nhn quyn s dng đt s 02179 QSDĐ/458/QĐ - UBH do ngày 10/08/2005 do UBND huyn Đnh Quán tnh Đng Nai cp ngày 29/10/2002.

Lý do thu gi: Do Công ty TNHH Lương Thc Bình Dương vi phm nghĩa v tr n đi vi SCB, SCB tiến hành thu gi tài sn bo đm đ x lý thu hi n theo quy đnh ca pháp lut.

Thi gian, đa đim và thành phn tham gia thu gi:

Thi gian tiến hành thu gi: Vào lúc 14 gi 00 phút, ngày 28 tháng 3 năm 2019.

Đa đim thu gi: p 2 xã Phú Ngc, huyn Đnh Quán, tnh Đng Nai

Thành phn tham gia bao gm:

- Đi din UBND Xã Phú Ngc, huyn Đnh Quán, tnh Đng Nai.

- Đi din SCB: Võ Văn Cò.

SCB yêu cu Công ty Công ty TNHH Lương Thc Bình Dương, V chng Ông/Bà Phan Tn Quc - Phm Th M Trang nghiêm túc chp hành vic bàn giao tài sn, có mt đúng thi gian và đa đim nêu trên đ hp tác vi SCB trong vic thu gi tài sn. Mi hành vi cn tr vic thu gi tài sn bo đm s b x lý theo quy đnh ca Pháp lut. Các chi phí phát sinh trong quá trình thc hin thu gi s do Công ty TNHH Lương Thc Bình Dương có nghĩa v thanh toán.

SCB s thc hin vic công khai thông tin v thi gian, đa đim thu gi, tài sn bo đm được thu gi, lý do thu gi ti:

- Trang thông tin đin t: https://www.scb.com.vn;

- Tr s UBND Xã Phú Ngc, huyn Đnh Quán, tnh Đng Nai.

Thông tin chi tiết, liên h: Ngân hàng TMCP Sài Gòn; Đa ch: 927 Trn Hưng Đo, Phường 1, Qun 5, TP. H Chí Minh; ÔngVõ Văn Cò Chc v: Qun lý Cao Cp X Lý N - SĐT: 0913102495.

Xem 824 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.