Thứ bảy, 15 Tháng 6 2019
TIN MỚI

An toàn phải đặt lên hàng đầu

An toan phai dat len hang dauTun qua, Thng đc NHNN Lê Minh Hưng ti bui làm vic vi ngành Ngân hàng tnh Đk Lk v tình hình trin khai các ch trương, chính sách hot đng ngân hàng trên đa bàn. Tham d bui làm vic có Phó Thng đc NHNN Đào Minh Tú, lãnh đo mt s đơn v NHNN, các TCTD trên đa bàn Đk Lk.

Ti bui làm vic, Giám đc NHNN chi nhánh Đk Lk Tăng Hi Châu đã báo cáo v cáo v tình hot đng ca chi nhánh trên đa bàn, theo đó ngay t đu năm, NHNN tnh đã trin khai kp thi các văn bn ch đo ca Thng đc NHNN v t chc thc hin các nhim v, gii pháp trng tâm ca ngành ngân hàng và ngh quyết lãnh đo ca Tnh y, ch đo ca UBND tnh đến các TCTD trên đa bàn như: Ban hành Kế hoch trin khai thc hin Ch th 01/CT-NHNN ngày 08/01/2019 ca Thng đc NHNN v “t chc thc hin các nhim v, gii pháp trng tâm ca ngành Ngân hàng trong năm 2019”, và Kế hoch theo dõi tình hình thi hành pháp lut ti Chi nhánh năm 2019 theo Quyết đnh s 2603/QĐ-NHNN ngày 28/12/2018 ca Thng đc NHNN và Quyết đnh s 3518/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 ca Ch tch UBND tnh Đk Lk. Ban hành Kế hoch ci cách hành chính năm 2019 ca Ngân hàng Nhà nước tnh theo ch đo ca Ngân hàng Nhà nước Vit Nam ti Quyết đnh s 2563/QĐ-NHNN ngày 24/12/2018 v “ban hành Kế hoch ci cách Hành chính năm 2019 ca Ngân hàng Nhà nước Vit Nam”. Ch đo các TCTD trên đa bàn tăng hn mc vn vay thu mua, xut khu cà phê niên v 2018/2019 theo ch đo ca Ngân hàng Nhà nước Vit Nam ti công văn s 245/NHNN-TD ngày 10/01/2019…

Tính đến 28/02/2019, trên đa bàn có 47 đu mi TCTD vi 207 đim giao dch/15 huyn, th xã, thành ph ca tnh. Năm 2018, dư n tín dng trên đa bàn đt 90.785 t đng, chiếm t l 28,46% tng dư n cho vay ca đa bàn 5 tnh Tây Nguyên. Tc đ tăng trưởng tín dng năm 2018 đt 14,58%, cao hơn tc đ tăng trưởng ca c nước (14%); Còn tính đến 28/02/2019, dư n tín dng trên đa bàn đt 93.150 t đng, tăng 2,61% (tăng 2.365 t đng) so vi đu năm.

Phát biu ch đo ti bui làm vic vi ngành Ngân hàng Đk Lk, Thng đc NHNN Lê Minh Hưng ch đo NHNN chi nhánh tnh tiếp tc yêu cu các TCTD trên đa bàn quan tâm đu tư tín dng, đáp ng đ nhu cu vn cho người dân trên đa bàn. Đng thi, tăng hot đng kim tra, kim soát hot đng tín dng ca các TCTD nhm đm bo hot đng cho vay theo đúng pháp lut.

Thng đc nhn mnh, NHNN chi nhánh Đk Lk phi bám bám sát cht ch đnh hướng phát trin kinh tế - xã hi ca đa phương đ tham mưu kp thi cho Thng đc đc v cơ chế chính sách sách. “An toàn hot đng ngân hàng, kim soát ri ro, phòng nga các vi phm trong hot đng ngân hàng luôn luôn phi đt lên hàng đu trong ch điu đo điu hành ca NHNN, các chi nhánh tnh, thành ph và các TCTD”, Thng đc nhn mnh.

Thng đc cho rng, điu hành chính sách tin t đóng góp then cht vào n đnh vĩ mô, thông qua kim soát lm phát. Nhiu năm gn đây thông qua n đnh vĩ mô, kim soát lm phát là nh điu hành rt linh hot và đng b chính sách tin t, n đnh vĩ mô s cng c được lòng tin, nim tin ca người dân, doanh nghip vào NHTW trong vic thc thi chính sách tin t. Thng đc cũng thông tin thêm mt s vn đ tín dng, th trường ngoi hi, t giá…

Xem 149 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.