In trang này

Công điện đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng dịp Tết Nguyên đán 2019

Hinh anh Ngan hang Nha nuoc Viet NamĐ đm bo an toàn hot đng ngân hàng dp Tết Nguyên đán 2019, ngày 29/01/2019 Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) đin gi các đơn v ti Tr s chính Ngân hàng Nhà nước; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tnh, thành ph; Các t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Công ty c phn thanh toán quc gia Vit Nam.

Ni dung

Thc hin văn bn s 62-CV/TW ngày 09/01/2019 ca Ban Chp hành Trung ương, Ch th s 34/CT-TTg ngày 28/12/2018 ca Th tướng Chính ph, đ đm bo an toàn hot đng Ngân hàng trong dp Tết Nguyên đán K Hi 2019, Thng đc Ngân hàng Nhà nước yêu cu các đơn v thuc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), các t chc tín dng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Công ty c phn Thanh toán Quc gia Vit Nam trin khai thc hin mt s ni dung sau:

1. Các đơn v ti Tr s chính Ngân hàng Nhà nước:

- Cc Phát hành và Kho qu ch đng theo dõi, nm bt tình hình, tp trung ch đo t chc tt công tác điu hòa, cung ng tin mt, đáp ng đ nhu cu tin mt cho nn kinh tế c v giá tr và cơ cu mnh giá. Theo dõi, nm tình hình giao dch, vn chuyn, bo qun tin mt và phi hp ch đo, kim tra, x lý khi có nhng tình hung, v vic xy ra liên quan đến công tác an ninh, an toàn kho qu trong Ngành ngân hàng. Phi hp vi V Truyn thông và các cơ quan liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyn v vic s dng tin mnh giá nh hp lý, tiết kim trong dp Tết.

- Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng tăng cường công tác thanh tra, kim tra, giám sát hot đng ca TCTD; ch đo Thanh tra, giám sát NHNN chi nhánh tnh, thành ph phi hp vi các cơ quan chc năng đa phương tăng cường kim tra, kp thi và kiên quyết x lý các vi phm trong hot đng kinh doanh ngoi t, vàng và dch v đi tin mt mnh giá nh trái quy đnh ca pháp lut.

- Cc Công ngh thông tin, V Thanh toán, S giao dch có bin pháp đm bo h thng thanh toán đin t liên ngân hàng, các h thng công ngh thông tin ca NHNN hot đng an toàn, hiu qu và thông sut.

- Cc Công ngh thông tin b trí trc, xây dng kế hoch và lch làm vic c th ca h thng thanh toán đin t liên ngân hàng trong nhng ngày ngh Tết, thông báo cho các TCTD biết đ ch đng thng nht vi khách hàng, trên tinh thn to điu kin ti đa thun li cho nhu cu thanh toán ca các t chc và cá nhân trong dp Tết. Theo dõi, phát hin, x lý và khc phc nhanh chóng các sai sót, s c phát sinh nhm hn chế thp nht các li k thut. Có bin pháp đm bo sao lưu an toàn s liu hot đng nghip v; phi hp vi các cơ quan an ninh tăng cường bin pháp phòng, chng ti phm trong hot đng thanh toán đin t và thông tin mng.

- V Thanh toán ch đng theo dõi, giám sát cht ch hot đng ca h thng thanh toán ATM nhm phát hin, cnh báo và kp thi ngăn chn, gim thiu ri ro có th xy ra.

- Cc Qun tr b trí lc lượng, sn sàng trin khai phương án bo v, phương án phòng, chng cháy n, bão lũ, đm bo tuyt đi an toàn tr s, tài sn, kho qu, tài liu lưu tr ti Tr s 49 Lý Thái T, 25 Lý Thường Kit, 504 Xã Đàn, Hà Ni, s 8 Võ Văn Kit, Qun 1, TP.HCM và kho Ao Phèn, Hà Ni.

- Th trưởng các đơn v ch đo, kim tra, giám sát cán b, công chc ca đơn v thc hin đy đ các quy đnh v bo đm an ninh, an toàn, phòng chng cháy n, bão lũ trước khi ngh Tết. Rà soát, kim tra k các phương tin, thiết b phòng cháy, cha cháy; có các bin pháp c th bo qun, lưu gi tài liu an toàn và phòng cháy, cha cháy trong nhng ngày ngh Tết.

- Văn phòng thc hin đu mi v chế đ tng hp, báo cáo nhanh trước, trong, sau ngh Tết theo quy đnh, yêu cu ca Chính ph, Th tướng Chính ph và ca Thng đc NHNN. Thông báo lch trc ca Ban Lãnh đo NHNN và Lãnh đo các đơn v rõ ràng, nâng cao trách nhim ca người trc.

2. Công ty C phn Thanh toán Quc gia Vit Nam (Napas):

Trin khai thc hin nghiêm ch đo ca NHNN ti văn bn s 9556/NHNN-TT ngày 14/12/2018 v vic đm bo cht lượng, an toàn hot đng ATM dp cui năm và Tết Nguyên đán. B trí và quán trit cán b thc hin nghiêm chế đ trc vn hành h thng k thut; phi hp cht ch vi các ngân hàng thành viên đ x lý các sai sót, s c phát sinh và kp thi báo cáo, cung cp thông tin v v vic cho NHNN (V Thanh toán); nhanh chóng tra soát và phn hi kp thi các phn ánh, khiếu ni ca khách hàng đi vi các giao dch ATM liên mng.

3. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tnh, thành ph:

- Tiếp tc trin khai ch đo ca Thng đc NHNN ti văn bn s 2128/NHNN-PHKQ ngày 4/4/2018 v vic đáp ng nhu cu tin mt và tăng cường công tác tuyn chn tin; văn bn s 53/NHNN-PHKQ.m ngày 17/1/2019 v vic đáp ng nhu cu tin 10.000đ dp Tết Nguyên đán 2019. Theo đó:

+ Giám đc NHNN chi nhánh tnh, thành ph trc tiếp ch đo và chu trách nhim trước Thng đc v vic cung ng tin mt cho các TCTD, Kho bc Nhà nước trên đa bàn, đm bo lưu thông tin t thông sut, tuyt đi không đ xy ra tình trng thiếu tin mt, hoãn chi tin mt làm nh hưởng đến tình hình lưu thông tin t.

+ Tăng cường ch đo, kim tra, giám sát các TCTD trên đa bàn: (i) đm bo chi đ cơ cu các loi mnh giá tin cho khách hàng; (ii) nâng cao cht lượng dch v, theo dõi tn qu và tiếp qu kp thi, đm bo các ATM hot đng 24/24h; (iii) ch đng x lý kp thi các tình hung xy ra khi nhu cu rút tin ln tp trung vào thi đim giáp Tết Nguyên đán.

- Ch đng phi hp vi các cơ quan báo chí ti đa phương tuyên truyn v vic s dng tin mnh giá nh hp lý, tiết kim trong dp Tết Nguyên đán. Báo cáo UBND tnh, thành ph và phi hp vi các s, ban, ngành ti đa phương đ kim tra và x lý nghiêm các trường hp kinh doanh tin mnh giá nh trái quy đnh ca pháp lut gây nh hưởng xu đến tình hình lưu thông tin t, hình nh ca đng tin Vit Nam.

- Tăng cường công tác qun lý, giám sát hot đng ca các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các Qu tín dng nhân dân trên đa bàn, bo đm thanh khon và an toàn h thng. Phi hp vi các cơ quan chc năng tăng cường kim tra, kp thi x lý các hành vi vi phm trong hot đng mua, bán ngoi t, vàng. Kp thi x pht vi phm hành chính đi vi nhng trường hp máy ATM thiếu tin, không hot đng do li ch quan ca ngân hàng.

- Trin khai thc hin tt các ch đo ca Thng đc NHNN ti văn bn s 7777/NHNN-KHKQ ngày 16/10/2018 v tăng cường công tác phòng nga ti phm cướp tin ti ngân hàng, đm bo an toàn kho qu, giao dch tin mt và văn bn s 9704/NHNN-KHKQ ngày 19/12/2018 v công tác an toàn kho qu ngân hàng dp cui năm và Tết Nguyên đán 2019. B trí cán b trc đ kp thi x lý các tình hung phát sinh trong dp Tết.

- Ch đo và theo dõi, giám sát các t chc cung ng dch v thanh toán th trên đa bàn thc hin đúng tinh thn ch đo ca NHNN ti văn bn 9556/NHNN-TT ngày 14/12/2018 nhm đm bo cht lượng, an ninh, an toàn hot đng ca h thng ATM.

4. Các t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài:

- Tiếp tc thc hin nghiêm ch đo ca Thng đc ti các văn bn: s 7777/NHNN-KHKQ ngày 16/10/2018 v tăng cường công tác phòng nga ti phm cướp tin ti ngân hàng, đm bo an toàn kho qu, giao dch tin mt; s 9704/NHNN-KHKQ ngày 19/12/2018 v công tác an toàn kho qu ngân hàng dp cui năm và Tết Nguyên đán 2019; s 9556/NHNN-TT ngày 14/12/2018 v vic đm bo cht lượng, an toàn hot đng ATM dp cui năm và Tết.

- Ch đng xây dng kế hoch tin mt phù hp, đm bo đáp ng kp thi nhu cu tin mt ca khách hàng c v giá tr và cơ cu mnh giá. Theo dõi sát din biến thu, chi tin mt ca các chi nhánh trong h thng đ kp thi có phương án x lý, đm bo đáp ng đy đ nhu cu tin mt trước, trong và sau dp Tết Nguyên đán 2019.

- T chc tt các hot đng thanh toán phc v hot đng sn xut, kinh doanh, xut nhp khu; ch đng thng nht kế hoch đ phc v tt các doanh nghip, nht là các doanh nghip có vn đu tư nước ngoài, doanh nghip xut nhp khu trong vic thanh toán quc tế, đ không b thit hi cho doanh nghip do chm được thanh toán trong nhng ngày ngh Tết; tiếp tc duy trì các dch v ngoi hi, thu, đi ngoi t phc v nhu cu ca du khách nước ngoài trước, sau và đc bit trong nhng ngày ngh Tết.

- Quán trit cán b, nhân viên ngân hàng thc hin đúng các quy trình nghip v và quy đnh, quy chế ni b; nâng cao tinh thn, ý thc phc v người dân; nâng cao ý thc cnh giác, chp hành nghiêm các quy đnh v bo đm an ninh, an toàn hot đng ngân hàng; kp thi báo cáo Giám đc NHNN chi nhánh tnh, thành ph và báo cáo Thng đc NHNN (đi vi Hi s chính ca TCTD) v các v vic vi phm, mt an ninh, an toàn (nếu có).

5. Các đơn v trong toàn Ngành thc hin mt s ni dung sau:

- Thc hin nghiêm ch đo ca Th tướng Chính ph, Thng đc NHNN v tăng cường các bin pháp bo đm đón Tết Nguyên đán K Hi 2019 vui tươi, lành mnh, an toàn, tiết kim; nâng cao tinh thn trách nhim, ý thc phc v nhân dân; ch đng ngăn nga, phát hin kp thi và x lý nghiêm cán b vi phm, li dng v trí công tác đ gây phin hà, trc li cá nhân.

- Không t chc đi thăm, chúc Tết, tng quà lãnh đo cơ quan, đơn v các cp; thc hành tiết kim, chng lãng phí, nht là trong vic t chc hi ngh, gp mt, giao lưu cui năm hoc đu năm mi. Nghiêm cm cán b, công chc s dng gi làm vic hành chính và s dng phương tin ô tô, tài sn công đi l hi hoc các hot đng mang tính cá nhân trong dp Tết. Sau Tết, không t chc lãnh đo cp trên xung đơn v cp dưới chúc Tết, liên hoan, giao lưu...

- Quán trit cán b, công chc, viên chc và người lao đng trong đơn v khn trương bt tay ngay vào công vic sau kỳ ngh Tết, thi đua hoàn thành tt các ch tiêu, nhim v ngay t nhng tháng đu năm, to đà hoàn thành xut sc các nhim v ca ngành Ngân hàng năm 2019.

- Các V, Cc, đơn v, theo chc năng, nhim v được giao, ch đng theo dõi, nm bt tình hình, x lý kp thi các công vic phát sinh; thc hin nghiêm chế đ báo cáo trong dp Tết (qua Văn phòng NHNN).

Yêu cu Th trưởng các đơn v quán trit và thc hin nghiêm các ni dung nêu trên, góp phn đm bo an toàn hot đng ngân hàng trong dp Tết c truyn ca dân tc. Công đin này được ph biến đến tt c các đơn v, cán b trong h thng NHNN, các TCTD đ biết, thc hin và giám sát.

Xem 411 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng