Thứ hai, 14 Tháng 10 2019
TIN MỚI

Quả ngọt tái cơ cấu

Qua ngot tai co cauThc tế cho thy nhiu t chc tín dng (TCTD) bt đu được hưởng “qu ngt” t tái cơ cu và x lý n xu.

Vic Quc hi và Chính ph ban hành Ngh quyết 42/2017/QH14 v thí đim x lý n xu và Quyết đnh 1058/QĐ-TTg phê duyt Đ án cơ cu li h thng các TCTD gn vi x lý n xu giai đon 2016 - 2020 (Quyết đnh 1058) đã  to cơ s pháp lý đ toàn ngành Ngân hàng quyết lit trin khai các gii pháp tái cơ cu h thng TCTD, đc bit là các TCTD yếu kém; đy mnh x lý n xu  (XLNX) và các khon n nguy cơ tim n tr thành n xu, góp phn n đnh h thng TCTD và đm bo an toàn, lành mnh hot đng tin t, ngân hàng; qua đó góp phn thúc đy phát trin kinh tế.

Đến nay NHNN đã phê duyt phương án cơ cu li 55 TCTD (4 NHTM Nhà nước; Ngân hàng Hp tác xã; 10 ngân hàng liên doanh, nước ngoài; 20 ngân hàng TMCP; 12 công ty tài chính; 8 công ty cho thuê tài chính). Đng thi NHNN đã tăng cường kim tra, giám sát, h tr quá trình trin khai tái cơ cu ca các TCTD.

Qua hơn mt năm trin khai Quyết đnh 1058, hot đng ca toàn ngành Ngân hàng đã có chuyn biến tích cc. Năng lc tài chính ca các TCTD được cng c, vn điu l tăng dn; năng lc qun tr điu hành ca các TCTD tng bước được nâng cao, dn tim cn vi thông l quc tế. Cơ cu t chc b máy kim tra, giám sát tt c các cp tng bước được kin toàn, ngăn nga xung đt li ích; tình trng s hu chéo gim thiu...

Tính minh bch trong hot đng tín dng cùng vi các bin pháp kim soát, phòng nga n xu mi phát sinh đã góp phn quan trng gim t l n xu ca h thng các TCTD. Công tác thanh tra, giám sát được tăng cường đã góp phn ngăn chn, phát hin và x lý kiên quyết các ri ro, tn ti và sai phm ca TCTD, thúc đy các TCTD trin khai tái cơ cu gn vi XLNX nghiêm túc, có hiu qu

Tính đến cui năm 2018, tng tài sn ca TCTD đt khong 10,91 triu t đng, tăng 9,17% so vi năm 2017; T l an toàn vn bình quân ca TCTD đt 12,08%. Hu hết TCTD đt các t l, gii hn an toàn theo quy đnh ca pháp lut. Đc bit tính đến cui tháng 12/2018, toàn h thng các TCTD đã x lý được 149,22 nghìn t đng n xu. T l n xu ni bng ca h thng TCTD là 1,89%, gim so vi mc 2,46% cui năm 2016 và mc 1,99% cui năm 2017. Năng lc tài chính ca các TCTD được cng c, đến cui năm 2018 đt 566,7 nghìn t đng, tăng 10,6% so vi cui năm 2017; vn ch s hu ca toàn h thng đt 787,8 nghìn t đng, tăng 19,36%.

Vic trin khai Basel II được các TCTD ch đng, n lc thc hin vi s ch đo sát sao ca NHNN. Đến nay NHNN đã chp thun cho 3 ngân hàng là Vietcombank, OCB và VIB được áp dng trước thi hn Thông tư 41/2016/TT-NHNN (v quy đnh t l an toàn vn đi vi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ti Vit Nam). Được biết, hin NHNN đang xem xét các đ ngh áp dng Thông tư 41 trước thi hn ca 7 NHTM khác.

Thc tế cho thy nhiu TCTD bt đu được hưởng “qu ngt” t tái cơ cu và XLNX. Kết qu kinh doanh 2018 là mt trong nhng minh chng c th. Mt s ngân hàng bt phá mnh v li nhun trước thuế. Đc bit, cơ cu li nhun ca ngân hàng có s chuyn dch tích cc vi t l thu t dch v ngày càng tăng. Mnh tay XLNX cũ, kim soát t l n xu tt đã mang li cho các ngân hàng nhng khon thu đáng k, đng thi gim được trích lp d phòng ri ro.

Năng lc qun tr điu hành được nâng cao, cùng vi s h tr ca công ngh đã giúp các nhà băng gim chi phí hot đng, có thêm điu kin gim lãi sut cho vay đi vi khách hàng thuc lĩnh vc ưu tiên và khách hàng tt. Giá tr thương hiu, uy tín ca ngân hàng ngày càng nâng lên. Năm 2018 Brand Finance đã công b giá tr 500 thương hiu ngân hàng giá tr nht thế gii, trong đó có 3 ngân hàng Vit Nam là VietinBank, BIDV và Vietcombank. T chc đánh giá tín nhim Moody’s cũng đã nâng hng tín nhim đi vi 14 NHTM Vit Nam và điu chnh mc xếp hng h thng ngân hàng Vit Nam t mc B1 “trin vng tích cc” lên mc B3 “trin vng n đnh”. Các chuyên gia nhn đnh, đây là nhng tín hiu tích cc cho thy công tác qun lý nhà nước trong lĩnh vc ngân hàng, công tác tái cơ cu và XLNX h thng các TCTD giai đon 2016-2010 đang đi đúng hướng...

Theo Thi báo Ngân hàng

Xem 294 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.