In trang này

Khung lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Hinh anh nha o xa hoiNgày 24/01/2019, Th tướng Chính ph đã ban hành Quyết đnh s 123/QĐ-TTg v khung lãi sut cho vay ưu đãi nhà xã hi ti Ngân hàng Chính sách xã hi trong trung hn giai đon 2019 - 2020.

C th, Th tướng Quyết đnh khung lãi sut cho vay ưu đãi ti Ngân hàng Chính sách xã hi đi vi các đi tượng mua, thuê mua nhà xã hi; xây dng mi hoc ci to, sa cha nhà đ theo quy đnh ca Ngh đnh s 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 ca Chính ph v phát trin và qun lý nhà xã hi trong trung hn giai đon 2019 - 2020 như sau:

Lãi sut không thp hơn lãi sut cho vay h tr h nghèo v nhà theo Quyết đnh s 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 ca Th tướng Chính ph v chính sách h tr nhà đi vi h nghèo theo chun nghèo giai đon 2011 - 2015 (Chương trình h tr h nghèo v nhà theo Quyết đnh s 167/2008/QĐ-TTg giai đon 2) và không vượt quá lãi sut cho vay ưu đãi ca các t chc tín dng do Nhà nước ch đnh đ mua, thuê, thuê mua nhà xã hi; xây dng mi hoc ci to, sa cha nhà đ theo quy đnh ca Ngh đnh s 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 ca Chính ph v phát trin và qun lý nhà xã hi.

Xem 336 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng