Thứ hai, 22 Tháng 7 2019
TIN MỚI

Đề án Văn hóa công vụ đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân, xã hội

Hinh anh quy tin dung hoat dongTh tướng Chính ph đã phê duyt Đ án Văn hóa công v hình thành phong cách ng x, l li làm vic chun mc ca đi ngũ cán b, công chc, viên chc; đm bo tính chuyên nghip, trách nhim, năng đng, minh bch, hiu qu trong hot đng thc thi nhim v, công v; đáp ng nhu cu phc v nhân dân, xã hi.

4 ni dung chính ca Đ án

Th nht, v tinh thn, thái đ làm vic ca cán b, công chc, viên chc: Cán b, công chc, viên chc phi trung thành vi nhà nước; bo v danh d T quc và li ích quc gia; tôn trng và tn ty phc v nhân dân. Khi thc hin nhim v, công v, cán b, công chc, viên chc phi ý thc rõ v chc trách, bn phn ca bn thân.

Phi sn sàng nhn và n lc hoàn thành tt mi nhim v được phân công; không kén chn v trí công tác, chn vic d, b vic khó. Tâm huyết, tn ty, gương mu làm tròn chc trách, nhim v được giao; không vướng vào "tư duy nhim kỳ"; phi có ý thc t chc k lut; s dng có hiu qu thi gi làm vic; tránh hin tượng trung bình ch nghĩa; nghiêm chnh chp hành ni quy, quy chế ca cơ quan, t chc; không được gây khó khăn, phin hà, vòi vĩnh, kéo dài thi gian x lý công vic ca cơ quan, t chc và người dân; không th ơ, vô cm, thiếu trách nhim trước nhng khó khăn, bc xúc ca người dân.

Th hai, v chun mc giao tiếp, ng x ca cán b, công chc, viên chc: Trong giao tiếp vi người dân, cán b, công chc, viên chc phi tôn trng, lng nghe, tn tình hướng dn v quy trình x lý công vic và gii thích cn k nhng thc mc ca người dân. Thc hin "4 xin, 4 luôn": xin chào, xin li, xin cm ơn, xin phép; luôn mm cười, luôn nh nhàng, luôn lng nghe, luôn giúp đ.

Đi vi đng nghip, cán b, công chc, viên chc phi có tinh thn hp tác, tương tr trong thc hin nhim v, công v; không bè phái gây mt đoàn kết ni b ca cơ quan, t chc.

Đi vi lãnh đo cp trên, cán b, công chc, viên chc phi tuân th th bc hành chính, phc tùng s ch đo, điu  hành, phân công công vic ca cp trên; không trn tránh, thoái thác nhim v, không nnh b, ly lòng vì đng cơ không trong sáng.

Th ba, chun mc v đo đc, li sng ca cán b, công chc, viên chc: Cán b, công chc, viên chc phi không ngng hc tp, tu dưỡng, rèn luyn v đo đc, li sng. Thc hin cn, kim, liêm, chính, chí công vô tư; trung thc, gin d, thng thn, chân thành; không có biu hin cơ hi, sng ích k, ganh ghét, đ k.

Th tư, v trang phc ca cán b, công chc, viên chc: Khi thc hin nhim v, cán b, công chc, viên chc phi ăn mc gn gàng, lch s, đi giày hoc đi dép có quai hu. Trang phc phi phù hp vi tính cht công vic, đc thù trang phc ca ngành và thun phong, m tc ca dân tc. Đi vi nhng ngành có trang phc riêng thì phi thc hin theo quy đnh ca ngành.

Các gii pháp thc hin Đ án

Nghiên cu, đ xut hoàn thin quy đnh v văn hóa công v trong Lut cán b, công chc, Lut viên chc và các văn bn hướng dn thi hành.

T chc thc hin các quy đnh v văn hóa công v góp phn tăng cường k lut k cương hành chính, nâng cao hiu lc hiu qu ca nn công v. Trong đó, cn ng dng rng rãi công ngh thông tin trong hot đng ni b ca cơ quan, t chc, hướng ti nâng cao năng sut lao đng, gim hi hp, giy t hành chính và chế đ báo cáo, to nn tng phát trin Chính ph đin t.

Tăng cường thanh tra, kim tra vic thc hin văn hóa công v theo chương trình, kế hoch hàng năm ca Thanh tra B Ni v và Thanh tra S Ni v. Cán b, công chc, viên chc có hành vi vi phm quy đnh v văn hóa công v tùy theo tính cht, mc đ vi phm phi chu hình thc k lut theo quy đnh ca pháp lut. Kiên quyết x lý nghiêm các hành vi vi phm, ngăn chn t "tham nhũng vt", biu hin nhũng nhiu phin hà trong gii quyết công vic đi vi người dân và doanh nghip; x lý nghiêm vic chm tr trong thc hin nhim v được giao.

Xem 213 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.