Thứ hai, 22 Tháng 7 2019
TIN MỚI

Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng

Dieu hanh chinh sach tien te chu dong linh hoat than trongNgày 07/01/2019, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) đã t chc Hp báo đ thông tin kết qu điu hành chính sách tin t và hot đng ngân hàng năm 2018 và đnh hướng nhim v năm 2019. Phó Thng đc NHNN Nguyn Th Hng ch trì.

Tham d có đi din lãnh đo các V, Cc, đơn v thuc NHNN, NHNN chi nhánh thành ph Hà Ni, Ngân hàng thương mi, Ngân hàng Chính sách xã hi, Bo him tin gi Vit Nam…

Kết qu hot đng ngân hàng năm 2018

Năm 2018, bám sát Ngh quyết ca Quc hi, Chính ph, NHNN đã ban hành Ch th s 01/CT-NHNN ngày 10/01/2018 và Ch th s 04/CT-NHNN ngày 02/8/2018 v t chc thc hin các nhim v, gii pháp trng tâm trong năm 2018, đm bo hot đng ngân hàng an toàn, hiu qu. Trên cơ s đó, NHNN đã trin khai đng b các gii pháp chính sách tin t (CSTT) và hot đng ngân hàng, đt được các mc tiêu đ ra t đu năm, qua đó góp phn quan trng trong kim soát lm phát, n đnh kinh tế vĩ mô, h tr tăng trưởng kinh tế hp lý đng thi đm bo an toàn hot đng ca các t chc tín dng (TCTD), c th:

Trong năm 2018, NHNN đã thc hin đng b, linh hot các công c CSTT đ n đnh th trường tin t, ngoi hi, góp phn kim soát lm phát mc 3,54% và h tr tăng trưởng kinh tếđt 7,08% , cao nht trong 11 năm tr li đây. Đến cui năm 2018, tng phương tin thanh toán tăng khong 12,5% so vi cui năm 2017.

Mt bng lãi sut được duy trì n đnh trong bi cnh lãi sut th trường quc tế gia tăng. Theo đó, NHNN đã điu hành lãi sut phù hp vi din biến kinh tế vĩ mô và tin t; tp trung điu tiết và đáp ng kp thi nhu cu thanh khon cho các TCTD, duy trì lãi sut th trường liên ngân hàng mc hp lý; điu chnh gim lãi sut chào mua OMO t 5%/năm xung còn 4,75%/năm đ góp phn gim chi phí vn cho TCTD; ch đo các TCTD tiếp tc rà soát và cân đi kh năng tài chính đ áp dng mc lãi sut cho vay hp lý nhm chia s khó khăn vi khách hàng và đm bo an toàn tài chính trong hot đng. Mt bng lãi sut ca các TCTD năm 2018 v cơ bn n đnh; lãi sut cho vay ph biến khong 6-9%/năm đi vi ngn hn, trung-dài hn khong 9-11%/năm.

Điu hành tăng trưởng tín dng phù hp vi cân đi vĩ mô, đáp ng nhu cu vn ca nn kinh tế, gn lin vi nâng cao cht lượng, tp trung tín dng vào sn xut kinh doanh, tín dng đi vi các lĩnh vc ri ro được kim soát cht ch, đm bo hot đng an toàn. Vi vic thc hin đng b nhiu gii pháp, tín dng tăng ngay t nhng tháng đu năm và tri đu qua các tháng, tín dng đến cui năm 2018 tăng khong 14% so vi cui năm 2017. Cơ cu tín dng tiếp tc có s điu chnh tích cc; trong đó tín dng tp trung ch yếu vào lĩnh vc sn xut kinh doanh, lĩnh vc ưu tiên, tín dng đi vi lĩnh vc tim n ri ro được kim soát mc hp lý.

T giá và th trường ngoi t n đnh, thông sut, NHNN tiếp tc mua được ngoi t b sung d tr ngoi hi Nhà nước. Trong năm 2018, NHNN đã ch đng và linh hot điu tiết th trường ngoi hi, điu hành t giá trung tâm linh hot, phi hp đng b các công c CSTT, điu tiết thanh khon, lãi sut tin VND hp lý đ n đnh th trường, có điu kin b sung d tr ngoi hi, góp phn kim soát lm phát. Nh đó, t giá và th trường ngoi t n đnh, thanh khon đm bo, các giao dch ngoi t din ra thông sut, nhu cu mua-bán ngoi t hp pháp ca nn kinh tế được đáp ng đy đ, kp thi. Th trường vàng trong nước tiếp tc din biến n đnh và dao đng trong biên đ hp trong bi cnh giá vàng quc tế din biến phc tp.

Công tác tái cơ cu h thng các TCTD gn vi x lý n xu, qua hơn 1 năm trin khai Quyết đnh 1058, năng lc tài chính ca các TCTD được cng c, vn điu l tăng dn; cht lượng qun tr điu hành ca các TCTD tng bước được nâng cao đ tim cn vi thông l quc tế; cơ cu t chc b máy kim tra, giám sát tt c các cp tng bước được kin toàn, ngăn nga xung đt li ích; tình trng s hu chéo được gim thiu. Công tác thanh tra, giám sát được tăng cường đã góp phn ngăn chn, phát hin và x lý kiên quyết các ri ro, tn ti và sai phm ca TCTD, thúc đy các TCTD trin khai tái cơ cu gn vi x lý n xu nghiêm túc, có hiu qu. Ước tính đến cui tháng 12/2018, toàn h thng các TCTD đã x lý được 149,22 nghìn t đng n xu, t l n xu ni bng ca h thng TCTD là 1,89%, gim so vi mc 2,46% cui năm 2016 và mc 1,99% cui năm 2017.

Năm 2018, ngành Ngân hàng là mt trong nhng ngành ch đng đi đu ng dng các thành tu ca Cách mng công ngh (CMCN 4.0), qua đó nâng cao cht lượng dch v, gia tăng các tin ích cho khách hàng, thúc đy thanh toán không dùng tin mt (TTKDTM). Thanh toán đin t qua Internet, đin thoi di đng đt được kết qu đáng ghi nhn, thu hút s lượng ln khách hàng s dng. Mt s ngân hàng thương mi đã nghiên cu, hp tác và đưa các công ngh mi, hin đi vào hot đng thanh toán trên thiết b di đng, vi vic áp dng sinh trc hc (vân tay, khuôn mt, ging nói…), s dng mã phn hi nhanh (QR Code), công ngh mã hóa thông tin th, thanh toán phi tiếp xúc, công ngh mPOS,.... Đây là các hình thc thanh toán hin đi, an toàn, tin li, được người tiêu dùng đón nhn tích cc. Trong năm 2018, NHNN đã ban hành B Tiêu chun cơ s v th chip ni đa và B Tiêu chun cơ s “Đc t k thut QR Code hin th t phía đơn v chp nhn thanh toán ti Vit Nam” làm cơ s đ các t chc tín dng, t chc trung gian thanh toán áp dng nhm tăng cường an toàn, bo mt và tin ích cho khách hàng trong thanh toán.

Ngoài ra, công tác truyn thông được NHNN đc bit chú trng, vi vic phi hp sn xut các chương trình truyn hình, chương trình giáo dc tài chính như “Tin khéo tin khôn”, “Nhng đưa tr thông thái”... qua đó nâng cao kiến thc, gim thiu ri ro cho khách hàng khi tiếp cn các sn phm, dch v tài chính ngân hàng, góp phn nâng cao kh năng tiếp cn các sn phm dch v tài chính ngân hàng, thúc đy TTKDTM.

T nay đến giáp Tết Nguyên đán 2019, NHNN theo dõi sát din biến tình hình tin mt ti tng đa phương, tp trung ngun lc mc cao nht đ điu chuyn b sung d tr, kp thi ng phó nhu cu đt xut, bt thường. Vi s lượng d tr hin nay, NHNN đm bo cung ng đ tin mt cho lưu thông v giá tr và cơ cu các mnh giá tin mt cách hp lý.

Ch trương không đưa tin mi in mnh giá nh ra lưu thông t năm 2013 đã giúp tiết kim hàng ngàn t đng cho Ngân sách Nhà nước đi vi các chi phí liên quan đến in n, giao nhn, bc xếp, kim đếm, vn chuyn, bo qun,…

Đnh hướng nhim v năm 2019

Trên cơ s các mc tiêu ca Quc hi, Chính ph và đánh giá kinh tế vĩ mô, tin t, năm 2019, NHNN điu hành CSTT ch đng, linh hot, thn trng, phi hp hài hòa vi chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhm kim soát lm phát theo mc tiêu bình quân dưới 4%; bám sát din biến kinh tế vĩ mô, th trường tài chính, tin t trong nước và quc tế, n đnh th trường tin t và ngoi hi, kim soát tăng trưởng tng phương tin thanh toán và tín dng theo đnh hướng đ ra.

Điu hành tín dng phù hp vi ch tiêu đnh hướng, đi đôi vi nâng cao cht lượng tín dng. Kim soát cht ch tín dng vào các lĩnh vc tim n ri ro như bt đng sn, chng khoán…; tăng cường qun lý ri ro đi vi các d án BOT, BT giao thông, tín dng tiêu dùng. Kim soát cho vay bng ngoi t và có l trình phù hp gim dn cho vay bng ngoi t.

Ch đng thc hin các gii pháp qun lý th trường ngoi t, th trường vàng hiu qu. Tiếp tc cng c d tr ngoi hi nhà nước. Trin khai tích cc các bin pháp hn chế tình trng đô la hóa trên lãnh th, tăng nim tin vào đng Vit Nam, góp phn n đnh th trường ngoi t và kinh tế vĩ mô.

Tiếp tc trin khai và giám sát cht ch vic thc hin cơ cu li các TCTD gn vi x lý n xu. Đng thi, kim soát và nâng cao cht lượng tín dng gn vi tăng cường x lý n xu theo nguyên tc th trường; hoàn thin hành lang pháp lý h tr x lý n xu và cơ cu li các TCTD…

Hoàn thin hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách phát trin TTKDTM; Trin khai có hiu qu Đ án phát trin TTKDTM ti Vit Nam giai đon 2016-2020 đã được Chính ph phê duyt ti Quyết đnh 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016, và trin khai Đ án đy mnh thanh toán qua ngân hàng đi vi vic thu phí các dch v công như đin, nước, hc phí, vin phí và chi tr các chương trình an sinh xã hi đã được Th tướng Chính ph phê duyt ti Quyết đnh 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018; Đy mnh thanh toán th qua các thiết b chp nhn th ti đim bán (POS); Áp dng các công ngh, phương thc thanh toán hin đi như mã phn hi nhanh (QR code), mã hóa thông tin th, thanh toán di đng, thanh toán phi tiếp xúc; Trin khai các mô hình thanh toán ti khu vc nông thôn, vùng sâu, vùng xa gn vi vic xây dng và trin khai Chiến lược Quc gia v Tài chính Toàn din ti Vit Nam; Thúc đy thanh toán đin t trong khu vc Chính ph...

Xem 239 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.