Thứ hai, 22 Tháng 7 2019
TIN MỚI

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý ngân hàng

Hinh anh hoat dong Ngan hangTái cơ cu, li nhun, x lý n xu… là nhng vn đ thường nht ca h thng ngân hàng (NH) Vit Nam nhng năm qua và nhiu năm ti. Điu này đt ra nhng thách thc cho h thng NH trong năm 2019.

Thông tư s 13 v kim soát ni b

Đây là thông tư đã khiến các ngân hàng thương mi (NHTM), chi nhánh NH nước ngoài quan tâm, lo lng nht trong 6 tháng cui năm 2018. Mc dù được ban hành t tháng 5, và t tháng 8 đến tháng 10/2018 đã có 3 bui ta đàm trao đi gia các t chc hi viên ca Hip hi NH Vit Nam vi Cơ quan thanh tra, giám sát NH (NHNN) ti Hà Ni và TPHCM, nhưng đến nay các NH vn mun kiến ngh thêm v mt s ni dung ca thông tư.

Ý nghĩa ca Thông tư s 13 đã tim cn các thông l quc tế, to các chun mc mi cao hơn, cht ch hơn trong vic qun tr ri ro ca NH. Đc bit Thông tư 13 đt ra nhng yêu cu, tiêu chun sát hơn vi thông l quc tế v qun tr NH, tng bước thc hin các quy đnh ca Basel II v bo đm an toàn trong hot đng, thúc đy các NH phát trin và hoàn thin cơ s d liu…

Song theo yêu cu ca Thông tư s 13, các NH phi có đ ngun lc v tài chính, con người, công ngh thông tin, đ đm bo hiu qu ca h thng kim soát ni b, do đó s làm gia tăng chi phí tuân th cho NH. Thi hn hiu lc ca Thông tư s 13 t 1/1/2019 đi vi các yêu cu v h thng qun lý ri ro, và t 1/1/2021 đi vi các yêu cu v quy trình đánh giá an toàn vn ni b, kh năng chu đng sc căng v vn, khu v ri ro và ni dung khác (ICAAP). Vì vy, thi gian ti các NHTM s gp rt nhiu thách thc trong vic tuân th.

Ông Nguyn Huy Cường, Giám đc Công ty TNHH Raffles Vit Nam, cho rng Thông tư s 13 có th coi là văn bn có hàm lượng k thut cao nht t trước ti nay. Thông thường, ti các nước cơ quan thanh tra giám sát thường ban hành ít nht 9 loi văn bn khác nhau đ quy đnh v ICAAP. Tuy nhiên, NHNN đã rút ngn được rt nhiu ni dung có tính cht tương đng gia các loi văn bn trên, đc bit là các quy đnh v qun tr doanh nghip. Ngược li, do bao gm quá nhiu ni dung, các yêu cu trong Thông tư s 13 s cn thêm nhng hướng dn t NHNN trong quá trình trin khai.

Nhng thách thc t CPTPP

Nn kinh tế s và NH s đang phát trin nhanh chưa tng thy. Hu hết t chc đu có thông tin cá nhân quan trng cn được bo v. Các t chc tín dng (TCTD) dù đã dùng các sn phm bo mt mng đ bo v d liu, nhưng chúng không hoàn ho. Nhng v khách b rút tin ngay trên tài khon din ra không ít trong năm 2018 và s còn tiếp din và ngày càng nghiêm trng hơn vì tin tc s liên tc tn công thông qua tiến b công ngh.

Làm thế nào đ giúp các mng lưới an toàn chng li các vi phm ni b, ngăn chn các gián đon vô tình t các xung đt đa ch IP, gim nh ri ro không tuân th các yêu cu pháp lý đ bo mt và kim soát khách hàng, ngăn chn tin tc ăn cp tin ca khách hàng… đang là thách thc rt ln đi vi các NH trong năm 2019 và nhng năm ti.

Bên cnh đó, Lut An ninh mng có hiu lc s góp phn xây dng môi trường không gian mng lành mnh, bo v quyn li hp pháp ca cá nhân, t chc, doanh nghip, nhưng rt cn các ngh đnh và thông tư hướng dn c th v vic lưu tr d liu người dùng trong phát trin các dch v thanh toán đin t, nht là trong bi cnh thc thi các cam kết m ca theo Hip đnh Đi tác toàn din và tiến b xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Sau khi CPTPP có hiu lc, vic m ca th trường s to điu kin thun li cho các NH nước ngoài vi kinh nghim, tim lc tài chính, công ngh và trình đ qun lý cao, tham gia vào th trường tài chính Vit Nam, dn đến các NHTM Vit Nam phi cnh tranh gay gt vi các NH nước ngoài trên sân nhà, trong đó ưu thế s thuc v các NH nước ngoài.

Bi vi thế mnh v cht lượng phc v và dch v đa dng, các NH ngoi s thu hút được lượng ln khách hàng trong nước, đc bit là các doanh nghip có vn đu tư nước ngoài. Điu này dn đến nguy cơ st gim th phn ca các NHTM ni đa. Bên cnh đó s din ra chy máu cht xám t các NH trong nước sang NH nước ngoài.

CPTPP Vit Nam phi thc hin các cam kết v môi trường pháp lý trong lĩnh vc NH.

Điu này đòi hi NHNN phi rà soát các quy đnh trong h thng các văn bn quy phm pháp lut hin hành, cân nhc tương thích/phù hp vi quy đnh/cam kết trong CPTPP và các hip đnh thương mi t do khác Vit Nam tham gia; đc bit trong các cam kết v vung cp dch v tài chính mi; chuyn thông tin; dch v thanh toán đin t cho các giao dch bng th; cơ chế Ratchet (gi nguyên các bin pháp hin hành, có sa đi phi sa theo hướng t do hơn). Đây s là khi lượng công vic rt ln và cp bách đ h thng NH Vit Nam bt kp vi môi trường cnh tranh mi.

Khuôn kh pháp lý ngân hàng s, fintech

Hin nay, s lượng các công ty fintech tham gia cung ng dch v trên th trường Vit Nam đã lên ti gn 100, hot đng trên nhiu lĩnh vc khác nhau, trong đó lĩnh vc thanh toán đóng vai trò ch đo vi 26 công ty đã được NHNN cp giy phép cung ng dch v trung gian thanh toán, lĩnh vc cho vay ngang hàng, các gii pháp đ h tr hot đng ca NH, như bo mt, đnh danh khách hàng đin t, qun lý tài sn, các nn tng ng dng công ngh blockchain cho hot đng tài tr thương mi, qun lý chui cung ng… Năm 2018, s hp tác gia các NH và công ty fintech din ra rt mnh m.

Vn đ đt ra hin nay là fintech phát trin quá mnh m, vi nhiu hình thc thanh toán mi, ý tưởng mi, đã khiến hành lang pháp lý ca Vit Nam chưa theo kp. Trong khu vc, nhiu nước đã đi nhanh hơn  trong vic qun lý fintech. Như Ngân hàng Trung ương Thái Lan đã thành lp V Công ngh tài chính. Malaysia giao cho y ban Chng khoán qun lý hot đng ca fintech và h đã có nhng khung pháp lý cho mt s lĩnh vc ca fintech. Cơ quan qun lý tin t Singapore cũng đã ban hành các quy đnh qun lý mt s hot đng fintech.

Trong khi đó, đến tháng 3/2017, NHNN mi thành lp Ban ch đo fintech đ nghiên cu chuyên sâu v các công ngh, sn phm và dch v NH mi cũng như đ xut nhng gii pháp nhm hoàn thin h sinh thái (bao gm c khuôn kh pháp lý) đ h tr cho s phát trin ca các công ty fintech hot đng trên lãnh th Vit Nam. Cho đến nay, d tho đ án v cơ chế th nghim có kim soát (Regulatory Sandbox) cho các doanh nghip fintech cung ng gii pháp, dch v trong lĩnh vc NH mi được gi ly ý kiến tham gia ca các b, ngành liên quan và mt s t chc tài chính quc tế.

Xem 207 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.