Thứ sáu, 03 Tháng 4 2020
TIN MỚI
Mời tham dự kháo đào tạo “Phương pháp nhận biết chữ ký, hình dấu và tài liệu giả mạo trong hoạt động ngân hàng”

Mời tham dự kháo đào tạo “Phương pháp nhận biết chữ ký, hình dấu và tài liệu giả mạo trong hoạt động ngân hàng”

Trung tâm Đào to Hip hi Ngân hàng Vit Nam phi hp vi Vin Đào to nhân lc Ngân hàng Vit Nam (Vietnam Banker) và Vin khoa hc hình s - B Công an t chc khóa đào to “Phương pháp nhn biết ch ký, hình du và tài liu gi mo trong hot đng ngân hàng”. Kính mi các t chc hi viên c cán b tham d khóa đào to này.

Thông tin v khóa đào to như sau:

I. Mc tiêu khóa hc:

- Giúp học viên nhn biết được ch viết, ch ký, các th đon gi mo và mt s lưu ý trong qun lý ch ký cá nhân. Nhn biết được phương pháp giám đnh tài liu và giám đnh hình du bng phương pháp so sánh.

- Giúp học viên nhn biết được tài liu tht - gi, gi tng phn, gi toàn phn.

- Giúp ngân hàng ngăn ngừa, gim thiu ri ro, tn tht có th xy ra do gi mo ch ký, con du và tài liu.

II. Đi tượng tham d: Lãnh đo các đơn v kinh doanh, tài chính, kế toán; cán b, nhân viên ngân hàng ti các b phn tín dng, thm đnh, kim soát và giao dch viên ca các t chc hi viên.

III. Ni dung khóa hc:

1. Phương pháp nhn biết ch ký gi mo

a. Kiến thc cơ bn v ch

- Khái niệm cơ bn v ch ký.

- Kiến thc cơ bn v ch ký.

+ Hình dng, v trí ch ký so vi ni dung khác trong tài liu;

+ Cơ ch ký, cu trúc chuyn đng ca ch ký;

+ Hình dng th hin, hướng chuyn đng;

+ Tc đ ký và mc điêu luyn ca ch ký;

+ Đ n tỳ bút và s th hin đường nét ch ký.

b. Mt s th đon gi mo ch ký và sơ s nhn biết các ch ký gi mo.

- Cố ý thay đi ch ký và cơ s nhn biết;

- Tự to ra ch ký người khác và cơ s nhn biết;

- Bắt chước ch ký người khác và cơ s nhn biết;

- Tạo ra ch ký người khác bng hình thc tô đè và cơ s nhn biết;

- Chữ ký sao in và cơ s nhn biết.

c. Mt s bài tp thc hành v ch ký gi mo

d. Ghi nh

2. Phương pháp nhn biết hình du, tài liu, chng t gi

a. Sơ lược v tài liu, chng t gi mo

b. Con du, hình du và cơ s nhn biết hình du gi

- Khái niệm con du, hình du

- Cơ s nhn biết mt s th loi hình du gi

+ Hình du gi bng phương pháp in lưới - Thc hành nhn biết;

+ Hình du gi bng phương pháp in phun màu - Thc hành nhn biết;

+ Hình du gi bng phương pháp photocopy màu/in Laser màu - Thc hành nhn biết;

+ Hình du được đóng ra t con du khc - Thc hành nhn biết;

+ Hình du gi là du ướt đóng giám lai;

+ Hình du gi là du ni đóng giám lai.

c. Tài liu, chng t b ty xóa, đinthêm

- Nghiên cứu, xác đnh tài liu b ty cơ hc

- Nghiên cứu, quan sát tài liu b ty hóa hc

- Tài liệu b đin thêm ni dung

+ Tài liu b đin thêm bng viết tay;

+ Tài liu ch đánh máy b đin thêm ni dung;

+ Tài liu đánh máy vi tính b đin thêm ni dung.

d. Mt s chú ý khi nghiên cu mu in, phôi in (phôi giy ch quyn bt đng sn: s đ/trng/hng)

e. Tài liu b thay nh, thay trang, lt gián ghép

- Tài liệu b thay nh

+ Thay toàn b nh

+ Thay đi tng phn nh

+ Các đc đim ca thay đi tng phn nh

+ Mt s vn đ cn chú ý khi xem xét CMND, h chiếu

- Tài liệu b thay trang

+ H chiếu b thay trang

+ Hp đng kinh tế b thay trang

- Tài liệu b lt, dán, ghép (đăng ký xe, s đ, bin s xe…)

2. Phương pháp đào to: Lý thuyết kết hp vi phân tích tình hung và thc hành bng các công c soi, chiếu chuyên dng.

3. Ging viên:

- Các ging viên có trình đ và kinh nghim ti t Phòng giám đnh tài liu - Vin Khoa hc Hình s - B Công an.

4. Thi gian, đa đim:

a. Ti Hà Ni:

- Thi gian: Th 6 - ngày 29 tháng 3 năm 2019.

- Đa đim: Hi trường tng 19, tòa nhà BIDV Tower - Tháp A Vincom, S 191 Bà Triu, qun Hai Bà Trưng, Hà Ni.

b. Ti TP H Chí Minh

- Thi gian: Th 6 - ngày 22 tháng 3 năm 2019.

- Đa đim: Hi trường Ngân hàng Nhà nước Tp H Chí Minh, S 8 Võ Văn Kit, Qun 1, Tp H Chí Minh.

5. Hc phí và phương thc thanh toán:

- Hc phí: 800.000 đng/hc viên (gm phí tham d khóa đào to, tài liu và ăn nh gi gii lao).

- Phương thc thanh toán: Quý đơn v có th thanh toán tin mt khi nhp hc hoc chuyn khon qua tài khon s: 1201 00000 26727 ti Ngân hàng BIDV- Chi nhánh S giao dch I; Tên ch tài khon: Hip hi Ngân hàng Vit Nam.

Chính sách chiết khu: Gim 5% hc phí cho các t chc Hi viên đăng ký t 5-9 hc viên; 10% cho các t chc Hi viên đăng ký t 10 hc viên tr lên.

6. Đăng ký tham d và nhp hc:

Trân trng kính mi các đơn v có nhu cu, c cán b và đăng ký danh sách hc viên tham d khóa đào to theo mu Phiếu đăng ký (đính kèm) và gi theo đường bưu đin, fax hoc email trước ngày 18/3/2019 v đa ch: Trung tâm Đào to - Hip hi Ngân hàng Vit Nam - S 193 Bà Triu, qun Hai Hà Trưng, Hà Ni. Đin thoi: 024.3821.8682; fax: 024.3974.0427. Liên h: ông Đ Quang Long - 0904.966.998. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Xem 634 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng