Thứ ba, 21 Tháng 1 2020
TIN MỚI

Thời gian làm thêm được quy định thế nào?

Hinh anh lam them gioBn đc hi v thi gian làm thêm gi trong doanh nghip, t chc được Lut Lao đng quy đnh thế nào? Sau đây là ý kiến ca B Lao đng - Thương binh và Xã hi.

B lut Lao đng năm 2012 có hiu lc thi hành k t ngày 01/5/2013. Đim b, Khon 2, Điu 106 ca B lut Lao đng có quy đnh điu kin người s dng lao đng huy đng người lao đng làm thêm gi: Bo đm s gi làm thêm ca người lao đng không quá 12 gi trong 1 ngày, 30 gi trong 1 tháng và tng s không quá 200 gi trong 1 năm, tr mt s trường hp đc bit do Chính ph quy đnh thì được làm thêm không quá 300 gi trong 1 năm.

B lut Lao đng năm 2012 đang có hiu lc thi hành, do đó, quy đnh ca B lut Lao đng v gi làm thêm ti đa 30 gi/tháng đang còn hiu lc.

Hin nay, B lut Lao đng năm 2012 đang được Quc hi, Chính ph giao B Lao đng -Thương binh và Xã hi nghiên cu sa đi.

V gi làm thêm ti đa, quá trình son tho có nhiu ý kiến ca doanh nghip, hip hi doanh nghip đ ngh sa đi theo hướng điu chnh tăng gi làm thêm ti đa và b gii hn gi làm thêm theo tháng đ tăng s linh hot cho người s dng lao đng và người lao đng tha thun làm thêm gi, phù hp và nâng cao hiu qu sn xut kinh doanh ca doanh nghip, góp phn nâng cao thu nhp cho người lao đng và tăng tính cnh tranh ca th trường lao đng Vit Nam so vi các quc gia trong khu vc.

Do đó, ni dung d tho B lut Lao đng (sa đi) có quy đnh phương án sa đi, b sung v gi làm thêm ti đa.

Xem 2105 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.