Thứ sáu, 03 Tháng 4 2020
TIN MỚI

Mời tham dự hội thảo “Cập nhật quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ theo chuẩn COSO dành cho ngân hàng”

VietinBank Binh Xuyen dao tao ky nang quan ly va lanh dao cho can bo chu chotHip hi Ngân hàng trân trng mi các t chc hi viên c đi din tham d hi tho “Cp nht qun tr ri ro và kim soát ni b theo chun COSO dành cho ngân hàng” do Hip hi phi hp vi t chc Smart Train, được s h tr ca Hip hi Kim toán Ni b Hoa Kỳ, khu vc Châu Á - Thái Bình Dương (ACIIA) t chc.

1. Thi gian, đa đim:

- Thi gian: T 13h00 - 17h00, ngày 15 tháng 03 năm 2019 (Th Sáu).

- Đa đim: Khách sn Hòa Bình, 27 Lý Thường Kit, Hoàn Kiếm, Hà Ni.

2. Thành phn tham d:

- Thành viên HĐQT, Ban điu hành, Ban kim soát.

- Qun lý các b phn: Kim toán ni b, Pháp chế - Tuân th, Qun lý ri ro, Tài chính - Kế toán ca các TCHV.

3. Các din gi chính:

- Bà Helen Hi Sum, Ch tch Hip hi Kim toán Hoa kỳ, Khu vc Châu Á - Thái Bình Dương  (ACIIA), đng thi là Trưởng Kim toán ni b ti Ngân hàng East Asia Hng Kông, người có nhiu năm kinh nghim trong lĩnh vc tư vn kim toán ti các công ty tư nhân và đi chúng, bao gm các tp đoàn niêm yết ti Hng Kông, Trung Quc, M và Anh, tng là Phó Tng Giám Đc KPMG, chuyên v tư vn ri ro.

- ÔngFandhy Haristha Siregar, Ch tch Hip hi Kim toán Hoa kỳ ti Indonesia, Giám đc Kim toán Ngân hàng Resona Perdania, Hi viên ACIIA. Trước đó, Ông là Trưởng kim toán ngân hàng Mumalat Indonesia; Phó Ch tch cp cao kiêm Trưởng ban kim toán CNTT, qun lý ri ro và an ninh mng ti Ngân hàng Commonwealth, Trưởng kim toán CNTT ti Ngân hàng CIMB Niaga.

4. Chương trình hi tho: xem chi tiết tại đây.

5. Ngôn ng hi tho: tiếng Anh - có dch sang tiếng Vit.

Các đơn v đăng ký danh sách tham d hi tho trước ngày 12/3/2018 theo mu Phiếu đăng ký (đính kèm) và gi v đa ch: Trung tâm đào to - Hip hi Ngân hàng Vit Nam, s 193 Bà Triu, qun Hai Bà Trưng, Hà Ni. ĐT: 024 38 218 682; Fax: 024 39 740 427. Chi tiết liên h: Anh Vũ Tt Đt; ĐT: 0935.616.668. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Xem 673 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng