Thứ hai, 22 Tháng 7 2019
TIN MỚI

Sẽ được tự thỏa thuận lãi suất vay tại Quỹ bảo lãnh tín dụng

Hinh anh Ngan hang Nha nuoc Viet NamNgày 28/12/2018, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) ban hành Thông tư 45/2018/TT-NHNN hướng dn các t chc tín dng trong cho vay có bo lãnh ca Qu bo lãnh tín dng theo quy định tại Nghị đnh s 34/2018/NĐ-CP ca Chính ph v vic thành lp, t chc và hot đng ca Qu bo lãnh tín dng cho doanh nghip nh và va.

Phi hp trong cho vay có bo lãnh

Theo quy đnh ti Thông tư, trong trường hp Qu bo lãnh tín dng nhn tài sn bo đm cho hot đng bo lãnh, bên cho vay, Qu bo lãnh tín dng, bên có tài sn bo đm và các bên liên quan (nếu có) tha thun bng văn bn đ đm bo bên cho vay có quyn tiếp nhn và x lý tài sn bo đm cho hot đng bo lãnh trong trường hp Qu bo lãnh tín dng không thc hin nghĩa v bo lãnh theo quy đnh ti Ngh đnh s 34/2018/NĐ-CP, Thông tư này và các quy đnh ca pháp lut có liên quan.

Trước khi thc hin cho vay có bo lãnh ca Qu bo lãnh tín dng, bên cho vay và Qu bo lãnh tín dng căn c các quy đnh ni b ca bên cho vay và phương thc t chc điu hành hot đng ca Qu bo lãnh tín dng quy đnh ti Điu 14 Ngh đnh s 34/2018/NĐ-CP, thc hin ký tha thun khung hoc tha thun tng ln v vic phi hp cho vay có bo lãnh ca Qu bo lãnh tín dng (gi tt là tha thun phi hp) đ thng nht các ni dung trong quá trình thc hin bo lãnh, cho vay và là cơ s đ thc hin quyn, nghĩa v ca các bên khi phát sinh.

Trong trường hp các bên có nhu cu sa đi, b sung tha thun phi hp đã ký kết thì vic sa đi, b sung phi được thc hin bng văn bn và là mt b phn không tách ri ca văn bn tha thun phi hp.

Tha thun phi hp gia bên cho vay và Qu bo lãnh tín dng

Tha thun phi hp gia bên cho vay và Qu bo lãnh tín dng quy đnh ti khon 2 Điu 3 Thông tư này bao gm ti thiu các ni dung sau:

Trình t phi hp gia các bên trong vic tiếp nhn, thm đnh h sơ (thm đnh đc lp, phi hp thm đnh, thành lp t thm đnh chung,...), cho vay và gii ngân đi vi khon vay có bo lãnh ca Qu bo lãnh tín dng (thi gian, s tin, hình thc cho vay...).

Các ni dung quy đnh ti Chng thư bo lãnh theo quy đnh ti Điu 24 Ngh đnh s 34/2018/NĐ-CP, trong đó tha thun c th v các bin pháp thu hi n, thi hn ti đa bên cho vay phi thc hin sau khi khách hàng không tr được n hoc tr n không đy đ cho bên cho vay và phương thc chng minh đã thc hin các bin pháp này trước khi thông báo cho Qu bo lãnh tín dng thc hin nghĩa v bo lãnh.

Các ni dung liên quan đến quyn và nghĩa v ca bên bo lãnh, bên nhn bo lãnh (bên cho vay) theo quy đnh ti Điu 26 và Điu 27 Ngh đnh s 34/2018/NĐ-CP.

Vic phi hp và quy trình kim tra, giám sát quá trình s dng vn vay, tài sn hình thành t vn vay đ đm bo vic s dng vn vay, tài sn hình thành t vn vay theo đúng cam kết ti hp đng tín dng và làm căn c đ Qu bo lãnh tín dng thc hin nghĩa v bo lãnh khi phát sinh.

Phi hp trong vic xem xét cơ cu li thi hn tr n cho khách hàng, các trường hp dng gii ngân vn vay, thu hi n trước hn khi khách hàng vi phm các tha thun trong hp đng tín dng, vi phm Hp đng bo lãnh tín dng hoc có nhng du hiu vi phm pháp lut.

Quy đnh c th các trường hp Qu bo lãnh tín dng được quyn không thc hin mt phn hoc toàn b nghĩa v bo lãnh và thi hn Qu bo lãnh tín dng gi thông báo không thc hin nghĩa v bo lãnh cho bên nhn bo lãnh theo quy đnh ti khon 3 Điu 31 và Điu 32 Ngh đnh s 34/2018/NĐ-CP.

Tha thun v chuyn giao quyn tiếp nhn và x lý tài sn bo đm bao gm: Vic chuyn giao quyn tiếp nhn và x lý tài sn bo đm cho hot đng bo lãnh trong trường hp Qu bo lãnh tín dng không thc hin nghĩa v bo lãnh theo quy đnh ti đim d khon 2 Điu 26 và đim b khon 1 Điu 27 Ngh đnh s 34/2018/NĐ-CP; Vic x lý tài sn bo đm cho hot đng bo lãnh trong trường hp Qu bo lãnh tín dng không thc hin mt phn nghĩa v bo lãnh theo quy đnh ti Ngh đnh s 34/2018/NĐ-CP và quy đnh ca pháp lut có liên quan; Vic x lý tài sn bo đm trong trường hp tài sn này bo đm chung cho khon vay và khon bo lãnh trước khi Qu bo lãnh tín dng thc hin nghĩa v bo lãnh theo quy đnh ti khon 3 Điu 33 Ngh đnh s 34/2018/NĐ-CP.

Nguyên tc cho vay có bo lãnh

D án đu tư, phương án sn xut kinh doanh ca khách hàng đã được Qu bo lãnh tín dng thm đnh và quyết đnh bo lãnh nghĩa v tr n gc, tr lãi, tr n gc và n lãi khon vay theo quy đnh ti khon 2 Điu 17 Ngh đnh s 34/2018/NĐ-CP.

Theo đó, bên cho vay xem xét, thm đnh, quyết đnh cho vay bng đng Vit Nam đi vi các d án đu tư, phương án sn xut kinh doanh ca khách hàng được Qu bo lãnh tín dng bo lãnh nghĩa v tr n gc, tr lãi, tr n gc và n lãi khon vay theo quy đnh pháp lut v cho vay ca t chc tín dng đi vi khách hàng và t chu trách nhim v quyết đnh cho vay ca mình.

Bên cnh đó, vic phân loi n, cơ cu li thi hn tr n, chuyn n quá hn, trích lp và s dng d phòng đ x lý ri ro ca bên cho vay đi vi khon vay ca khách hàng có bo lãnh ca Qu bo lãnh tín dng được thc hin theo quy đnh ca Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (sau đây gi là Ngân hàng Nhà nước).

Lãi sut cho vay có bo lãnh

Bên cho vay và khách hàng tha thun mc lãi sut cho vay đi vi các khon vay ngn, trung, dài hn ca khách hàng có bo lãnh ca Qu bo lãnh tín dng, đm bo lãi sut cho vay không cao hơn lãi sut cho vay cùng kỳ hn, cùng ngành, lĩnh vc ca bên cho vay, phù hp vi quy đnh ca Ngân hàng Nhà nước và quy đnh ca pháp lut có liên quan.

Thông tư có hiu lc thi hành k t ngày 12/02/2019.

Xem 211 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.