In trang này

Nên kết thúc thí điểm xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42

Hinh anh xu ly no xauT tun qua nhiu ngân hàng đã và đang tiếp tc cp nht kết qu kinh doanh năm 2018 vi đim ni bt là li nhun trước thuế tăng mnh so vi năm trước, đến hàng chc phn trăm.

Đim đáng lưu ý là bi cnh ca s tăng trưởng li nhun này là tăng trưởng tín dng c h thng nói chung đã b khng chế cht ch so vi năm trước đ đm bo mc tiêu n đnh vĩ mô. Bi vy, yếu t góp phn vào s ci thin li nhun này không th không k đến tăng trưởng doanh thu ngoài lãi (thu t dch v) và đc bit là t gim thiu, x lý và thu hi n xu.

C th hơn, Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) đã báo lãi 7.500 t đng, vượt xa kế hoch là 5.700 t đng đã thu hi được 12.000 t đng n xu, đy t l n xu xung còn 1,51%. Ngân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam (BIDV) công b li nhun đt 9.625 t đng bên cnh “thành công vượt bc trong x lý n xu theo tinh thn Ngh quyết 42 ca Quc hi”. Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) cũng công b mc n xu thp là 0,97% trong khi dư qu d phòng ri ro đt gn 10.500 t đng và t l bao ph n xu ni bng là 170%.

Vi mt s ngân hàng thương mi c phn tư nhân đã cp nht kết qu kinh doanh năm 2018 như Ngân hàng Sài Gòn - Hà Ni (SHB), Ngân hàng K thương Vit Nam (Techcombank), Ngân hàng Quân đi (MB), Ngân hàng Kiên Long (KienLong Bank), Ngân hàng Quc tế (VIB) thì tăng trưởng li nhun n tượng năm 2018 cũng nh vào vic khng chế, x lý n xu. SHB đã ch đng mua li trước hn khong 1.300 t đng n xu đã bán cho Công ty Qun lý tài sn ca các t chc tín dng (VAMC) trong năm 2018 và đã trích lp d phòng ri ro n xu hơn 5.000 t đng. Các ngân hàng khác thì nhìn chung đu báo cáo t l n xu thp, quanh qun 1% và/hoc đang có kế hoch mua li n xu.

Công ca Ngh quyết 42

Ngh quyết s 42/2017/QH14 ca Quc hi v thí đim x lý n xu ca các t chc tín dng (TCTD) có hiu lc t tháng 8-2017. Ngh quyết này có mc tiêu pháp đin hóa nhng quy đnh c th v x lý n xu, x lý tài sn bo đm ca khon n xu ca toàn h thng ngân hàng, nâng cao vai trò, năng lc ca VAMC. Bên cnh đó, Ngh quyết hướng ti x lý các vướng mc, khó khăn liên quan đến hành lang pháp lý v x lý n xu và tài sn bo đm các khon n ca t chc tín dng, to cơ chế đng b, kh thi, tăng cường kim soát cht ch các khon n xu và x lý tài sn bo đm các khon n xu ca TCTD...

Thc tế cho thy mt s trong nhng mc tiêu trên vn chưa đt được. Trong ln cp nht tình hình trin khai Ngh quyết 42 gn đây nht là vào tháng 8/2018, tc mt năm sau ngày nó có hiu lc, Ngh quyết được cho là đã là phát đi thông đip bo v đến cùng quan h có vay, có tr, to tin đ cho VAMC và TCTD thu hi n. Thông qua vic thu gi, phát mãi tài sn bo đm cũng như thái đ hp tác ca khách vay, đã khng đnh được quyn ca ch n - điu mà các t chc tín dng mong mi đã lâu. Đng thi, ngh quyết tái lp quyn bình đng v dân s là quyn thu gi, x lý tài sn bo đm ca các TCTD khi khách hàng vi phm nghĩa v tr n, qua đó tác đng ti thái đ khách hàng trong x lý n xu(1).

Trong khi đó, vic trin khai Ngh quyết vn còn nhiu vướng mc như đã được ch ra vào dp trên, và không rõ là đã được gii quyết ra sao vào thi đim hin ti. Mt trong nhng vướng mc đin hình là tuy Ngh quyết 42 cũng có ni dung rút gn quá trình t tng và x lý tranh chp tài sn đm bo, nhưng trên thc tế hơn 2.000 v vic liên quan đến vic đòi n ca VAMC chưa có v nào được x lý theo hình thc rút gn này. Ngoài ra, còn có nhng vướng mc như s phi hp chưa tt gia các cơ quan hu quan...

Vic x lý n xu cho đến nay, k c sau khi Ngh quyết 42 được trin khai, mt phn quan trng là do n lc ca bn thân các ngân hàng có n xu.

Cũng cn nói thêm là tuy VAMC cũng t mình x lý được mt phn n xu nhưng có mt điu không th ph nhn là kết qu này là do n xu mà VAMC mua t các TCTD phn nhiu là n “tuyn”, n “đp”. Nếu đ TCTD x lý thì sm mun h cũng t x lý được bi cơ chế x lý ca VAMC hu như cũng không có gì ưu vit, hiu qu hơn so vi các TCTD. Và thc tế cho thy nhiu TCTD, như Vietcombank, Agribank, SHB, Techcombank, MB, VIB, và ACB... đã ch đng và tích cc mua li (hết) n xu t VAMC, đng thi trích lp d phòng (cách x lý n xu ch yếu ti các TCTD).

X lý...

T phân tích trên, điu có th rút ra là cn nhanh chóng tng kết và kết thúc thí đim vic x lý n xu theo Ngh quyết 42 mà không đi đến thi đim ngh quyết này hết hiu lc vào tháng 8/2022. Nhìn chung, năm năm là mt thi gian quá dài cho mt thí đim nào đó tương t. Nhng cái “được” trên danh nghĩa ca Ngh quyết 42 nếu đã phát huy tác dng thì cũng đã phát huy ri. Còn nhng “đim nghn” ca ngh quyết này nếu đã có th gii quyết, khc phc được thì cũng không cn phi ch đến hơn ba năm na mi l din, mi x lý được, x lý xong. Nhng “đim nghn” còn li như chuyn không phi hp tt gia các cơ quan hu trách thì rõ ràng đây là căn bnh chung, nan y trong c nn kinh tế dù có đy ry nhng quy đnh pháp lut có liên quan.

Ngược li, nếu c “treo” Ngh quyết 42 cho đến khi hết hiu lc trong khi nhng bt cp ca nó tiếp tc không được x lý sm và hu hiu thì các ngun lc liên quan tiếp tc b phân tán, lãng phí bi cơ chế x lý n xu vn... xu, vn bt cp, không góp phn thúc đy tc đ x lý và kim chế n xu.

TheoThi báo Kinh tế Sài Gòn

Xem 3164 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng