Thứ năm, 22 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Vietcombank quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh năm 2019

Vietcombank quyet tam thuc hien dat va vuot cac chi tieu kinh doanh nam 2019Ngày 10 - 11/01/2019, Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) t chc Hi ngh trin khai nhim v kinh doanh năm 2019 vi nhiu chuyên đ trong các mng hot đng quan trng.

Hi ngh đã nghe các báo cáo tng kết hot đng năm 2018 và đnh hướng kinh doanh năm 2019 ca nhiu mng hot đng, gm: i) Báo cáo chuyên đ hot đng kinh doanh bán buôn, công tác TTQT - TTTM; ii) Báo cáo chuyên đ hot đng kinh doanh bán l; iii) Báo cáo chuyên đ cht lượng tín dng và công tác x lý thu hi n; iv) Báo cáo chuyên đ đánh giá kế hoch tín dng và đnh hướng phê duyt tín dng năm 2019; v) Báo cáo chuyên đ công tác kim tra, kim soát và tuân th; vi) Ph biến nguyên tc giao kế hoch năm 2019. Đc bit Hi ngh đã được nghe ông Nguyn Mnh Hùng - y viên Hi đng qun tr trình bày báo cáo tình hình thc hin đ án cơ cu li Vietcombank đến năm 2020; được truyn thông v kế hoch chuyn đi ngân hàng s - mt trong nhng nhim v trng tâm ca Vietcombank v chuyn đi công ngh, dch v trong năm 2019.

Hi ngh cũng đã nghe nhiu tham lun do đi din ca các đơn v đến t các đa bàn khác nhau, có quy mô hot đng khác nhau và cũng đi din cho các nhóm chi nhánh đt nhng kết qu khác nhau trong năm 2018. Ti phiên tho lun, Giám đc các đơn v đã chia s nhng  bài hc thành công, nhng kinh nghim b ích trong công tác điu hành hot đng kinh doanh ca tng chi nhánh cũng như  đ xut kiến ngh c th đ nâng cao hiu qu hot đng, tăng tính cnh tranh ca Vietcombank trên nhiu mng nhm tăng cường s kết ni h tr tương tác gia các đơn v toàn h thng. Đánh giá ý kiến tham lun ca các đơn v là rt có cht lượng, các kiến ngh tương đi sát vi đnh hướng phát trin chung, Ban Lãnh đo Vietcombank đã gii đáp c th tng kiến ngh, đưa ra gii pháp đi vi các đ xut đ thc hin ngay trong thi gian sm nht.

Trin khai kế hoch kinh doanh năm 2019, Vietcombank tiếp tc thc hin phương châm hành đng “Chuyn đi - Hiu qu - Bn vng” và đi mi quan đim điu hành “K cương - Hành đng - Trách nhim”. Trng tâm kinh doanh năm 2019 tiếp tc hướng vào 3 tr ct: Bán l, Dch v, Đu tư (Kinh doanh vn); tiếp tc chuyn dch cơ cu hot đng; đm bo cht lượng tăng trưởng, an toàn, hiu qu và phát trin bn vng. Ban Lãnh đo Vietcombank đ ngh lãnh đo các đơn v thông tin c th đến toàn th cán b, người lao đng v kết qu ni bt ca ngành, ca Vietcombank trong năm qua cùng nhng đnh hướng, mc tiêu, nhim v và các gii pháp mà Ban Lãnh đo đã đ ra, mang đến nim t hào, phn khi cho toàn th cán b nhân viên và to nhng quyết tâm mi; quán trit các nhim v, yêu cu, đnh hướng ca Chính ph và NHNN, đc bit là ch th s 01 ca Thng đc NHNN đến toàn th cán b, người lao đng v nhng nhim v trng tâm cn thc hin, đng thi trin khai giao kế hoch ngay đến tng đơn v, tng cá nhân cán b theo đnh hướng các ch tiêu kinh doanh được giao cn đm bo tính hiu qu và có tính quyết tâm cao, xây dng cơ chế đng lc trên cơ s đánh giá, xếp loi cán b mt cách thc cht đ đng viên, khuyến khích người lao đng không ngng sáng to, n lc hoàn thành xut sc nhim v, đưa Vietcombank tiếp tc chinh phc nhng đnh cao mi trong tương lai.

Trên nn tng nhng kết qu đã đt được năm 2018 và bước phát trin bn vng t cht lượng, hiu qu trong nhng năm qua, toàn h thng Vietcombank quyết tâm hoàn thành đt và vượt các ch tiêu, kế hoch đ ra cho năm 2019, hướng ti tm nhìn đã được xác đnh trong đ án tái cơ cu ngân hàng đến năm 2020 là ngân hàng s 1 ti Vit Nam, mt trong 100 ngân hàng ln nht trong khu vc, mt trong 300 tp đoàn ngân hàng tài chính ln nht thế gii và được qun tr theo các thông l quc tế tt nht.

Xem 103 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.