Thứ bảy, 19 Tháng 10 2019
TIN MỚI

Xây dựng Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia

Xay dung Cong thong tin truy xuat nguon goc san pham hang hoa quoc giaTh tướng Chính ph phê duyt “Đ án trin khai, áp dng và qun lý h thng truy xut ngun gc” vi mc tiêu đến năm 2020 s xây dng và đưa vào vn hành Cng thông tin truy xut ngun gc sn phm, hàng hóa quc gia.

Đ án nhm hoàn thin h thng quy đnh pháp lut, văn bn, tài liu hướng dn v truy xut ngun gc; đy mnh xã hi hóa hot đng truy xut ngun gc đ phc v hi nhp quc tế và nâng cao hiu qu công tác qun lý nhà nước, bo đm cht lượng, tính an toàn ca sn phm, hàng hóa.

Đng thi nâng cao nhn thc ca xã hi, các cơ quan, t chc và doanh nghip v truy xut ngun gc thông qua vic đy mnh các hot đng tuyên truyn, ph biến, đào to cho các bên liên quan; đm bo công khai, minh bch các thông tin truy xut ngun gc ca sn phm, hàng hóa trên th trường, cung cp thông tin, kiến thc thiết yếu v truy xut ngun gc.

Trong đó, phn đu giai đon đến năm 2020, rà soát các văn bn quy đnh, pháp lut v qun lý, trin khai áp dng và x lý vi phm v truy xut ngun gc; xây dng, ban hành ti thiu 5 tiêu chun quc gia, 1 quy chun k thut quc gia v truy xut ngun gc và tài liu hướng dn áp dng; trin khai, áp dng h thng truy xut ngun gc đi vi mt s nhóm sn phm, hàng hóa trong nước như nông lâm thy sn, thc phm, thuc cha bnh; xây dng và đưa vào vn hành Cng thông tin truy xut ngun gc sn phm, hàng hóa quc gia.

Giai đon đến năm 2025, hoàn thin cơ bn h thng các văn bn quy đnh, pháp lut v qun lý, trin khai áp dng và x lý vi phm v truy xut ngun gc; xây dng ti thiu 30 tiêu chun quc gia và 2 quy chun k thut quc gia v truy xut ngun gc, các tài liu hướng dn áp dng cho tng nhóm sn phm c th; ti thiu 30% các doanh nghip hot đng trong lĩnh vc sn xut, kinh doanh, dch v s dng mã s, mã vch ti Vit Nam có h thng truy xut ngun gc áp dng các tiêu chun quc gia, quc tế, đm bo kh năng tương tác, trao đi d liu vi các h thng truy xut ngun gc ca doanh nghip trong nước và quc tế; hoàn thin nâng cp Cng thông tin truy xut ngun gc sn phm hàng hóa quc gia, bo đm kết ni 100% h thng truy xut ngun gc ca các b, cơ quan liên quan và ít nht 70% trong tng s các đơn v cung cp gii pháp ti Vit Nam.

Giai đon đến năm 2030, hoàn thin Cng thông tin truy xut ngun gc sn phm, hàng hóa quc gia, bo đm nhu cu trao đi và khai thác thông tin ca doanh nghip, t chc, cá nhân trong nước và quc tế; hoàn thin h thng qun lý và cp nht cơ s d liu sn phm, hàng hóa trong nước và quc tế.

Đ đt được nhng mc tiêu trên, Đ án đưa ra các nhim v và gii pháp như: Hoàn thin h thng văn bn pháp lý, tài liu hướng dn v truy xut ngun gc sn phm, hàng hóa; xây dng, trin khai, ng dng h thng truy xut ngun gc thng nht trong c nước; nghiên cu áp dng các công ngh mi đ nâng cao hiu qu hot đng truy xut ngun gc; thúc đy hot đng hp tác quc tế trong lĩnh vc truy xut ngun gc; thiết lp, xây dng, vn hành Cng thông tin truy xut ngun gc sn phm, hàng hóa quc gia.

Xem 337 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.