Thứ bảy, 19 Tháng 10 2019
TIN MỚI

Bảo hiểm tiền gửi tái cơ cấu tài chính vi mô

Bao hiem tien gui tai co cau tai chinh vi moTheo Bo him Tin gi Vit Nam (DIV), hơn 4 triu t đng tin gi ti gn 1.300 TCTD đang được bo v, Lut Bo him tin gi s được sa đi sm h tr tái cơ cu các qu tín dng nhân dân (QTDND) yếu kém.

Ti Hi ngh trin khai nhim v năm 2019 ca DIV chi nhánh ti TP.H Chí Minh din ra mi đây, ông Dương Quc Long - Giám đc chi nhánh cho biết, trong năm 2018 va qua, vi nhim v ph trách 164 t chc tham gia bo him tin gi ti đa bàn TP.H Chí Minh và các tnh min Đông Nam b, DIV TP.H Chí Minh đã thc hin kim tra ti ch đi vi 45 đơn v TCTD tham gia bo him tin gi.

Cũng trong năm qua, chi nhánh đã c cán b tham gia Ban Kim soát đc bit ti 9 QTDND trên đa bàn các tnh Đng Nai, Bà Ra - Vũng Tàu và Bình Thun. Đơn v đã phi hp vi chi nhánh NHNN Đng Nai h tr 4 đt chi tr ti 5 QTDND ca đa phương; tham gia x lý hàng lot các vướng mc phát sinh và cung cp thông tin, s liu cho các lc lượng chc năng nhm trin khai điu tra v án hình s xy ra ti mt s qu tín dng như Tân Tiến, Thanh Bình và Du Giây.

Ông Phm Quc Bo - Phó Giám đc NHNN Chi nhánh Đng Nai tha nhn, vi s tham gia tích cc ca cơ quan bo him tin gi, đến thi đim hin ti v cơ bn các đơn v QTDND thuc din b kim soát đc bit trên đa bàn Đng Nai đã được h tr tái cơ cu khá bài bn.

Theo ông Bo, đi ngũ cán b chuyên môn ca DIV tham gia Ban kim soát đc bit ti các QTDND khá chuyên nghip và rành r hu hết các nghip v tài chính cũng như pháp lut v bo v quyn li người gi tin. Vi s tham gia sát sao ca DIV, 6 QTDND b mt thanh khon ti Đng Nai đã bt đu có nhng chuyn biến tích cc. Vic h tr thông tin chính sách và chi tr kp thi cho người gi tin ti các QTDND yếu kém đã phn nào to ra s an tâm và ly li nim tin t người dân vào hot đng ca các QTDND nói riêng cũng như h thng TCTD ti đa phương nói chung.

Ông Bùi Xuân Chnh - Giám đc NHNN chi nhánh Bình Thun cũng chia s rng, vic ch đng phi hp ca DIV trong vic cnh báo, phát hin các QTDND có vn đ v tài chính là rt đáng trân trng và cn được ghi nhn. Vi nhân lc ph trách mng, nhiu chi nhánh NHNN ti các đa phương gp khó khăn trong vic thanh tra, kim soát đi vi tng đơn v tín dng vi mô nh l.

Vì vy nhng báo cáo, phi hp, đi chiếu s liu tin gi, tin vay ca DIV chính là cơ s đ NHNN các tnh qun lý, giám sát tt hơn đi vi các đơn v TCTD quy mô nh. Cnh báo và x lý kp thi nhng trường hp qu tín dng hot đng sai tôn ch mc đích, dn đến các sai phm v tài chính, gây thua l, âm vn, mt thanh khon và thit hi cho người dân gi tin.

Theo ông Đào Quc Tính - Tng Giám đc DIV, trong sut 20 năm va qua vi mc tiêu bo v người gi tin, DIV đã thc hin bo v cho khong hơn 4 triu t đng tin gi ti gn 1.300 TCTD (gm 95 ngân hàng, 1.200 QTDND và 4 t chc tài chính vi mô). Đ giám sát cht ch hot đng ca các TCTD tham gia bo him tin gi, hàng năm DIV vn thường xuyên t chc kim tra đnh kỳ và đt xut ti nhiu NHTM và các QTDND.

Tính đến thi đim cui năm 2018, DIV đã theo dõi, x lý đi vi 25 QTDND có vi phm v tài chính; chi tr khong 27 t đng tin bo him đi vi hơn 1.800 người gi tin ti các t chc tham gia bo him tin gi b kim soát và x lý vi phm.

Thi gian gn đây, vi s ch đo c th t phía NHNN, vai trò ca DIV trong vic tham gia tái cơ cu các TCTD yếu kém ngày càng được nâng lên. Bên cnh vic thanh tra, giám sát hin nay DIV được phép cho vay đc bit đ h tr thanh khon khi TCTD có nguy cơ mt kh năng chi tr, đe da đến s n đnh h thng. Đ to ngun tài lc h tr tái cơ cu các TCTD yếu kém, NHNN cũng đã cho phép DIV được mua trái phiếu dài hn ca TCTD và tham gia qun tr, kim soát đi vi các TCTD b kim soát đc bit.

Ngoài ra, DIV cũng được tham gia xây dng phương án phc hi đi vi các QTDND, t chc tài chính vi mô, trên cơ s phi hp vi Ban Kim soát đc bit và Ngân hàng Hp tác xã. Điu này to thun li khá ln trong vic đy nhanh quá trình tái cơ cu các TCTD yếu kém có sai phm trong hot đng.

Tuy nhiên, trong bi cnh th trường thế gii biến đng phc tp và tim n nhiu ri ro cũng có nhiu nh hưởng đến hot đng ca h thng các TCTD, theo ông Đào Quc Tính, trong năm nay, ngoài vic tiếp tc tp trung mnh cho hot đng kim tra, giám sát, h tr các QTDND yếu kém tái cơ cu, phc hi hot đng, DIV cũng s tp trung mnh vào vic truyn thông chính sách bo him tin gi đến các tng lp nhân dân.

Đc bit, cũng trong năm nay DIV s hoàn thành tng kết quá trình thi hành Lut Bo him tin gi đ đ xut sa đi, b sung lut này cho phù hp vi nhng yêu cu và nhim v thc tin mà DIV đang được NHNN ch đo thc hin.

Theo Thi báo Ngân hàng

Xem 1766 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.