Thứ hai, 22 Tháng 7 2019
TIN MỚI

Năm 2019 tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh

Hinh anh hoat dong Ngan hangNăm 2019, đi đôi vi nâng cao cht lượng tín dng, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) tiếp tc điu hành theo hướng tp trung tín dng vào lĩnh vc sn xut kinh doanh; kim soát cht ch tín dng vào các lĩnh vc tim n ri ro như bt đng sn, chng khoán...

Theo thng kê ca NHNN, dư n tín dng đi vi lĩnh vc nông nghip, lâm nghip và thy sn cui năm 2018 tăng 8,88%, trong đó, dư n đi vi mt s sn phm thế mnh xut khu ca Vit Nam như: lúa go tăng 25%, thy sn tăng 14,1%, cà phê tăng 13,65%,... Tín dng đi vi ngành công nghip và xây dng cui năm 2018 tăng 12,1%, trong đó tín dng ngành công nghip chế biến, chế to có t trng ln nht (16%) trên tng dư n toàn nn kinh tế vi mc tăng 13,2%. Tín dng đi vi ngành thương mi, dch v tăng 15,9%  so vi năm 2017, trong đó, dư n ngành bán buôn và bán l, sa cha ô tô, mô tô, xe máy và xe có đng cơ khác (là ngành có t trng dư n ln, chiếm 34% tng dư n ngành thương mi và dch v) có tc đ tăng là 26%.Tín dng tp trung cho các ngành sn xut, kinh doanh trong thi gian qua chính là đng lc ca tăng trưởng kinh tế.

Đi vi các lĩnh vc ưu tiên, tín dng tăng khá, đc bit đi vi các lĩnh vc có t trng dư n cao trên tng dư n toàn nn kinh tế. Tín dng đi vi lĩnh vc nông nghip, nông thôn tăng 15,5%, chiếm gn 24% dư n tín dng nn kinh tế. Tín dng đi vi doanh nghip nh và va tăng 13,5%, chiếm t trng 18% trên tng dư n toàn nn kinh tế. Tín dng cho lĩnh vc xut khu tăng 3,5%. Tín dng đi vi lĩnh vc công nghip h tr tăng 17%. Tín dng đi vi doanh nghip ng dng công ngh cao tăng khong 0,3%.

Trong năm 2018, ngành ngân hàng đã tích cc, quyết lit trin khai các chương trình tín dng theo ch đo ca Chính ph, Th tướng Chính ph. Theo đó, cho vay lĩnh vc nông nghip ng dng công ngh cao, nông nghip sch có doanh s cho vay lũy kế đt khong 45.000 t đng, dư n đt khong 38.000 t đng vi hơn 16.800 khách hàng đang có dư n. Dư n cho vay đ ngư dân đóng mi, nâng cp tàu cá theo Ngh đnh 67/2014/NĐ-CP ca Chính ph đt gn 10.653 t đng. Dư n cho vay h tr nhm gim tn tht trong nông nghip theo Quyết đnh 68/2013/QĐ-CP ca Th tướng Chính ph đt khong 4.094 t đng vi 14.232 khách hàng còn dư n. Dư n cho vay h tr nhà theo Ngh quyết 02/NQ-CP ca Chính ph đt 17.660 t đng.

Riêng trong năm 2018, ngành ngân hàng cũng đã t chc được khong 370 bui gp g, đi thoi theo Chương trình kết ni ngân hàng - doanh nghip ti các đa phương, trong đó gii ngân mi gn 700.000 t đng, gia hn n, cơ cu li kỳ hn tr n, gim lãi sut cho gn 45.000 t đng cho các doanh nghip và mt s đi tượng khách hàng khác.

Dư n cho vay các chương trình tín dng chính sách đi vi h nghèo và các đi tượng chính sách ti NHCSXH đt 187.792 t đng, tăng 9,3% so vi 31/12/2017 vi gn 6,7 triu h còn dư n, đã góp phn thc hin chương trình mc tiêu quc gia gim nghèo bn vng.

Đi vi nhng lĩnh vc ri ro, tín dng đã được kim soát cht ch, phù hp vi đnh hướng ca Chính ph, NHNN.

V đnh hướng điu hành chính sách tín dng ca NHNN năm 2019, NHNN s tiếp tc tp trung thc hin các gii pháp điu hành tín dng trng tâm.

Trước hết, công tác tiu hành tín dng nhm kim soát quy mô tín dng phù hp vi ch tiêu đnh hướng đi đôi vi nâng cao cht lượng tín dng, m rng tín dng tp trung vào lĩnh vc ưu tiên, lĩnh vc sn xut kinh doanh, h tr tăng trưởng kinh tế theo mc tiêu Chính ph đ ra. Kim soát cht ch tín dng vào các lĩnh vc tim n ri ro như bt đng sn, chng khoán…; tăng cường qun lý ri ro đi vi các d án BOT, BT giao thông, tín dng tiêu dùng.

NHNN s tiếp tc ch đo các TCTD trin khai các chương trình tín dng theo ch đo ca Chính ph, Th tướng Chính ph đi vi các ngành, lĩnh vc như nông nghip nông thôn, doanh nghip nh và va, nhà xã hi, công nghip h tr, các chương trình mc tiêu quc gia và tín dng xanh; Kp thi x lý khó khăn, vướng mc trong quá trình trin khai các chương trình tín dng đi vi ngành lĩnh vc, phi hp các B, ngành liên quan đy mnh trin khai Ngh đnh 100 ca Chính ph v phát trin và qun lý nhà xã hi.

Vic phi hp vi các đa phương s được đy mnh thông qua chương trình kết ni ngân hàng - doanh nghip to điu kin thun li trong vic tiếp cn vn ca người dân, doanh nghip. Tiếp tc ch đo các TCTD thc hin các gii pháp tháo g khó khăn trong tiếp cn tín dng ngân hàng, trong đó khuyến khích các TCTD phát trin các sn phm tín dng tiêu dùng lành mnh đáp ng nhu cu nhu cu tiêu dùng ca người dân, đc bit các đi tượng thu nhp thp.

NHNN tiếp tc ch đo Ngân hàng Chính sách xã hi thc hin các chương trình tín dng đi vi h nghèo và các đi tượng chính sách nhm bo đm an sinh xã hi, nâng cao đi sng cho người dân.

Xem 246 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.