Thứ bảy, 11 Tháng 7 2020
TIN MỚI

Ngành ngân hàng hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững

Nganh ngan hang huong toi muc tieu tang truong xanhThi gian qua, ngành ngân hàng đã có nhiu chính sách và trin khai tích cc các chương trình, sn phm tín dng xanh, tuy nhiên vn cn nhiu gii pháp đ thc hin các mc tiêu ca Chiến lược quc gia v tăng trưởng xanh, góp phn quan trng vào phát trin bn vng.

Tín dng xanh là hướng đi tt yếu ca ngành tài chính toàn cu và ngành ngân hàng Vit Nam nói riêng. Năm 2012, Th tướng Chính ph ban hành Quyết đnh s 1393/QĐ-TTg phê duyt Chiến lược Quc gia v tăng trưởng xanh thi kỳ 2011-2020 và tm nhìn đến năm 2050. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) được giao nhim v xây dng kế hoch hành đng thc hin chiến lược tăng trưởng xanh ca ngành ngân hàng.

Xây dng chính sách trin khai ngân hàng xanh

Vi vai trò là cơ quan qun lý nhà nước v tin t và hot đng ngân hàng, nhng năm qua NHNN đã có nhng bước khi đu trong vic xây dng chính sách trin khai ngân hàng xanh. Năm 2015 NHNN ban hành Ch th s 03/CT-NHNN v thúc đy tăng trưởng tín dng xanh và qun lý ri ro môi trường - xã hi trong hot đng cp tín dng. Cùng vi đó, NHNN ban hành Quyết đnh s 1552/QĐ-NHNN ban hành Kế hoch hành đng ca ngành ngân hàng thc hin Chiến lược Quc gia v tăng trưởng xanh đến năm 2020.

Đc bit, mi đây NHNN đã ban hành Quyết đnh s 1604/QĐ-NHNN v vic phê duyt Đ án phát trin ngân hàng xanh ti Vit Nam (Đ án 1064) nhm tăng cường nhn thc và trách nhim xã hi ca h thng ngân hàng đi vi vic bo v môi trường, chng biến đi khí hu, tng bước xanh hóa hot đng ngân hàng, hướng dòng vn tín dng vào vic tài tr d án thân thin vi môi trường, thúc đy các ngành sn xut, dch v và tiêu dùng xanh, năng lượng sch và năng lượng tái to, góp phn tích cc thúc đy tăng trưởng xanh và phát trin bn vng.

Theo đ án, phn đu đến năm 2025, 100% ngân hàng xây dng được quy đnh ni b v qun lý ri ro môi trường và xã hi trong hot đng cp tín dng; 100% các ngân hàng thc hin đánh giá ri ro môi trường xã hi trong hot đng cp tín dng; áp dng các tiêu chun v môi trường cho các d án được ngân hàng cp vn vay; kết hp đánh giá ri ro môi trường như mt phn trong đánh giá ri ro tín dng ca ngân hàng. Ít nht 10-12 ngân hàng có đơn v/ b phn chuyên trách v qun lý ri ro môi trường và xã hi; 60% ngân hàng tiếp cn được ngun vn xanh và trin khai cho vay các d án tín dng xanh.

“Xanh hóa” dòng vn

Ngay sau khi Th tướng Chính ph phê duyt Chiến lược quc gia v tăng trưởng xanh, NHNN có Ch th 03/CT-NHNN ngày 24/3/2015 v thúc đy tăng trưởng tín dng xanh và qun lý ri ro môi trường và xã hi trong hot đng cp tín dng, các ngân hàng đã ngay lp tc “vào cuc” trin khai thông qua các hành đng.

Vi s trin khai quyết lit ca cơ quan qun lý, các TCTD cũng đã tích cc cho vay đi vi các d án xanh, sch. Đến nay đã có 17 TCTD xây dng quy trình thm đnh ri ro môi trường và xã hi trong các quy đnh ni b. Mt s TCTD đã lng ghép hot đng v tín dng xanh trong chiến lược phát trin ca mình. Ngoài ra, mt s NHTM cũng ch đng tham gia các d án có vn tài tr ca các t chc tài chính quc tế v bo v môi trường và cp tín dng xanh. Nh s tham gia tích cc đó, đến gn hết quý III/2018, dư n tín dng đi vi lĩnh vc này đt 219.219 t đng.

Bên cnh nhng kết qu đt được nêu trên, vic trin khai các gii pháp nhm thúc đy hot đng tín dng - ngân hàng xanh góp phn ng phó vi biến đi khí hu, qun lý tài nguyên và bo v môi trường hin nay còn gp mt s khó khăn như: Vic đu tư vào các ngành/lĩnh vc xanh, nht là lĩnh vc năng lượng tái to, tiết kim và hiu qu năng lượng ti Vit Nam hin nay thường đòi hi thi gian hoàn vn dài, chi phí đu tư ln, ri ro th trường cao nên rt cn các ưu đãi v thi hn và chi phí vn vay. Trong khi ngun vn huy đng ca các TCTD thường là ngn hn, huy đng theo chi phí vn thương mi trên th trường. Do đó, đ có th cung cp các khon tín dng vi thi hn dài và lãi sut ưu đãi cho các ngành/lĩnh vc xanh, các TCTD cn được h tr tiếp cn các ngun vn dài hn, ưu đãi hoc có cơ chế chia s lãi sut cho vay vi các TCTD. Ngoài ra, chưa có quy đnh, đnh nghĩa, tiêu chun v danh mc các ngành/lĩnh vc xanh đ có th áp dng chung, thng nht cho c nước dn ti vic thiếu cơ s đ các TCTD căn c la chn, thm đnh, đánh giá và giám sát khi thc hin cp tín dng xanh. Hơn na, phát trin các ngành kinh tế xanh đòi hi đng b các gii pháp, cơ chế t chính sách thuế, phí, vn, k thut, th trường, đến quy hoch, chiến lược phát trin ca tng ngành, lĩnh vc; trên cơ s đó mi thu hút và phát huy được tác dng ca ngun vn tín dng xanh.

Cn huy đng ngun lc ca toàn xã hi

Đ thc hin thành công Chiến lược quc gia v tăng trưởng xanh hướng ti phát trin bn vng cn huy đng ngun lc ca toàn xã hi.

Ngành ngân hàng có trách nhim trong vic h tr tích cc cho quá trình chuyn đi kinh tế sang hướng tăng trưởng xanh, tăng trưởng bn vng thông qua cơ chế huy đng và cung ng vn cho các d án bo v môi trường là đc bit quan trng. Điu này được th hin 2 khía cnh cơ bn: Th nht, là cu ni gia các t chc, cá nhân, gia bên tha vn và thiếu vn; tham gia vào quá trình đánh giá và qun lý ri ro các d án đu tư, trong đó gm c nhng ri ro môi trường. Th hai, bn thân hot đng ca các ngân hàng cũng tác đng trc tiếp ti môi trường, thông qua vic ng dng công ngh đ phi chng t hóa các phương tin thanh toán, áp dng ngân hàng đin t trc tuyến...

Đ thúc đy tín dng xanh h tr phát trin bn vng, thi gian ti, NHNN tiếp tc thc thi các chính sách tín dng nhm thúc đy hot đng ca ngành ngân hàng hướng ti mc tiêu tăng trưởng xanh, c th:  Xây dng và hoàn thin khuôn kh pháp lý hướng dn thc hin tín dng xanh cho các TCTD; xây dng các gii pháp tp trung ngun lc đ cp tín dng cho các d án, phương án sn xut kinh doanh s dng các thành tu khoa hc và công ngh tiên tiến; s dng năng lượng tiết kim và hiu qu; phát trin năng lượng sch, năng lượng tái to; s dng công ngh, thiết b thân thin vi môi trường, sn xut nhng sn phm thân thin vi môi trường; tiếp tc huy đng các ngun lc đ thc hin chính sách tín dng xanh ti Vit Nam; tăng cường truyn thông nhn thc và trách nhim xã hi ca toàn ngành ngân hàng trong vic bo v môi trường, chng biến đi khí hu, tng bước xanh hóa hot đng ngân hàng, hướng dòng vn tín dng vào vic tài tr d án thân thin vi môi trường, thúc đy các ngành sn xut, dch v và tiêu dùng xanh, năng lượng sch và năng lượng tái to.

Xem 2451 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng