In trang này

Hội đồng Thanh toán và Công nghệ họp lần thứ 6

Hoi dong Thanh toan va Cong nghe hop lan thu 6Ngày 25/01/2019, ti tr s Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN), Phó Thng đc Nguyn Kim Anh - Ch tch Hi đng Thanh toán và Công ngh ngành Ngân hàng đã ch trì cuc hp Hi đng Thanh toán và Công ngh ln th 6.

Các thành viên Hi đng Thanh toán và Công ngh đã nghe đi din V Thanh toán trình bày nội dung: Nghiên cứu đề xuất cơ chế chia sẻ phí giao dịch ATM/POS để thúc đẩy phát triển thị trường thẻ nội địa.

Theo đó, cơ sở hạ tầng thanh toán thẻ đã có bước phát triển đáng kể từ khi hệ thống ATM, POS được kết nối liên thông. Khách hàng có th do một ngân hàng phát hành đã có thể s dng đ rút tin, thanh toán ti hu hết ATM/POS ca các ngân hàng thanh toán khác mang lại tiện ích nhiều hơn cho khách hàng, góp phần thúc đẩy thanh toán thẻ nói riêng, thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam nói chung. Tuy nhiên, thanh toán thẻ chưa thực sự phát triển tương xng với tiềm năng của thị trường do liên quan trc tiếp ti cơ chế chia sẻ phí dịch vụ thẻ gia ngân hàng phát hành, ngân hàng thanh toán, tổ chức chuyển mạch thẻ…Vì vậy, cần nghiên cu, xây dựng quy định cơ chế chia sẻ phí thẻ cũng như tác động vào phí, tỷ lệ phân bổ giữa các bên liên quan trong giao dịch thanh toán thẻ nhằm thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của thanh toán thẻ tại Việt Nam.

Các đi biu tham d đã tho lun tp trung làm rõ thc trng chia s phí th ni đa đi vi giao dch rút tin ti ATM và giao dch thanh toán qua POS, đng thi đ xut cơ chế, gii pháp nhm thúc đy th trường th ni đa phát trin lành mnh, đúng đnh hướng ca Chính ph v phát trin thanh toán không dùng tin mt.

Đi din Cc Công ngh thông tin cũng đã trình bày v ni dung: Nghiên cu và triển khai Giao diện lập trình mở (Open API) trong ngành Ngân hàng.

Các đi biu đã tho lun vic nghiên cu, xây dựng mô hình kết nối Open API và ban hành văn bản pháp lý quy định chuẩn Open API; đồng thời, xây dựng lộ trình cụ thể để triển khai Open API trong ngành Ngân hàng và cơ chế phối hợp giữa NHNN và các Tổ chức tín dụng, các tổ chức khác không phải là ngân hàng trong quá trình triển khai chuẩn Open API.

Sau khi các thành viên ca Hi đng trao đi, tho lun, góp ý cho hai ni dung nêu trên, Phó Thng đc Nguyn Kim Anh - Ch tch Hi đng kết lun: 

Về nghiên cu và đề xuất cơ chế chia sẻ phí giao dịch ATM/POS để thúc đẩy phát triển thị trường thẻ nội địa, Phó Thống đc giao: Vụ Thanh toán nghiên cu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung quy định v cơ chế chia s phí cho các giao dch thanh toán th ni đa vào Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 35/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 quy định về phí dch v th ghi nợ ni đa; Hi th ngân hàng phối hợp với Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) nghiên cứu, đề xuất việc tăng phí trao đổi cho các giao dch rút tin ATM ngoi mng để giảm bt áp lc mt cân đi thu-chi trong vn hành ATM đi vi mt s ngân hàng có lượng máy ln, mng lưới tri rng, tạo điều kiện nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và thúc đy cnh tranh lành mnh.Phó Thng đc cho rng, công tác truyn thông v lĩnh vc thanh toán là rt quan trng, do vy, giao Vụ Thanh toán phối hợp với Vụ Truyền thông chủ động theo dõi, nắm bắt thông tin, phản ánh trên phương tiện truyền thông để tiếp tục tham mưu kịp thời cho Ban Lãnh đạo NHNN về vấn đề phí thanh toán thẻ nội địa.

Về nghiên cu và triển khai Giao diện lập trình mở (Open API) trong ngành Ngân hàng, Phó Thng đc giao Cc Công ngh thông tin đu mi phi hp vi đi tác và mt s TCTD, công ty công ngh tài chính trin khai th nghim Open API (POC); Cc Công ngh thông tin phi hp vi V Pháp chế trin khai th tc b sung nhim v xây dng Thông tư v tiêu chun d liu m (Open API) trong ngành Ngân hàng vào Chương trình xây dng văn bn quy phm pháp lut năm 2019 ca NHNN.

Phó Thng đc cũng yêu cu V Thanh toán phi hp vi V Pháp chế, V Chính sách tin t, Napas nghiên cu đ xut liên quan đến vn đ phí ca th quc tế.

Xem 426 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng