In trang này

Phác họa bức tranh ngân hàng năm 2019

Hinh anh Ngan hangThách thc ln nht mà h thng ngân hàng đi mt trong năm 2019 được TS. Nguyn Trí Hiếu - Chuyên gia tài chính ch ra chính là nhng biến đng bt thường t th trường tài chính toàn cu xut phát t cuc chiến thương mi M - Trung và l trình tht cht tin t ca FED.

Li ích kép t chính sách tín dng tht cht

Trong Báo cáo Tng quan v th trường tài chính năm 2018, y ban Giám sát tài chính Quc gia cho biết, tng tài sn h thng các TCTD tăng khong 11,5% so vi cui năm 2017; trong đó, tng tín dng ước tăng khong 14-15% gim nh so vi năm 2017 (17,6%). “Đây là mc tăng trưởng thp nht trong ba năm gn đây, nhưng phù hp vi mc tiêu kim soát lm phát và h tr tăng trưởng kinh tế”, Cơ quan này đánh giá.

Cũng theo y ban, trong năm 2018, ngun vn huy đng t t chc kinh tế và dân cư ca h thng tăng trưởng n đnh, ước tăng 15% so vi năm 2017 (năm 2017 tăng 14,6%). Do vn huy đng tăng trưởng n đnh trong khi tín dng tăng thp hơn so vi các năm trước nên thanh khon ca h thng TCTD năm 2018 duy trì n đnh.

Đáng chú ý t l ngun vn ngn hn s dng cho vay trung và dài hn bình quân đã gim đáng k, xung còn 28,7% cho thy các NHTM đã ch đng cơ cu li kỳ hn huy đng và cho vay đ đáp ng t l vn ngn hn cho vay trung dài hn dưới 40% t 1/1/2019.

Qua nhng d liu y ban Giám sát tài chính Quc gia va công b, TS. Lê Xuân Nghĩa - Thành viên Hi đng Tư vn chính sách tài chính, tin t quc gia đánh giá, hot đng ca h thng ngân hàng Vit Nam trong năm 2018 đã có s ci thin rõ nét. Thế nhưng điu khiến v chuyên gia này n tượng nht chính là vic kim soát cht cung tin, tăng trưởng tín dng trong bi cnh th trường toàn cu biến đng bt thường, sc ép lm phát gia tăng, cho thy s ch đng và linh hot ca NHNN trong vic điu hành chính sách tin t.

Vic khng chế tăng trưởng tín dng theo quan đim ca v chuyên gia này được coi là van an toàn quan trng nht giúp cho NHNN đt được mc tiêu kép. Đó là chn đng nguy cơ to ra khng hong t cung tin, tăng trưởng tín dng mà Vit Nam đã din ra nhiu ln. Li ích ln na, vi s kim soát cht ca NHNN, các ngân hàng cũng phi thn trng hơn khi cho vay đi vi lĩnh vc tim n ri ro như ri ro bt đng sn, chng khoán… Qua đó, dòng vn chy nhiu hơn vào các lĩnh vc sn xut kinh doanh to ra giá tr gia tăng cao hơn cho nn kinh tế.

Không ch vy, bin pháp này còn to sc ép cho các ngân hàng tăng vn. Vì mun tăng tín dng, buc các ngân hàng phi tăng vn; nếu không s b siết li đm bo tng tín dng ch mc 14-15%. Như vy, có th thy mt bin pháp mà NHNN đt nhiu mc tiêu. “Trong thi gian ti có th NHNN áp dng giao ch tiêu tăng trưởng tín dng theo mc đ an toàn vn, kh năng đáp ng chun Basel II”, TS. Nghĩa thông tin thêm và đánh giá, vi cách qun lý điu hành bài bn như hin nay cho thy tính chuyên nghip trong điu hành chính sách tin t ca NHNN ngày càng cao hơn, đúng phong cách ca NHTW.

Bc tranh s tiếp tc sáng

Có th thy bc tranh ngân hàng năm 2018 có khá nhiu đim sáng, vn đ là liu nhng đim sáng này tiếp tc được lan ta sang năm 2019. Theo gii chuyên môn điu này có th xy ra, nhưng h thng ngân hàng cũng s phi đi mt vi nhiu khó khăn thách thc.

Thách thc ln nht mà h thng ngân hàng đi mt trong năm 2019 được TS. Nguyn Trí Hiếu - Chuyên gia tài chính ch ra chính là nhng biến đng bt thường t th trường tài chính toàn cu xut phát t cuc chiến thương mi M - Trung và l trình tht cht tin t ca FED. Nếu cuc chiến này tr nên căng thng hơn, chc chn s khiến tăng trưởng kinh tế thế gii chm li. Trong khi Vit Nam ngày càng hi nhp sâu rng vi kinh tế thế gii, theo đó mc đ chu nh hưởng s là không nh nếu tình hình kinh tế thế gii xu đi. S bt li trên s gây khó khăn cho hot đng kinh doanh ca h thng ngân hàng. Bên cnh đó, sc ép t Hip đnh CTPPP đi vi ngân hàng cũng ln dn khi các NĐT nước ngoài tham gia sâu, rng hơn, cnh tranh gay gt vi các ngân hàng trong nước.

Đng quan đim, TS. Lê Xuân Nghĩa cho rng, nhng thay đi chính sách t bên ngoài chc chn tác đng đến kinh tế Vit Nam nht là chính sách lãi sut ca FED. Vic Fed tăng lãi sut có th đy đng USD tăng giá. Do neo vào đng USD, nên khi đng USD tăng giá thì đng VND cũng s tăng giá. Điu này có th nh hưởng đến xut khu ca Vit Nam trong năm ti. Đây là điu mà chúng ta cn tính toán cn trng đ x lý. “Vic FED tăng lãi sut làm cho vic điu hành t giá ca chúng ta phi thn trng hơn. Nếu mun duy trì t giá hi đoái n đnh như hin nay s gây sc ép tăng lãi sut đi vi đng VND. Điu này tr thành hin thc khi thi gian qua các ngân hàng đã liên tc điu chnh tăng lãi sut huy đng VND. Và mt khi tăng lãi sut đu vào s khó đ tránh tăng lãi sut đu ra”, TS. Lê Xuân Nghĩa b sung thêm quan ngi chính sách.

Bên cnh yếu t khách quan, bn thân ni ti h thng ngân hàng vn còn tn đng nhiu vn đ chưa được gii quyết rt ráo như x lý n xu, qun tr ri ro vn còn chưa đáp ng quy đnh thông l quc tế. Đc bit vn đ tăng vn là áp lc rt ln đi vi các ngân hàng trong năm 2019 khi mà Thông tư 41 quy đnh v t l an toàn vn đi vi ngân hàng vi nhng yêu cu kht khe hơn theo chun Basel 2 s chính thc có hiu lc vào đu năm 2020.

Liên quan đến vn đ tăng vn, mt chuyên gia ngân hàng cho rng, đó không ch là áp lc mà cũng là đng lc đ các ngân hàng quyết tâm tăng vn, nht là các ngân hàng yếu kém nếu không mun v thế cnh tranh ca h ngày càng suy gim. Theo đó các ngân hàng này s đy nhanh tái cu trúc, hoc có th phi tính ti phương án sáp nhp đ tăng năng lc tài chính, tăng năng lc cnh tranh.

Mt áp lc na, theo đánh giá ca mt thành viên Hi đng tư vn chính sách tài chính, tin t quc gia, đó là tín dng có th s được kim soát cht ch hơn t năm 2019.

Trong bi cnh đó, mun duy trì được li nhun đ đáp ng yêu cu ca c đông, buc các ngân hàng phi tiết gim chi phí hot đng, đng thi đy mnh các dch v thu phí. Mun như vy các NHTM cn phi đi sâu vào s hoá đ gim thiu các chi phí v qun tr, qun lý, gim thiu nhân lc,... “Ngân hàng nào nhanh tay trong vic đi mi công ngh s hoá hot đng t đào to nhân lc đến qun tr thì ngân hàng đó s chiến thng”, v chuyên gia này bình lun.

Theo Thi báo Ngân hàng

Xem 3144 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng