Thứ sáu, 15 Tháng 11 2019
TIN MỚI

BIDV Chương Dương thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Hinh anh dau gia BDSNgân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam (BIDV) Chi nhánh Chương Dương thông báo v vic la chn t chc đu giá tài sn.

1. Thông tin tài sn

- Tên tài sn: Quyn s dng đt, quyn s hu nhà và tài sn gn lin vi đt theo Giy chng nhn Quyn s dng đt, Quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt s CM 022163 do S Tài nguyên và Môi trường thành ph Hà Ni cp ngày 05/04/2018, s vào s cp GCN: CS-ĐĐ 06212.

- Mô t tài sn:

a. Tha đt:

+ Tha đt s: 14;T bn đ s: 6G-III-6

+ Đa ch: 24 ngõ 7 Thái Hà, t 8A, Phường Trung Lit, Qun Đng Đa, Hà Ni.

+ Din tích: 224,3 m2 (bng ch: Hai trăm hai mươi tư phy ba mét vuông)

+ Hình thc s dng: S dng riêng;

+ Mc đích s dng: Đt đô th;

+ Thi hn s dng: Lâu dài;

+ Ngun gc s dng: X lý n thế chp đt được công nhn QSDĐ như giao đt có thu tin s dng đt.

b. Nhà :

+ Loi nhà : Nhà riêng l.

+ Din tích xây dng: 80,0 m2

+ Din tích sàn: 248,0 m2

+ Hình thc s hu: S hu riêng

* Ghi chú:

+ S t, s tha và sơ đ s được điu chnh khi có bn đ đa chính chính quy.

+ Giy chng nhn này được cp đi t Giy chng nhn quyn s dng đt, quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt s BQ 259990 do UBND qun Đng Đa cp theo Quyết đnh s 9758/2013/QĐ-UBND ngày 15/11/2013.

- Đa ch tài sn: 24 ngõ 7 Thái Hà, t 8A, Phường Trung Lit, Qun Đng Đa, Hà Ni.

- Giá khi đim: 30.500.000.000 VND (Bng ch:Ba mươi t, năm trăm triu đng)

2. Thi gian nhn h sơ: Thi hn np h sơ trc tiếp là ti thiu 05 ngày k t ngày thông báo (h sơ np theo đường bưu đin được tính theo du bưu đin, vi điu kin BIDV Chương Dương phi nhn được trong thi hn ti thiu 07 ngày k t ngày thông báo).

3. Đa đim np h sơ:

- Ngân hàng TMCP Đu tư và Phát trin Vit Nam - Chi nhánh Chương Dương, Phòng Khách hàng Doanh nghip 2

- Đu mi liên h: Ông Phm Thanh Tùng (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; sđt: 0974.15.12.19).

4. Tiêu chí la chn: T chc đăng ký tham gia đu giá phi đáp ng tiêu chí quy đnh ti Khon 4 Điu 56 Lut Đu giá tài sn và các tiêu chí sau đây:

- Có chc năng hot đng đu giá tài sn.

- Có thi gian hot đng ti thiu là 03 năm.

- Có ti thiu 03 đu giá viên.

- Có ti thiu 03 Chi nhánh/Văn phòng đi din.

- Các tiêu chí khác theo yêu cu ca Chi nhánh.

5. H sơ đăng ký bao gm:

- H sơ pháp lý doanh nghip.

- Bn mô t năng lc, kinh nghim.

- Thư chào giá, các cam kết khác ca t chc đu giá (nếu có).

- Các h sơ khác theo yêu cu ca Chi nhánh.

* Lưu ý:

- H sơ đăng ký mc nhiên hết hiu lc trong trường hp t chc đu giá không được đu giá theo quy đnh ca pháp lut.

- BIDV Chương Dương s có văn bn thông báo kết qu cho t chc đu giá được la chn, nhng đơn v không được thông báo kết qu được hiu là không được la chn, BIDV Chương Dương không hoàn tr h sơ vi nhng đơn v không được la chn.

Xem 1915 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.