Thứ bảy, 15 Tháng 6 2019
TIN MỚI

Hấp lực từ “tín dụng xanh”

Hinh anh tin dungNgày càng nhiu khách hàng tiếp cn được dòng vn giá r t nhà băng, vi đc đim chung ca h sơ vay vn là đóng du “màu xanh”.

Tín hiu tt

Có mt bt ng trong các con s tăng trưởng tín dng cui năm 2018, đó là lĩnh vc “xanh” li dn đu vi tc đ tăng trưởng lên đến 30%, cao hơn các lĩnh vc ưu tiên khác như nông nghip nông thôn (15,5%), doanh nghip SME (13,5%), hay xut khu (3,5%). Dư n cho vay các d án xanh tính cui quý III/2018 ước lên đến hơn 235.717 t đng. Điu này cho thy, dòng vn t ngân hàng chy vào các d án “xanh” ngày càng nhiu hơn.

V cơ bn, nhng khon vay được đánh giá là “xanh” là nhng d án có liên quan đến yếu t môi trường, như biến đi khí hu, s dng tài nguyên hiu qu hay tiết kim năng lượng.

Trên thc tế, cơ quan qun lý khuyến khích các t chc tín dng hướng “xanh” nhiu hơn. Tháng 7 năm ngoái, Ngân hàng Nhà nước đã phê duyt Đ án “Phát trin ngân hàng xanh ti Vit Nam”. Con s được nêu rõ: đến năm 2025, s có 60% ngân hàng tiếp cn được ngun vn “xanh”.

Bn thân các t chc tín dng cũng chú trng đến yếu t “xanh” nhiu hơn trong hot đng cp tín dng. Thng kê ca Ngân hàng Nhà nước cho thy, hin có khong 24% d án xanh được các ngân hàng xây dng quy trình thm đnh tín dng, 17 t chc tín dng đã xây dng quy trình thm đnh ri ro môi trường và xã hi trong các quy đnh ni b. Thm chí mt s ngân hàng gn tính “xanh” vào các chiến lược marketing và đnh hướng phát trin hn ca mình.

Trên thc tế, ch trương “xanh” đã được Ngân hàng Nhà nước đưa ra t năm 2015. Theo đó, hot đng cp tín dng ca các ngân hàng phi phù hp vi mc tiêu tăng trưởng xanh, chú trng đến bo v môi trường, s dng hiu qu tài nguyên và bo v sc khe con người. Tuy nhiên, vic phát trin tín dng xanh t trước đến nay còn gp nhiu khó khăn. Các đim nghn có th nhc đến như ngân hàng chưa cân đi được dòng vn, vì đa phn các d án đu cn vn ln, thi gian hoàn vn rt lâu. Thêm na, văn bn hướng dn c th hay cơ chế khuyến khích chưa có, nên c bên đi vay ln cho vay đu chưa mn mà.

Dù vy, trong khong 1 năm tr li đây, tín dng xanh đã có nhiu đim chuyn biến đáng k, khi ngày càng nhiu hơn các ngân hàng tham gia, tiếp cn được dòng vn giá r t các đnh chế tài chính quc tế, góp phn hp dn thêm các d án xanh.

Thêm hp lc

Đim hp dn nht ca các chương trình tín dng xanh là lãi sut thp và thường là c đnh trong sut thi gian vay. Mi đây nht là thương v bt tay ca NamA Bank và cùng Qu hp tác khí hu toàn cu (GCPF), đ trin khai chương trình “tín dng xanh”, cp vn cho doanh nghip và cá nhân vi các d án được đánh giá là “xanh”. Theo đó, lãi sut cho vay doanh nghip và cá nhân mà NamA Bank gii thiu ln này là khong 7%/năm cho khon vay ngn hn và 7,5% đi vi khon vay trung dài hn.

Tuy nhiên, không ch có lãi sut hp dn, điu kin vay vn vi tín dng xanh được m rng thêm nhiu hơn so vi cách hiu trước kia, theo hướng đa lĩnh vc, đa đi tượng hơn.

Khái nim “xanh” trước kia thường được hiu là các d án liên quan đến môi trường, liên quan nhiu đến vic tài tr các d án năng lượng tái to, năng lượng sch. Các d án này thường có quy mô ln, thi gian hoàn vn lâu, nên ít t chc tín dng mn mà.

Tuy nhiên, đến thi đim này, các d án xanh được hiu theo nghĩa rng hơn rt nhiu. Các d án có quy mô nh ngày nay cũng có th tiếp cn dòng vn giá r d dàng hơn.

Vi doanh nghip, các d án xanh có th là các d án sn xut các sn phm thân thin vi môi trường, các khon vay mua thiết b tiết kim năng lượng, các tòa nhà s dng hiu qu tài nguyên so vi truyn thng cũng có th được xem xét tài tr vn giá r.

Trong khi đó, khách hàng cá nhân có th yêu cu cp tín dng khi mua ô tô đin, ô tô dòng sedan có mc tiêu th nhiêu liu dưới 5,44 lít/100km; mua thiết b, gia đình có nhãn năng lượng t 3 sao tr lên, đây là là các sn phm thân thin vi môi trường, góp phn tiết kim năng lượng. Lãi sut cũng s hp dn hơn vi nhng khách hàng mua, hay xây nhà dùng năng lượng xanh, sch.

Tt nhiên, không phi c có yếu t “xanh” là s được duyt tài tr, các nhà băng cũng có nhng tiêu chí nht đnh. Đi din NamA Bank cho biết, nhng người đi vay vn cũng phi tha mt s tiêu chí nht đnh, chng hn như có lch s tín dng tt, kinh doanh có li nhun, có kinh nghim trong lĩnh vc công ngh xanh ti thiu 1 năm.

Nhìn chung, cơ hi mang li dòng vn giá r cũng đi kèm vi thách thc. Không ch chng minh yếu t xanh trong d án, người đi vay còn phi cho thy được kh năng qun tr và kinh nghim ca mình. Điu này cũng đt ra thách thc chung đi vi doanh nghip là phi đi mi, nâng cao năng lc cnh tranh và qun tr tt doanh nghip.

Các ngân hàng đang dành sn ngun lc, sn sàng móc “hu bao” khi gp được đi tượng phù hp. Ngun lc này đến ngày càng nhiu hơn t các đnh chế tài chính quc tế, sn lòng tài tr cho các ngân hàng phù hp vi mc tiêu chung là tiếp sc cho nn kinh tế tr nên “xanh” hơn.

Có th nói tài tr vn “xanh” đang tr thành xu hướng, đc bit quan trng khi vn đ môi trường, biến đi khí hu và s dng tài nguyên hiu qu hơn đang ngày càng được coi trng các nước đang phát trin như Vit Nam. Mc dù ý tưởng ban đu là ngun vn ưu đãi tài tr cho các d án, nhưng ý nghĩa “xanh” s lan rng hơn, mang li nhng sn phm thân thin vi môi trường, xã hi, h tr cho mc tiêu tăng trưởng “xanh” mà Chính ph nào cũng mun hướng đến.

Xem 1401 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.