Thứ bảy, 11 Tháng 7 2020
TIN MỚI

Ban hành Thông tư về quy tắc xuất xứ trong CPTPP

Ban hanh Thong tu ve quy tac xuat xu trong CPTPPB Công Thương va ban hành Thông tư s 03/2019/TT-BCT ngày 22/1 quy đnh Quy tc xut x hàng hóa trong Hip đnh CPTPP.

Vic ban hành văn bn này th hin tinh thn khn trương xây dng văn bn ni lut hóa nhm thc hin các cam kết ti Hip đnh Đi tác Toàn din và Tiến b xuyên Thái Bình Dương CPTPP.

Thông tư gm 5 Chương, 33 Điu và 9 Ph lc kèm theo, trong đó Chương I quy đnh chung, Chương II v quy tc chung v xut x hàng hóa, Chương III v quy trình chng nhn và kim tra xut x hàng hóa, Chương IV v quy đnh riêng đi vi hàng dt may, Chương V v điu khon thi hành.

So vi các FTA Vit Nam đã ký kết và tham gia, Quy tc xut x hàng hóa CPTPP có mt s đim mi sau:

- Quy tc xut x b hàng hóa;

- Quy tc xut x hàng tân trang, tái chế to;

- Công thc tính RVC: ngoài công thc tính RVC gián tiếp và RVC trc tiếp, có thêm công thc tính RVC theo tr giá tp trung và công thc tính RVC theo chi phí tnh (ch áp dng vi ô tô và ph tùng ô tô);

- Danh mc PSR được quy đnh chi tiết theo công đon sn xut c th. Do đc thù cu trúc danh mc PSR thuc CPTPP, Thông tư gm 3 danh mc PSR: danh mc PSR đi vi mt hàng dt may, danh mc PSR đi vi xe và các b phn, ph kin và danh mc PSR đi vi các mt hàng còn li.

 De Minimis trong CPTPP quy đnh t l “linh hot” cho phép nguyên liu không có xut x không đáp ng quy tc “Chuyn đi mã s hàng hóa” mc ti đa 10% so vi tr giá ca hàng hóa. Riêng đi vi hàng dt may, t l “linh hot” này mc ti đa 10% trng lượng ca hàng hóa hoc 10% trng lượng ca loi si hoc vi quyết đnh phân loi mã s hàng hóa.

Mu C/O mu CPTPP cp cho hàng hóa xut khu ca Vit Nam bao gm các thông tin ti thiu theo quy đnh ti Hip đnh CPTPP cũng được ban hành kèm theo Thông tư.

V cơ chế chng nhn xut x hàng hóa, hàng xut khu t Vit Nam áp dng cơ chế C/O do cơ quan, t chc được B Công Thương y quyn cp. Thi gian chuyn tiếp thc hin cơ chế nhà xut khu đ điu kin t chng nhn xut x hàng hóa được thc hin t 5 đến 10 năm theo hướng dn ca B Công Thương. Cơ chế nhà nhp khu Vit Nam t chng nhn xut x thc hin sau 5 năm k t ngày CPTPP có hiu lc.

Quy trình chng nhn và kim tra xut x hàng hóa ca Vit Nam thc hin theo quy đnh ti Ngh đnh s 31/2018/NĐ-CP và các quy đnh khác có liên quan.

Thông tư s 03/2019/TT-BCT có hiu lc k t ngày 8/3 năm nay.

Đi vi hàng hóa ca Vit Nam xut khu trước ngày Thông tư này có hiu lc, cơ quan, t chc cp C/O xem xét cp C/O mu CPTPP đ được hưởng ưu đãi thuế quan theo quy đnh ca Hip đnh và theo quy đnh ca Nước thành viên nhp khu.

Xem 416 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng