Thứ sáu, 10 Tháng 7 2020
TIN MỚI

Rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật nhằm hạn chế 'tín dụng đen'

Ra soat hoan thien quy dinh phap luat nham han che tin dung denNgày 28/01, ti Hà Ni, B Tư pháp t chc hp báo công tác tư pháp quý 4 năm 2018. Chánh Văn phòng B Tư pháp và lãnh đo mt s cc, v thuc B đã tr li mt s câu hi, vn đ báo chí quan tâm.

Liên quan đến hot đng “tín dng đen,” Chánh Văn phòng B Tư pháp Đ Đc Hin cho biết, B đã tiến hành nghiên cu, rà soát quy đnh ca pháp lut trong lĩnh vc này.

Bước đu, B Tư pháp nhn thy, B lut Dân s, B lut Hình s, Lut X lý vi phm hành chính và các văn bn quy đnh chi tiết thi hành đã có nhiu quy đnh làm cơ s cho vic hn chế hot đng “tín dng đen,” cho vay nng lãi.

Tuy nhiên, qua rà soát, B Tư pháp cũng nhn thy, quy đnh v tính mc lãi sut làm căn c cho vic x pht vi phm hành chính đi vi hành vi cho vay tin có cm c tài sn ti Đim d, Khon 3, Điu 11 Ngh đnh s 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 ca Chính ph không còn phù hp vi quy đnh v lãi sut cho vay theo quy đnh ca B lut Dân s năm 2015. Mc lãi sut làm căn c cho vic x pht vi phm theo quy đnh ca Ngh đnh này là vượt quá 150% lãi sut cơ bn do Ngân hàng Nhà nước Vit Nam công b ti thi đim cho vay, trong khi mc lãi sut quy đnh ti B lut Dân s là 20%/năm/khon tin vay.

Bên cnh đó, theo ông Đ Đc Hin, quy đnh v lãi sut vi phm theo Ngh đnh 167/2013/NĐ-CP cũng không còn phù hp vi quy đnh ca B lut Hình s năm 2015; chưa điu chnh được hết các hành vi vi phm trong giao dch cho vay. Hin nay, nhiu trường hp cho vay không cn cm c tài sn, ch cn chng minh nhân dân, th căn cước công dân, h khu hoc giy t tùy thân khác hay hình thc bc h

T thc tế này, ông Đ Đc Hin cho biết, thi gian ti, B Tư pháp s kiến ngh Chính ph sa đi, b sung Ngh đnh s 167/2013/NĐ-CP đ khc phc nhng bt cp trên. Hin nay, B Tư pháp cũng đã xây dng, trình Chính ph d tho Ngh đnh v h, hi, biêu, phường đ bo đm cơ s pháp lý cho các giao dch này phù hp vi h thng pháp lut hin hành.

Xem 442 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng