Thứ hai, 22 Tháng 7 2019
TIN MỚI

Ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

Ung dung thanh tuu cua cuoc cach mang cong nghiepTheo ông Phm Tiến Dũng - V trưởng V Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) gi đây xã hi đã quen dn vi vic s dng các phương tin TTKDTM và mang li li ích thiết thc; nhn thc trong vic s dng dch v thanh toán, bo v thông tin cá nhân... ngày càng tăng.

Theo lãnh đo V Thanh toán, năm 2018, hành lang pháp lý v lĩnh vc thanh toán tiếp tc hoàn thin, to điu kin thun li cho s phát trin và s dng an toàn, hiu qu các loi hình phương tin và dch v thanh toán mi vi hàng lot các thông tư, văn bn ch đo ca NHNN đã được ban hành. Năm qua cũng là năm đánh du s thành công trong vic nghiên cu, ban hành các tiêu chun k thut trong lĩnh vc thanh toán. Thng đc NHNN đã ký Quyết đnh ban hành B Tiêu chun cơ s v th chip ni đa (Quyết đnh 1927/QĐ-NHNN ngày 05/10/2018) và B Tiêu chun cơ s “Đc t k thut QR Code hin th t phía đơn v chp nhn thanh toán ti Vit Nam” (Quyết đnh 1928/QĐ-NHNN ngày 05/10/2018) làm cơ s đ các t chc tín dng, t chc trung gian thanh toán áp dng thng nht mt tiêu chun ti th trường Vit Nam, nhm tăng cường mc đ an toàn, bo mt và gia tăng tin ích cho khách hàng s dng dch v thanh toán.

Năm 2018, NHNN đã ch đng, tích cc phi hp vi các b, ngành liên quan (B Thông tin - Truyn thông, B Công an...) và UBND các tnh trong thúc đy phát trin TTKDTM; phòng, chng ti phm trong hot đng thanh toán; kim tra, x lý các hot đng thanh toán bt hp pháp trên lãnh th Vit Nam. Bên cnh đó, NHNN cũng tăng cường công tác kim tra, giám sát và thanh tra hot đng cung ng dch v thanh toán, dch v trung gian thanh toán đ kp thi ch đo, chn chnh các đơn v trong toàn ngành đm bo h thng, dch v thanh toán hot đng n đnh, an toàn và thông sut.

H thng thanh toán đin t liên ngân hàng được vn hành hot đng an toàn, hiu qu và thông sut. Theo s liu ca NHNN, tính đến cui tháng 12/2018, H thng thanh toán đin t đã x lý khong 137.594 nghìn giao dch, vi giá tr đt khong hơn 73 triu t đng (ước tính giá tr giao dch cao gp 13 ln so vi GDP Vit Nam năm 2018). S lượng và giá tr giao dch bình quân mà H thng x lý trong ngày đt trên 544 nghìn giao dch/ngày,trên 289 nghìn t đng/ngày (tăng tương ng 25% và 24% so vi năm 2017).

H thng thanh toán bù tr t đng phc v các giao dch thanh toán bán l (ACH) cũng đang trong quá trình th nghim cui cùng trước khi được vn hành chính thc phc v người dân.

Bên cnh đó, mng lưới ATM/POS cũng được các ngân hàng chú trng đu tư, nâng cp, sa cha đ phc v khách hàng. Tính đến cui tháng 9/2018, trên toàn quc có khong 18.173 ATM và khong 294.500 POS (tăng tương ng 4,5 % và 13% so vi cùng kỳ năm 2017) được lp đt.

Các công ngh, dch v thanh toán cũng đã được h thng ngân hàng tích cc áp dng nhm giúp vic thanh toán tr nên d dàng, thun tin hơn.  Th ngân hàng tiếp tc tr thành phương tin quen thuc ca người dân; cht lượng dch v th cũng được các ngân hàng chú trng và nâng lên. Trong 9 tháng đu năm 2018, s lượng giao dch thanh toán ni đa qua th đt gn 167 triu giao dch (tăng 21% so vi cùng kỳ năm 2017) vi giá tr giao dch đt 442 nghìn t đng. Mt tín hiu đáng mng cho thy, mc dù t trng giao dch rút tin mt ti ATM vn tăng qua các năm, nhưng tc đ tăng trong năm 2018 có xu hướng gim dn (t l s lượng, giá tr giao dch rút tin mt qua ATM 9 tháng đu năm 2017 so vi cùng kỳ năm 2016 là 17% và 22%, trong khi đó t l này 9 tháng đu năm 2018 so vi cùng kỳ năm 2017 là 12% và 16%).

Thanh toán đin t qua Internet, đin thoi di đng đt được kết qu đáng ghi nhn, thu hút s lượng ln khách hàng s dng; trong 9 tháng đu năm 2018, s lượng giao dch tài chính qua kênh Internet là hơn 178 triu giao dch, vi giá tr giao dch khong 11 triu t đng (tăng tương ng 33% và 18% so vi cùng kỳ năm 2017); s lượng giao dch tài chính qua kênh đin thoi di đng là gn 122 triu giao dch, vi giá tr giao dch gn 1,1 triu t đng (tăng tương ng 29% và 128% so vi cùng kỳ năm 2017)...

Mt s ngân hàng thương mi đã nghiên cu, hp tác và đưa các công ngh mi, hin đi vào hot đng thanh toán trên thiết b di đng, vi vic áp dng sinh trc hc (vân tay, khuôn mt, ging nói…), s dng mã phn hi nhanh (QR Code), công ngh mã hóa thông tin th (Tokenization), thanh toán phi tiếp xúc, công ngh mPOS... Đây là các hình thc thanh toán hin đi, an toàn, tin li, được người tiêu dùng đón nhn tích cc.

Vi s phát trin ca cơ s h tng phc v thanh toán cũng như vic ng dng khoa hc, công ngh mt cách mnh m, thanh toán không dùng tin mt trong khu vc công không ngng được thúc đy và m rng. Trong năm qua, NHNN đã trình Th tướng Chính ph phê duyt Đ án Đy mnh thanh toán qua ngân hàng đi vi các dch v công: thuế, đin, nước, hc phí, vin phí và chi tr các chương trình an sinh xã hi (Quyết đnh s 241/QĐ-TTg). Vic trin khai Đ án 241 bước đu đt được mt s kết qu c th như: 50 ngân hàng tha thun phi hp thu thuế đin t vi Thuế, Hi quan trên phm vi 63 tnh, thành ph và tt c các qun, huyn trên c nước; 27 ngân hàng và 10 t chc cung ng dch v trung gian thanh toán phi hp thu tin đin; 100% cơ s khám cha bnh trc thuc B Y tế đã bt đu trin khai Đ án phi hp vi các ngân hàng đ nh thu h tin khám cha bnh; s người nhn các chế đ BHXH, tr cp tht nghip qua tài khon cá nhân chiếm khong 21% tng s người hưởng các chế đ BHXH…

Trong lĩnh vc thanh toán, đc bit là thanh toán không dùng tin mt, năm 2019, NHNN d kiến s tp trung vào 7 nhóm nhim v ln, bao gm:

1. Tiếp tc hoàn thin cơ chế, chính sách phát trin TTKDTM, hn chế thanh toán bng tin mt phù hp vi thông l quc tế; khuôn kh pháp lý cho hot đng cung ng dch v trung gian thanh toán. Phi hp vi B Tài chính đ nghiên cu và công khai chi tiết danh mc giao dch bt buc phi thanh toán qua ngân hàng; nghiên cu, đ xut Chính ph sa đi các quy đnh ca pháp lut đ khuyến khích TTKDTM đi vi các giao dch v bt đng sn.

2. Trin khai có hiu qu chiến lược, đ án, d án thuc lĩnh vc thanh toán như Đ án phát trin TTKDTM giai đon 2016-2020 (theo Quyết đnh 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016), Đ án đy mnh thanh toán qua ngân hàng đi vi các dch v công: đin, nước, hc phí, vin phí và chi tr các chương trình an sinh xã hi (theo Quyết đnh 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018), Chiến lược giám sát các h thng thanh toán giai đon 2014-2020.

3. Đy mnh thanh toán th qua các thiết b chp nhn th ti đim bán (POS); nghiên cu, áp dng các ng dng công ngh mi, hin đi trong thanh toán đin t như mã phn hi nhanh (QR code), mã hóa thông tin th (Tokenization), thanh toán di đng, thanh toán phi tiếp xúc...;

4. Ch đng, tích cc phi hp vi các đơn v cung ng dch v trin khai dch v TTKDTM, ng dng thanh toán đin t phc v cho vic cung cp dch v công trc tuyến cp đ 4 và các lĩnh vc như chi tr lương hưu, tr cp bo him xã hi, thanh toán tin đin, hc phí, vin phí.

5. Trin khai các mô hình thanh toán ti khu vc nông thôn, vùng sâu, vùng xa gn vi trin khai Chiến lược Quc gia v Tài chính Toàn din ti Vit Nam;; thc hin thí đim các mô hình thanh toán mi, các doanh nghip công ngh tài chính (fintech); nghiên cu và báo cáo Chính ph phương án cho phép np tin mt vào ví đin t không qua tài khon thanh toán ca ngân hàng.

6. Tăng cường giám sát các h thng thanh toán, hot đng cung ng dch v trung gian thanh toán, đm bo n đnh, an toàn, hiu qu; trin khai các bin pháp đm bo an ninh, an toàn trong thanh toán đin t. Tăng cường thanh tra, kim tra, phát hin, x lý kp thi các hot đng thanh toán vi phm pháp lut.

7. Đy mnh công tác thông tin, tuyên truyn v TTKDTM, giáo dc tài chính; tăng cường các bin pháp bo v quyn li người tiêu dùng, đng thi nâng cao cht lượng, hiu qu dch v thanh toán

Xem 276 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.