Chủ nhật, 18 Tháng 8 2019
TIN MỚI
DIV góp phần quan trọng duy trì sự ổn định, an toàn hệ thống

DIV góp phần quan trọng duy trì sự ổn định, an toàn hệ thống

Ngày 22/01/2019, Bo him Tin gi Vit Nam (DIV) t chc Hi ngh trin khai nhim v năm 2019, Phó Thng đc Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) Đào Minh Tú đã ti d.

Báo cáo tng kết công tác năm 2018 và trin khai nhim v năm 2019 cho thy, DIV đã bám sát đnh hướng mc tiêu, nhim v ca ngành Ngân hàng, được s quan tâm, ch đo sâu sát ca NHNN, trong năm 2018, tp th người qun lý và người lao đng DIV đã ch đng và tích cc thc hin các hot đng nghip v, hoàn thành tt nhim v được giao vi chc năng bo v quyn và li ích hp pháp ca người gi tin, góp phn đm bo an toàn hot đng h thng ngân hàng, c th trên các mt sau:

C th DIV đã hoàn thành kế hoch kinh doanh và các ch tiêu đánh giá hiu qu hot đng được NHNN giao: Tng s phí BHTG thu được là 6.628,5 t đng, đt 100,7% kế hoch; S tin đu tư vn tm thi nhàn ri là 12.291 t đng, đt 102,3% kế hoch; doanh thu t hot đng đu tư năm 2018 là 2.583,1 t đng, đt 101,7% kế hoch; Tng doanh thu đt 2.595,1 t đng, bng 101,7% kế hoch; Li nhun sau thuế đt 121,7 t đng, bng 127,5 kế hoch; T sut li nhun sau thuế trên vn ch s hu đt 2,08%, tăng 0,49% so vi kế hoch; Không phát sinh n phi tr quá hn, kh năng thanh toán quá hn năm 2018. DIV đã t chc thành công Hi ngh thường niên ln th 16 và Hi ngh quc tế ca Hip hi BHTG khu vc Châu Á - Thái Bình Dương 2018 vi ch đ “Vai trò ca t chc bo him tin gi vi các t chc tham gia bo him va và nh”;T chc trin khai hiu qu Quy chế thông tin báo cáo v tin gi được bo him vi 99% t chc tham gia BHTG đã thc hin truyn/gi file báo cáo thành công giúp tăng cường công tác phi hp cung cp, trao đi thông tin cn thiết gia BHTG vi t chc tham gia BHTG và các cơ quan chc năng liên quan, góp phn nâng cao năng lc và hiu qu ca hot đng kim tra, giám sát ca BHTGVN;Hoàn thin ni dung D tho Chiến lược phát trin BHTG đến năm 2020 đnh hướng đến năm 2030 trên cơ s tiếp thu ý kiến đóng góp ca NHNN, báo cáo NHNN trình Th tướng Chính ph phê duyt;Trin khai có hiu qu d án FSMIMS, tích cc phi hp vi các B, ngành liên quan hoàn thành gii ngân vn cho D án FSMIMS đm bo tiến đ theo yêu cu ca WB;Hoàn thành Chương trình HTKT t đánh giá tuân th B nguyên tc cơ bn phát trin h thng BHTG hiu qu, báo cáo NHNN và đ xut, kiến ngh các ni dung nhm khai thác hiu quà kết qu ca Chương trình;Ch đng nghiên cu và đ xut ý kiến nhm trin khai các ni dung ti Lut sa đi, b sung mt s điu ca Lut các TCTD; đ xut sa đi Thông tư s 312/2016/TT-BTC ngày 24/12/2016 ca B Tài chính; hoàn thin D tho Quy chế mua trái phiếu dài hn ca các TCTD h tr; Hoàn thành kim tra ti ch 354 t chc tham gia BHTG gm 25 ngân hàng, 329 QTDND, đt 100,6% kế hoch đ ra. Trong đó, kim tra đt xut 02 đơn v ngoài kế hoch theo yêu cu thc tế phát sinh;Thc hin kp thi vic giám sát, theo dõi, kim tra các QTDND có vn đ, ch đng chun b các phương án chi tr khi phát sinh nghĩa v chi tr tin bo him; Hoàn thành nghiên cu, rà soát và ban hành Quyết đnh sa đi chc năng nhim v ca phòng ban ti Tr s chính đ phù hp vi các ni dung liên quan đến hot đng ca BHTGVN được quy đnh ti Lut sa đi và b sung Lut Các TCTD; Hoàn thành vic tng kết thi thành Lut BHTG trong ni b BHTGVN; Gp rút thi công các hng mc công trình thuc BHTGVN.

Phát biu ch đo, Phó Thng đc NHNN Đào Minh Tú đánh giá, vi vai trò là t chc tài chính nhà nước bo v quyn và li ích hp pháp ca người gi tin, thc hin chính sách bo him tin gi, trong năm 2018, DIV đã góp phn quan trng duy trì s n đnh, an toàn và thúc đy quá trình cơ cu li h thng các TCTD, đc bit là đi vi h thng QTDND khi h thng này đang bc l nhiu tn ti, hn chế ti nhiu đa phương. Nhng kết qu đt được ca BHTG đã góp phn tích cc vào kết qu chung ca Ngành và giúp cng c nim tin ca công chúng đi vi h thng ngân hàng.

Theo Phó Thng đc, năm 2019 được d báo s tiếp tc có nhng thun li và khó khăn đan xen. Đi vi ngành Ngân hàng, nhim v tái cơ cu và x lý n xu ca h thng các TCTD, đc bit là h thng QTDND còn nhiu khó khăn, thách thc. Vì vy, nhim v ca ngành Ngân hàng nói chung và ca BHTG t nay đến năm 2020 còn rt nng n. Năm 2019 cũng là năm đánh du chng đường 20 năm xây dng và phát trin ca DIV. Đến nay, BHTGVN đã xây dng được mt t chc b máy hot đng hiu qu gm 01 Tr s chính và 8 chi nhánh ti các đa bàn trng đim trên c nước vi đi ngũ cán b được đào to bài bn, vng v chuyên môn, nghip v và đã tích lu được ngun vn đáng k.

Phó Thng đc đ ngh, BHTGVN tiếp tc đoàn kết, phát huy nhng kết qu đt được trong năm qua và n lc thc hin có hiu qu các nhim v được giao trong thi gian ti, góp phn đy nhanh quá trình cơ cu li và x lý n xu ca h thng các TCTD; đng thi cng c nim tin ca công chúng đi vi h thng ngân hàng, đc bit là nim tin ca người gi tin ti các TCTD, trong đó tp trung vào mt s nhim v trng tâm sau:

Th nht, tích cc đ xut, tham mưu vi các cơ quan qun lý Nhà nước hoàn thin văn bn quy phm pháp lut liên quan đến BHTG, đc bit là các quy đnh hướng dn Lut sa đi, b sung mt s điu Lut các TCTD v cho vay đc bit đi vi TCTD được kim soát đc bit, mua trái phiếu ca ngân hàng h tr, tham gia thm đnh Đ án phc hi TCTD yếu kém, tăng vn điu l...

Th hai, tích cc tham gia vào quá trình cơ cu li x lý các TCTD nói chung và h thng QTDND nói riêng theo đúng tinh thn ch đo ca NHNN, đc bit là ch đo ti Ch th 06/CT-NHNN ngày 02/10/2018 ca Thng đc NHNN vi các ni dung trng tâm như: Tăng cường vai trò ca BHTGVN trong vic x lý, tham gia h tr các QTDND yếu kém được đt vào kim soát đc bit; Phi hp vi các đơn v liên quan tăng cường công tác tuyên truyn v chính sách BHTG nhm bo v quyn li ca người gi tin và thành viên ca QTDND; Phát huy vai trò giám sát, cnh báo an toàn h thng đi vi h thng QTDND, nht là an toàn v tin gi và cho vay.

Th ba, phi hp cht ch vi NHNN trình Th tướng Chính ph phê duyt Chiến lược phát trin BHTG đến năm 2025 và đnh hướng đến năm 2030. Tp trung ngun lc đ xây dng kế hoch và t chc trin khai thc hin Chiến lược sau khi được Th tướng Chính ph phê duyt.

Th tư, hoàn thành quá trình tng kết thi hành Lut BHTG đ nghiên cu, đ xut sa đi, b sung Lut BHTG phù hp vi tình hình mi nhm tham gia có hiu qu hơn vào quá trình tái cơ cu các TCTD và tiến gn hơn vi thông l, chun mc quc tế.

Th năm, tiếp tc kin toàn t chc, b máy, quy trình, nghip v, nâng cao cht lượng ngun nhân lc và t chc trin khai có hiu qu các nhim v được giao nhm phát huy ngày càng tt hơn vai trò ca mt t chc bo v quyn và li ích hp pháp ca người gi tin, góp phn quan trng duy trì s n đnh, an toàn và thúc đy nhanh hơn quá trình cơ cu li h thng các TCTD.

Cũng ti Hi ngh, ông Mai Vit Trung - Phó Tng giám đc BHTGVN đã phát đng phong trào thi đua hoàn thành xut sc nhim v năm 2019.

Nhân dp này, thay mt Ban Lãnh đo NHNN, Phó Thng đc Đào Minh Tú đã trao tng Danh hiu Chiến s thi đua ngành Ngân hàng và Bng khen ca Thng đc cho các tp th và cá nhân đã có thành tích xut sc trong công tác.

Xem 182 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.