In trang này

Lực đẩy mới tài chính vi mô

Luc day moi tai chinh vi moTrong năm 2019 hàng lot các văn bn pháp lý liên quan đến các t chc tài chính vi mô s tiếp tc được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hoàn thin và ban hành.

Đng lc t ln mnh ni ti

T gia tháng 01/2019 va qua, Qu Tình Thương ca Hi Liên hip ph n Vit Nam (TYM) - mt trong 4 t chc tài chính vi mô hot đng chính thc bên cnh Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) và Ngân hàng Chính sách xã hi đã m rng trường hp vay vn chính sách. Theo đó, ngoài vic cho vay đi vi các h nghèo, h cn nghèo, t chc này đã m ra sn phm tài chính h tr khách hàng là nhóm ph n khuyết tt, ph n b nhim HIV hoc có chng, con b nhim HIV.

Vi sn phm tín dng mi này, Qu Tình Thương áp dng hình thc cho vay tín chp ngn hn lãi sut đáng k, tin n gc ca khon vay (ti đa 50 triu đng/người) được người vay hoàn tr trong vòng 50 tun.

Hin nay, ngoài các khon vay truyn thng, đa s các t chc tài chính vi mô đã phát trin các sn phm cho vay ngn hn, trung hn, vay khn cp và vay đa mc đích. Đ tăng doanh s cho vay tín chp, các t chc tài chính vi mô như Qu CEP, qu Tình Thương, M7… cũng đã áp dng hình thc gi tiết kim bt buc và hình thc “nhóm đm bo”.Vic Qu Tình Thương ch đng m rng các trường hp vay vn cho thy ni ti các t chc tài chính vi mô ti Vit Nam đã bt đu có nhiu biến chuyn. Ghi nhn t thc tế cho thy, ch sau gn 1 năm Thông tư 03/2018 (quy đnh v thành lp và hot đng ca các t chc tài chính vi mô) ca NHNN có hiu lc, v mt pháp lý ci m hơn đã giúp các đơn v tài chính vi mô ch đng trong vic đa dng cách thc cho vay và đơn gin hóa th tc gii ngân vn.

Theo thng kê ca Nhóm công tác tài chính vi mô Vit Nam (VMFWG), nh vic phát trin các sn phm mi, các qu tài chính vi mô hin nay dư n cho vay mi đơn v khong 2.000 t đng/năm. Các qu ln như Qu CEP, Qu Tình Thương… đến thi đim hin nay mi đơn v đã có khong 1,3-1,5 triu khách hàng là cá nhân, doanh nghip siêu nh liên tc được h tr ngun tín dng ưu đãi. Ti mt s tnh, thành, các qu hình thành t ngun ngân sách đa phương như Qu H tr ph n phát trin kinh tế (MOM) ti Tin Giang cũng đã s hu khong 44.000 thành viên vay vn vi tng dư n khong 1.800 t đng (năm 2018).

Điu đáng nói là khi áp dng các hình thc “nhóm đm bo” và hình thc gi tiết kim bt buc hin nay đang giúp các qu tài chính vi mô gia tăng kh năng thu n và kh năng huy đng vn. Hu hết khách vay vn sau khi tr n và làm ăn sinh li đu chn gi tiết kim tr li qu mà mình đã vay vn thay vì gi các t chc khác. Vì vy, ngun tài chính đ các qu tiếp tc đu tư vào nhóm khách hàng đã thoát nghèo nhưng vn có nhu cu vay là khá di dào. Chính điu này mt mt giúp các qu duy trì doanh s cho vay, mt khác to ra hiu qu kép, gánh đ nhóm khách hàng khó khăn vay vn ln đu nh công ăn vic làm mà các d án trước đó đã được người vay phát trin thành công t ngun tín dng ưu đãi do các qu h tr.

Lc cun pháp lý và xu hướng th trường

Thy được vai trò quan trng ca vic phát trin các t chc tài chính vi mô, thi gian qua, NHNN đã tp trung hoàn thin h thng pháp lý đ to điu kin cho các đơn v tiếp tc m rng không gian hot đng.

C th, trong năm 2018, vi vic ban hành Thông tư 03/2018/TT-NHNN, NHNN đã to khuôn kh khá cht ch nhng quy đnh pháp lý v ngun vn, v cách thc t chc, hot đng và nhng chế tài phù hp đi vi các t chc tài chính vi mô. Thông tư 03 được gii tài chính đánh giá là kế tha tt nhng ưu đim ca Thông tư 02/2008/TT-NHNN hướng dn thc hin Ngh đnh s 28/2005/NĐ-CP ngày 09/3/2005 ca Chính ph v t chc và hot đng ca t chc tài chính quy mô nh ti Vit Nam và Ngh đnh s 165/2007/NĐ-CP ngày 15/11/2007 ca Chính ph sa đi, b sung, bãi b mt s điu ca Ngh đnh s 28/2005/NĐ-CP, đm bo cho các đơn v tài chính vi mô hot đng an toàn, hiu qu, tiến dn đến vic ph sóng tài chính toàn din.

Cũng trong năm 2018, đ m ra cơ chế thoáng hơn cho các t chc tài chính vi mô trong vic m rng mng lưới, NHNN đã bt đu d tho Thông tư quy đnh v mng lưới hot đng ca các t chc tài chính vi mô. Đ đy nhanh tiến đ ban hành văn bn pháp lý quan trng này, trong Ch th 01/2019 mi đây, NHNN đã giao nhim v c th cho Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, chm nht trong quý II/2019 s phi hoàn thin d tho đ trin khai áp dng trong toàn h thng.

Cũng góc đ pháp lý, quan sát cho thy, năm 2019 s là năm mà các kênh tài chính vi mô được kỳ vng m ra nhiu mô hình sn phm và dch v mi. Bi trong năm nay, ngoài vic ch đo h thng tiếp tc thc hin Đ án xây dng và phát trin h thng tài chính vi mô đến năm 2020, NHNN cũng s sa đi, b sung Thông tư v cp giy phép t chc hot đng ca các qu tín dng nhân dân. Cùng vi vic trin khai Đ án cơ chế th nghim cho hot đng công ngh tài chính trong lĩnh vc ngân hàng, NHNN cũng s phát trin mnh mô hình đi lý ngân hàng (agent banking) đ m rng phm vi bao ph đim cung cp dch v ngân hàng đến gn vi người dân các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa và các khu vc kinh tế khó khăn.

Ngoài ra, vi các mc tiêu hình thành h sinh thái thanh toán không dùng tin mt, trong các năm 2019-2020, h thng tài khon ngân hàng cơ bn (tài khon không chu phí qun lý và s dư ti thiu) s được áp dng làm gia tăng lượng người tiếp cn dch v tài chính chính thc. Vic Chính ph trc tiếp ch đo các b, ngành và đa phương phi hp trin khai các mô hình thanh toán không dùng tin mt cng vi s phát trin nhanh, mnh ca nhóm doanh nghip công ngh tài chính cũng s sm to ra các kết ni phù hp vi các t chc tài chính vi mô trong vic m rng các sn phm, dch v tài chính, t đó ph cp hóa các hình thc tín dng trc tuyến, thanh toán trc tuyến đi vi hàng chc triu khách hàng t trước đến nay mi ch giao dch bng con đường tin mt.

Theo Thi báo Ngân hàng

Xem 353 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng