Thứ hai, 22 Tháng 7 2019
TIN MỚI

Sẽ có hướng dẫn mới về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán

Hinh anh tai khoan ca nhanNgân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) đang ly ý kiến ca các đơn v, t chc, cá nhân đi vi D tho sa đi, b sung mt s điu ca Thông tư s 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 ca NHNN (Thông tư 23) hướng dn vic m và s dng tài khon thanh toán ti t chc cung ng dch v thanh toán.

Theo đó, đi tượng m tài khon thanh toán được sa đi, b sung như sau:

Cá nhân m tài khon thanh toán ti ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gm: Người t đ 18 tui tr lên có năng lc hành vi dân s đy đ theo quy đnh ca pháp lut Vit Nam; Người t đ 15 tui đến chưa đ 18 tui không b mt hoc hn chế năng lc hành vi dân s; Người chưa đ 15 tui, người hn chế năng lc hành vi dân s, người mt năng lc hành vi dân s theo quy đnh ca pháp lut Vit Nam m tài khon thanh toán thông qua người đi din theo pháp lut; Người có khó khăn trong nhn thc, làm ch hành vi theo quy đnh ca pháp lut Vit Nam m tài khon thanh toán thông qua người giám h.

T chc là pháp nhân m tài khon thanh toán ti ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Riêng đi vi h gia đình, t hp tác và các t chc khác không có tư cách pháp nhân khi m tài khon thanh toán thì các thành viên ca h gia đình, t hp tác và các t chc khác không có tư cách pháp nhân là ch th tham gia xác lp, thc hin m tài khon thanh toán hoc y quyn cho người đi din tham gia xác lp, thc hin m và s dng tài khon thanh toán. Vic y quyn được lp thành văn bn. Khi có s thay đi người đi din thì phi thông báo cho ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nơi m tài khon thanh toán biết.

D tho Thông tư cũng quy đnh t chc cung ng dch v thanh toán rà soát h sơ, hp đng m và s dng tài khon thanh toán ca khách hàng là t chc được m trước thi đim Thông tư này có hiu lc thi hành đ phi hp vi khách hàng thc hin b sung, hoàn thin các giy t trong h sơ m tài khon thanh toán và thc hin thay đi tên ch tài khon mà không cn ký li hp đng m và s dng tài khon thanh toán (tr trường hp có yêu cu bng văn bn ca ch tài khon thanh toán) đi vi trường hp h sơ m tài khon thanh toán đã đy đ, hp pháp, hp l hoc hướng dn khách hàng ký li hp đng m, s dng tài khon thanh toán đm bo tuân th đúng quy đnh v h sơ và trình t, th tc m tài khon thanh toán. 

Đi vi tài khon thanh toán được m trước thi đim Thông tư này có hiu lc thi hành, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhim thông báo ti ch tài khon các ni dung v hp đng m, s dng tài khon thanh toán theo quy đnh ti khon 4 Điu 14 Thông tư này.

Vic thông báo được thc hin trên trang thông tin đin t ca ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và bng các hình thc thông báo theo tha thun ti hp đng m, s dng tài khon thanh toán. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thc hin ký li hp đng m, s dng tài khon thanh toán (hoc ký hp đng sa đi, b sung) khi khách hàng có yêu cu. Vic sa đi, b sung hp đng đã ký kết phi phù hp vi quy đnh ti Thông tư này.

Xem 219 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.