Thứ hai, 22 Tháng 7 2019
TIN MỚI

Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại DN

Hinh anh co phan hoa thoai von DNNNNgày 05/01/2019, Th tướng Chính ph ký ban hành Ch th 01/CT-TTg v vic tăng cường công tác ch đo, đy mnh công tác cơ cu li, sp xếp, đi mi, c phn hóa và thoái vn nhà nước ti doanh nghip nhà nước và doanh nghip có vn nhà nước.

Trong nhng năm qua, công tác cơ cu li, sp xếp, đi mi, c phn hóa doanh nghip nhà nước (DNNN), thoái vn đã đt được nhiu kết qu quan trng. DNNN đã gim mnh v s lượng, t năm 2016 đến tháng 11 năm 2018, c nước đã c phn hóa được 147 doanh nghip trong đó có nhiu doanh nghip quy mô vn nhà nước ln, riêng trong năm 2017, tng quy mô vn nhà nước được xác đnh li ti các doanh nghip thc hin c phn hóa đt trên 160.000 t đng, bng 81,5% tng giá tr phn vn nhà nước các doanh nghip được c phn hóa giai đon 2011 - 2015; thc hin thoái vn nhà nước ti nhiu doanh nghip, thu v được gn 155 nghìn t đng. Các DNNN được cơ cu li đã tp trung hơn vào nhng ngành, lĩnh vc quan trng, thc hin vai trò, nhim v làm nòng ct điu tiết, n đnh kinh tế vĩ mô; hiu qu hot đng ca DNNN và doanh nghip sau c phn hóa được nâng lên.

Tuy nhiên, bên cnh các kết qu đt được, còn mt s tn ti, hn chế. Đ đy mnh sp xếp, đi mi DNNN giai đon ti, Th tướng Chính ph ch th các B, cơ quan ngang B, cơ quan thuc Chính ph, y ban nhân dân các tnh, thành ph trc thuc Trung ương, các tp đoàn kinh tế, tng công ty nhà nước, DNNN tăng cường ch đo, đy mnh công tác cơ cu li, sp xếp, đi mi, c phn hóa và thoái vn nhà nước ti DNNN và doanh nghip có vn nhà nước, đáp ng các yêu cu:

1. Quán trit sâu sc các quan đim, mc tiêu, nhim v, gii pháp v tiếp tục cơ cu li, đi mi và nâng cao hiu qu DNNN theo Ngh quyết s 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hi ngh ln th năm Ban Chp hành Trung ương Đng khóa XII và Ngh quyết s 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 ca Quc hi khóa XIV đ nhn thc đúng, đy đ theo nguyên tc th trường, tuân th pháp lut đm bo công khai, minh bch, kiên quyết đy lùi các hn chế, tiêu cc làm chm quá trình c phn hóa, thoái vn.

2. Hoàn thành vic xây dng, ban hành hoc trình cp có thm quyn ban hành Quyết đnh phê duyt phương án cơ cu li các DNNN trc thuc theo ch đo ca Th tướng Chính ph ti Quyết đnh s 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 làm cơ s đ các đơn v t chc trin khai thc hin.

3. Đy nhanh công tác c phn hóa, phn đu hoàn thành kế hoch theo danh sách ban hành ti văn bn s 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 ca Th tướng Chính ph. Đi vi các doanh nghip không có kh năng hoàn thành kế hoch do lý do khách quan cn kp thi báo cáo Th tướng Chính ph các khó khăn, vướng mc đ xem xét, điu chnh cho phù hp vi tình hình thc tin, đm bo kế hoch đ ra.

4. Các b, ngành, đa phương, tp đoàn, tng công ty, DNNN, người đi din phn vn ti doanh nghip có vn nhà nước xây dng l trình, thi gian c th đ trin khai vic thoái vn ti doanh nghip theo Quyết đnh s 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 ca Th tướng Chính ph.

5. Rà soát, điu chnh li danh sách các đơn v thc hin c phn hóa, thoái vn giai đon 2018 - 2020, đm bo kh năng thc hin. Rà soát các đơn v thoái vn chưa thc hin được trong giai đon 2016 - 2018 đ chuyn giao sang SCIC đ thc hin thoái vn trong giai đon 2019 - 2020.

6. Các doanh nghip (bao gm c các doanh nghip thuc tp đoàn kinh tế, tng công ty nhà nước) đã c phn hóa nghiêm túc thc hin vic đăng ký giao dch, niêm yết trên th trường chng khoán và vic thu, np tin thu phát sinh t c phn hóa, thoái vn v Qu H tr sp xếp và phát trin doanh nghip (Qu) theo quy đnh.

7. y ban Qun lý vn nhà nước ti doanh nghip khn trương n đnh cơ cu t chc, b máy, thc hin tt nhim v đi din ch s hu nhà nước ti 19 tp đoàn, tng công ty được chuyn giao. Đi vi các doanh nghip còn li thuc din bàn giao v SCIC, thc hin nghiêm vic chuyn giao theo quy đnh.

8. Xác đnh rõ trách nhim cá nhân, t chc trong vic đ chm tr trong công tác c phn hóa, thoái vn, đăng ký giao dch, niêm yết trên th trường chng khoán, quyết toán c phn hóa và np tin kp thi, đy đ v Qu; vic chp hành k lut, k cương hành chính, chp hành các quy đnh v c phn hóa, thoái vn, cơ cu li và hiu qu hot đng ca DNNN; có chế tài đ mnh, x lý nghiêm các vi phm, không đ tái din.

Đ thc hin tt mc tiêu, yêu cu nêu trên, Th tướng yêu cu các B trưởng, Trưởng ngành, Ch tch UBND các tnh, thành ph trc thuc Trung ương, lãnh đo các tp đoàn, tng công ty, DNNN đ cao trách nhim ca người đng đu, tp trung ch đo và trin khai tt các nhim v, gii pháp ch yếu.

Trong đó, cn khn trương hoàn thin h thng cơ chế, chính sách, pháp lut phc v quá trình cơ cu li và nâng cao hiu qu hot đng ca DNNN và doanh nghip có vn nhà nước trong năm 2019.

Các B, ngành, đa phương, tp đoàn kinh tế, tng công ty nhà nước, DNNN trước ngày 15/01/2019 hoàn thành vic phê duyt hoc trình cp có thm quyn phê duyt phương án cơ cu li các doanh nghip thuc lĩnh vc qun lý theo đúng quy đnh ti Quyết đnh s 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017, trong đó nêu rõ tiến đ, cơ quan t chc thc hin, người chu trách nhim.

Ch th yêu cu các b, cơ quan ngang b, cơ quan thuc Chính ph, đa phương, tp đoàn, tng công ty nhà nước, DNNN đnh kỳ công b công khai thông tin v c phn hóa, thoái vn doanh nghip nhà nước làm cơ s đ theo dõi, đánh giá tiến đ c phn hóa, thoái vn, kp thi tháo g khó khăn, vướng mc trong quá trình thc hin.

Xem 217 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.