Thứ hai, 22 Tháng 7 2019
TIN MỚI

Cảnh báo ngay tại cây ATM về các thủ đoạn trộm tiền

Canh bao ngay tai cay ATM ve cac thu doan trom tienNgân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) va ban hành Thông tư 44 sa đi, b sung mt s điu ca Thông tư 36 ngày 28/12/2012 quy đnh v trang b, qun lý, vn hành và đm bo an toàn hot đng ca máy giao dch t đng (ATM).

Theo đó, trong thi hn 10 ngày làm vic trước ngày trin khai, lp đt, thay đi đa đim, thay đi thi gian, chm dt hot đng ATM, các ngân hàng phi thông báo cho NHNN chi nhánh tnh, thành ph trc thuc Trung ương (gi tt là chi nhánh NHNN) trên đa bàn nơi trin khai, lp đt ATM theo Mu s 1 (đi vi ATM) hoc theo Mu s 2 (đi vi ATM lưu đng) ban hành kèm theo Thông tư này.

Trong thi hn 10 ngày làm vic trước ngày trin khai, lp đt, thay đi đa đim, thay đi thi gian, chm dt hot đng ATM khác đa bàn tnh, thành ph nơi đt tr s hoc chi nhánh ca t chc cung ng dch v thanh toán trc tiếp qun lý ATM, ngân hàng phi thông báo cho chi nhánh NHNN trên đa bàn nơi trin khai, lp đt ATM và chi nhánh NHNN trên đa bàn nơi đt tr s hoc chi nhánh trc tiếp qun lý ATM theo Mu s 1 (vi ATM) hoc theo Mu s 2 (vi ATM lưu đng) ban hành kèm theo Thông tư này.

Các ngân hàng cũng có trách nhim b trí lc lượng trc đ kp thi phát hin, khc phc s c ATM ngng hot đng. Trường hp ATM ngng (hoc d kiến ngng) hot đng quá 24 gi, ngân hàng phi báo cáo theo quy đnh ca NHNN v chế đ báo cáo thng kê áp dng đi vi t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và thông báo rng rãi cho khách hàng trong ngày làm vic tiếp theo k t khi phát sinh ATM ngng (hoc d kiến ngng) hot đng quá 24 gi.

Đc bit, theo quy đnh mi được sa đi, b sung, bên cnh yêu cu tuân th các quy đnh hin hành v an toàn h thng thông tin trong hot đng ngân hàng, các ngân hàng còn được NHNN yêu cu phi cung cp thông tin, phi hp vi cơ quan công an, chi nhánh NHNN trên đa bàn nơi trin khai, lp đt ATM và các t chc liên quan trong vic đm bo ATM hot đng an toàn, thông sut; phòng, chng ti phm liên quan đến hot đng ATM và điu tra, x lý khi phát hin ti phm công ngh cao, trm cp, cướp, phá hoi ATM.

Đng thi, các ngân hàng có trách nhim phi thường xuyên cp nht, thông báo các th đon trm cp tin t ATM và hướng dn khách hàng bin pháp giao dch an toàn ti ATM như niêm yết ti nơi đt ATM, trên màn hình ATM hoc các hình thc khác.

Thông tư 44 ca Ngân hàng Nhà nước có hiu lc thi hành k t ngày 18/02/2019.

Xem 247 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.