In trang này

Những thách thức khi thanh toán online bằng tài khoản viễn thông

Nhung thach thuc khi thanh toan online bang tai khoan vien thongTi Hi ngh trin khai nhim v năm 2019 ca B Thông tin và Truyn thông ngày 15/1, Th tướng Nguyn Xuân Phúc đã đng ý cho thí đim s dng tài khon vin thông đ thanh toán hàng hóa có giá tr nh, trước mt cho ít nht cho mt doanh nghip vin thông thí đim.

Đây là tin vui bi khi dch v được trin khai, vic mua sm, mua vé máy bay, đi ch, du lch... ca người dân s rt tin li vì ch cn mt chiếc đin thoi di đng và không cn phi mang theo tin mt.

Xu hướng tt yếu

Thanh toán đin t bng tài khon đin thoi (Mobile Money) đang là xu thế trên toàn cu, nht là các nước đang phát trin. Vic thanh toán này đã đóng góp không nh vào s phát trin kinh tế - xã hi cũng như mang li cơ hi tiếp cn dch v cho hàng triu h gia đình, gim thói quen dùng tin mt trong giao dch hàng ngày. Đây cũng là mt mô hình ha hn s thành công nht là vi nhng người không có tài khon ngân hàng.

Trung Quc là mt trong nhng quc gia phát trin mnh thanh toán đin t trong nhng năm gn đây. Hin quc gia này có ti 84% giao dch là qua thanh toán đin t. Tp đoàn Alibaba kiếm được hàng chc t USD mi năm nh hình thc thanh toán này.

B trưởng B Thông tin và Truyn thông Nguyn Mnh Hùng cho biết, B s thí đim Mobile Money, cho phép người dùng đin thoi chuyn tin, mua sm thông qua tài khon vin thông. B trưởng cho rng, vic này s giúp thanh toán đin t đến được mi người dân, dù bt kỳ đâu, và vic này s kích thích kinh tế ca Vit Nam tăng trưởng.

Theo gii chuyên gia, vic thanh toán qua tài khon đin thoi này được xem là cơ hi cho các nhà mng, doanh nghip ni dung s phát trin mnh m sau mt thi gian dài b "gii hn," đng thi cũng là cơ hi cho các doanh nghip vin thông đu tư vào lĩnh vc Fintech (financial technology - công ngh trong tài chính) vn được cho là rt tim năng ti các nước đang phát trin như Vit Nam.

Hin các tài khon vin thông ch được dùng đ thanh toán các dch v vin thông và các dch v giá tr gia tăng trên nn mng vin thông. Do đó, nếu có th s dng tài khon vin thông đ thanh toán hàng hóa có giá tr nh thì chúng ta có th trin khai ngay thanh toán đin t trên phm vi c nước, tránh được nguy cơ các đi tác nước ngoài vào Vit Nam chiếm lĩnh lĩnh vc thanh toán đin t này.

Tr li phóng viên Báo đin t VietnamPlus, ông Phm Trung Kiên, Phó Tng Giám đc Viettel Telecom cho hay, đây thc s là cơ hi rt ln và Viettel đã sn sàng.

Lý gii, ông Kiên cho biết, hin nay lượng người có tài khon ngân hàng thp. Đc bit, vùng nông thôn đâu đó ch khong 30-40% người dân có tài khon ngân hàng. Tuy nhiên, đ ph ca vin thông li ti gn 100% dân s. Mt khác, các ngân hàng, trung gian thanh toán, ví đin t hin nay đang tp trung vào thành th. Thm chí, mt s nơi khó khăn, người dân chưa h có khái nim thanh toán đin t.

Ngoài ra, ví đin t và ngân hàng đin t thường tp trung vào smartphone, trong khi nhng người có smartphone ti Vit Nam ch khong 40% dân s. Thm chí, người có smartphone nhưng có s dng 3G/4G và có tài khon ti Google, Apple đ ti được ng dng ch khong 20-30% dân s. Như vy, ông Kiên cho rng còn khong 70-80% dân s chưa được tiếp cn vi thanh toán đin t qua mobile.

“Nếu như áp dng thanh toán bng tài khon vin thông có nghĩa là gn 100% dân s có th ngay lp tc chi tiêu nhng món vô cùng nh l hàng ngày như đi ung café, ăn sáng, trà đá…,” ông Kiên nói.

Lãnh đo Viettel Telecom cũng chia s, va qua đơn v này có thí đim vi y ban Nhân dân thành ph Hà Ni, y ban Nhân dân Thành ph H Chí Minh v dng đ ôtô, thì ngay c nhng người có điu kin vn ch yếu dùng tài khon đin thoi đ chi tr (trên 90%) trong khi h vn có tài khon ngân hàng, smartphone. Điu này cho thy tính tin, nhanh và tính sn sàng cho câu chuyn s dng đin thoi đ mà thanh toán.

Do đó, vic Th tướng Chính ph chp thun cho thí đim s dng tài khon vin thông thanh toán hàng hóa được kỳ vng là cú hích cho ngành thanh toán đin t Vit Nam.

Mobile Money s phi đi mt vi nhng gì?

S phát trin ca thanh toán đin t nói chung và thanh toán di đng nói riêng tính đến thi đim hin ti Vit Nam là tương đi tích cc. Tuy nhiên, thanh toán di đng cũng đt ra không ít thách thc liên quan đến khuôn kh kh pháp lý, s an toàn trong giao dch, bo mt thông tin, giao dch gia các nước, ti phm công ngh cao và ch quyn s ca mi quc gia.

Rt nhiu chuyên gia cho rng, hình thc thanh toán này là mt k h đ các loi ti phm có th đ giao dch bt chính hay tn công vào chính các nhà cung cp dch v.

Nói v khó khăn khi trin khai dch v Mobile Money, ông Phm Trung Kiên Phó Tng Giám đc Viettel Telecom cho hay đó là phi phát trin ti nhiu dch v. Nếu nói dùng đin thoi đ thanh toán mi nơi thì có nghĩa là tng ca hàng tp hóa, bãi đ xe, quán café, trà đá… cũng có th thanh toán được. Do đó, vic phát trin hàng triu đim thanh toán là mt bài toán đt ra cho nhà mng. Ngoài ra, công tác truyn thông, đào to thói quen mi cho người dùng cũng rt quan trng.

Trước lo ngi v nhng giao dch bt thường có th xy ra khi s dng dch v này, ông Kiên cho biết khi trin khai các dch v thanh toán đin t, các đơn v đu phi có các bin pháp theo dõi các giao dch bt thường, qun tr ri ro, trin khai các gii pháp an ninh bo mt nhiu lp đ đm bo an toàn cho người dùng.

Ông Vũ Hoàng Liên, Ch tch Hip hi Internet Vit Nam cũng cho rng, s dng Mobile Money trong thanh toán rt có li và là xu hướng không th tránh khi. Tuy nhiên, mc đ an toàn trên đin thoi di đng hin nay rt thp. Đin thoi thông minh đang tr nên quá ph thông, người dùng không chú trng quá mc vic bo mt chính là mt trong nhng nguyên nhân chính gây ra mt an toàn trong vic trin khai.

"Đin thoi di đng là mt th gn lin vi xu hướng. Và tôi tin ti phm công ngh s tiếp tc tiến hóa đ li dng cho vic vi phm pháp lut," ông Liên nhn mnh.

Xem 1746 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng