Thứ hai, 22 Tháng 7 2019
TIN MỚI

Dự thảo Thông tư hướng dẫn chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của TCTD

Hinh anh trai phieu chinh phuNgân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) đang d tho Thông tư sa đi, b sung mt s điu ca Thông tư s 34/2013/TT-NHNN quy đnh v phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chng ch tin gi, trái phiếu trong nước ca t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thanh toán giy t có giá

D tho sa đi, t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thanh toán tin gc cho người mua giy t có giá khi giy t có giá đến hn thanh toán.

T chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thc hin tr lãi theo phương thc tr lãi trước, hoc tr lãi mt ln khi đến hn thanh toán, hoc tr lãi theo đnh kỳ. T chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tha thun tr lãi theo lãi sut c đnh, lãi sut có điu chnh đnh kỳ.

Kỳ phiếu, tín phiếu, chng ch tin gi, trái phiếu (giy t có giá) là bng chng xác nhn nghĩa v tr n gia t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành vi người mua giy t có giá trong mt thi hn nht đnh, điu kin tr lãi và các điu kin khác.

Vic thanh toán trước hn giy t có giá do t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết đnh trên cơ s đ ngh ca người mua giy t có giá, phù hp vi các quy đnh v t chc và hot đng, bo đm an toàn hot đng ca t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Đi vi vic mua li trước hn, hoán đi trái phiếu riêng l; t chc tín dng mua li trước hn, hoán đi trái phiếu riêng l theo quy đnh ti Điu 7 Ngh đnh s 163/2018/NĐ-CP, phù hp vi văn bn ca pháp lut có liên quan.

Nguyên tc phát hành trái phiếu

Đi vi phát hành trái phiếu riêng l, t chc tín dng phát hành trái phiếu riêng l phi tuân th các quy đnh ca Ngh đnh s 163/2018/NĐ-CP. Riêng v điu kin quy đnh ti đim g khon 1 Điu 10 Ngh đnh s 163/2018/NĐ-CP, t chc tín dng tuân th theo quy đnh ti khon 1 Điu 130 Lut các t chc tín dng và hướng dn ca Ngân hàng Nhà nước.

Đi vi phát hành trái phiếu ra công chúng, t chc tín dng phát hành trái phiếu ra công chúng phi tuân th các quy đnh ca Lut chng khoán và các văn bn hướng dn Lut chng khoán. Bên cnh đó, Ngân hàng Nhà nước xem xét, chp thun vic phát hành trái phiếu ra công chúng ca t chc tín dng trên cơ s phương án phát hành trái phiếu đã được cp có thm quyn phê duyt.

Thm quyn phê duyt phương án phát hành trái phiếu

Theo D tho Thông tư, đi vi phát hành trái phiếu riêng l, cp có thm quyn phê duyt phương án phát hành trái phiếu thc hin theo quy đnh ti khon 2 Điu 14 Ngh đnh s 163/2018/NĐ-CP.

Liên quan đến phát hành trái phiếu ra công chúng, Đi hi đng c đông hoc Hi đng qun tr, hoc Hi đng thành viên ca t chc tín dng phê duyt phương án phát hành trái phiếu căn c vào mô hình t chc ca t chc tín dng và quy đnh ti Điu l t chc tín dng. Trường hp phát hành trái phiếu chuyn đi, trái phiếu kèm theo chng quyn ca t chc tín dng được t chc dưới hình thc công ty c phn, phương án phát hành trái phiếu phi được Đi hi đng c đông phê duyt.

Bên cnh đó, Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng ca t chc tín dng được cp có thm quyn phê duyt. T chc tín dng phát hành trái phiếu ra công chúng gi trc tiếp hoc qua đường bưu đin 01 b h sơ đến Ngân hàng Nhà nước đ ngh chp thun phương án phát hành trái phiếu ra công chúng.

Trong thi hn 30 ngày làm vic k t ngày nhn được h sơ đy đ, hp l, Ngân hàng Nhà nước có ý kiến tr li bng văn bn v vic chp thun hoc không chp thun phương án phát hành trái phiếu ra công chúng ca t chc tín dng.

Chuyn đi trái phiếu thành c phiếu

Đ chuyn đi trái phiếu chuyn đi thành c phiếu hoc đ thc hin quyn mua c phiếu đi vi trái phiếu kèm theo chng quyn, t chc tín dng có trách nhim thc hin theo quy đnh hin hành ca Ngân hàng Nhà nước v thay đi mc vn điu l t vic chuyn đi trái phiếu chuyn đi thành c phiếu hoc t vic thc hin quyn mua c phiếu đi vi trái phiếu kèm theo chng quyn.

Trường hp t chc tín dng phát hành có cam kết vi người mua trái phiếu chuyn đi là khi đến hn phi chuyn đi trái phiếu thành c phiếu thì: Người mua trái phiếu phi đáp ng quy đnh pháp lut hin hành v gii hn góp vn, mua c phn ngay t khi phát hành; Trường hp phát hành cho nhà đu tư nước ngoài, t chc tín dng phát hành phi đáp ng điu kin bán c phn cho nhà đu tư nước ngoài theo quy đnh pháp lut hin hành ngay t khi phát hành.

Khi đến thi hn chuyn đi thành c phiếu hoc đến thi hn mua c phiếu, người mua trái phiếu chuyn đi, trái phiếu kèm theo chng quyn phi đm bo t l s hu c phn theo quy đnh hin hành ca Lut các t chc tín dng và các văn bn pháp lut có liên quan.

T chc tín dng t chc phát hành trái phiếu theo phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyt, chp thun và phi tuân th các quy đnh ca Lut Chng khoán, Ngh đnh v phát hành trái phiếu doanh nghip, các văn bn hướng dn Lut Chng khoán và các văn bn pháp lut có liên quan. Ngoài ra, t chc tín dng cũng cn chu trách nhim v tính chính xác, trung thc, đy đ ca các văn bn, tài liu trong h sơ đ ngh Ngân hàng Nhà nước chp thun phương án phát hành trái phiếu ra công chúng.

Xem 286 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.