In trang này

Ý kiến của NHNN về lĩnh vực cho vay ngang hàng tại Việt Nam

Hinh anh Ngan hang Nha nuoc Viet NamThi gian qua, s bùng n các ng dng t thành tu ca cuc cách mng công nghip 4.0 trên thế gii nói chung và ti Vit Nam nói riêng đã thúc đy nhiu sn phm, dch v mi, trong đó có dch v cho vay ngang hàng (P2P Lending).

P2P Lending là hot đng được thiết kế và xây dng trên nn tng ng dng công ngh s đ kết ni trc tiếp người đi vay vi người cho vay (nhà đu tư) mà không thông qua trung gian tài chính như t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. S phát trin nhanh chóng ca mô hình P2P Lending trên thế gii trong khong mt thp niên tr li đây đã to ra mt kênh cung ng vn mi trên th trường và góp phn thúc đy tài chính toàn din phát trin. Tuy nhiên, mô hình này cũng tim n nhiu ri ro cho các bên tham gia, có th gây ra mt n đnh kinh tế xã hi do các bên có liên quan không tr được n; đ li nhng h ly kéo dài, hết sc nng n mà nhiu nước trên thế gii đã phi tr giá thi gian qua.

Vit Nam, gn đây đã xut hin mt s công ty cung ng dch v tương t như mô hình các công ty vn hành P2P Lending trên thế gii. Thc tế hot đng ca mô hình này trong thi gian qua cho thy vn còn tn ti như vic qung cáo không minh bch v mc li nhun, không cung cp hoc cung cp thông tin thiếu chính xác v các ri ro mà các bên tham gia có th gp phi, đưa ra mc lãi sut cao phi thc tế đ lôi kéo người cho vay tham gia. Nếu xy ra tranh chp do vic không đòi được các khon đã cho vay, người cho vay có th mt tin, khó truy đòi trách nhim t các công ty cung ng nn tng P2P Lending. Ngoài ra, hot đng P2P Lending còn tim n ri ro như: Thông tin cá nhân ca các bên tham gia có th b đánh cp do l hng bo mt; h thng lưu tr thông tin ca Công ty P2P Lending có th b chiếm quyn kim soát hoc b đánh sp bi hackers dn đến toàn b thông tin giao dch ca các bên b mt hoc xóa ; mt s đi tượng n danh và núp bóng giao dch trên các nn tng P2P Lending đ trn thuế, ra tin, tài tr khng b; hoc biến tướng đ huy đng tài chính đa cp khiến người cho vay, người đi vay tr thành nn nhân ca hành vi la đo, chiếm dng vn bt hp pháp; hoc nhiu đi tượng cho vay nng lãi, hot đng tín dng đen “núp bóng” các nn tng P2P Lending đ cho vay vi mc lãi sut rt cao, vượt xa mc trn lãi sut 20%/năm ca khon tin vay được qui đnh ti Điu 468 B Lut Dân s năm 2015.

Ngoài ra, Điu 8 Lut các t chc tín dng năm 2010, được b sung, sa đi năm 2017 qui đnh: “1. T chc có đ điu kin theo quy đnh ca Lut này và các quy đnh khác ca pháp lut có liên quan được Ngân hàng Nhà nước cp Giy phép thì được thc hin mt hoc mt s hot đng ngân hàng ti Vit Nam. 2. Nghiêm cm cá nhân, t chc không phi là t chc tín dng thc hin hot đng ngân hàng, tr giao dch ký qu, giao dch mua, bán li chng khoán ca công ty chng khoán”.1 Như vy, bt kỳ t chc, cá nhân nào li dng các nn tng P2P Lending đ thc hin mt trong các hot đng ngân hàng mà không được NHNN cp phép là vi phm pháp lut.

Theo quy đnh ca pháp lut, các hot đng kinh doanh huy đng tin gi hoc cp tín dng phi tuân th các quy đnh ca Lut Ngân hàng Nhà nước và Lut Các T chc tín dng. Tuy nhiên đi vi quan h cho vay trc tiếp không phi hot đng kinh doanh gia các t chc, cá nhân (không được thc hin bi các TCTD) thông qua vic s dng kết ni da trên ng dng Internet như mt s hot đng P2P Lending có th coi là các giao dch dân s và không thuc phm vi điu chnh ca Lut Ngân hàng Nhà nước và Lut Các T chc tín dng.

Trước nhng ri ro tim n khi tham gia các nn tng P2P Lending như đ cp trên, NHNN khuyến cáo người dân, doanh nghip nên tìm hiu kĩ thông tin, thn trng khi tham gia các nn tng P2P Lending, NHNN cũng khuyến khích người dân, doanh nghip tiếp cn vn qua kênh tín dng ngân hàng.

Vi vai trò là cơ quan qun lý nhà nước v hot đng tin t - ngân hàng, thi gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành các văn bn quy phm pháp lut, yêu cu các t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài công b công khai, minh bch quy trình, tiêu chun cht lượng, th tc cung cp sn phm, dch v, biu phí, lãi sut, tăng cường ci cách th tc hành chính to điu kin thun li cho người dân, doanh nghip d dàng tiếp cn sn phm, dch v ngân hàng; qua đó bo v quyn li hp pháp ca c ngân hàng và khách hàng. Bên cạnh đó Chính phủ cũng đã ban hành nhiều chính sách và hệ thống các TCTD đã tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế chính sách tín dụng đối với hộ nghèo, các đối tượng chính sách, các ngành nghề kinh doanh cần ưu tiên phát triển (lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, thu mua lượng thực, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngành cà phê, nuôi trồng thủy, hải sản), cắt gim điu kin kinh doanh, đơn gin hóa th tc hành chính, tiết gim chi phí đ to điu kin nâng cao kh năng tiếp cn tín dng cho khách hàng vay vi mc lãi sut cho vay phù hp.

Đ to điu kin thun li cho người dân, doanh nghip tiếp cn tín dng ngân hàng, NHNN tăng cường ch đo các t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nâng cao năng lc tài chính, m rng kênh bán hàng đ đáp ng nhu cu vn ca nn kinh tế, nht là đa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Trong nhng năm gn đây, ngành Ngân hàng luôn ch đng, sáng to ng dng công ngh đ không ngng đi mi sn phm, dch v nhm mang li s thun tin, tri nghim thân thin, tiết kim thi gian và chi phí cho người dân, doanh nghip.

Đng thi, ngành Ngân hàng tiếp tc đy mnh truyn thông, gii thiu các sn phm, dch v tài chính ngân hàng đ nâng cao kiến thc và h tr kh năng tiếp cn tín dng ca người dân và doanh nghip vi h thng ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước đã và đang phi hp các B, ngành liên quan nghiên cu đ có đ xut xây dng bin pháp qun lý phù hp đi vi các hình thc thanh toán mi da trên nn tng công ngh nói chung và hot đng P2P Lending nói riêng, phù hp vi ý kiến ch đo ca Th tướng Chính ph, nhm khuyến khích các doanh nghip áp dng đi mi, sáng to ca thành tu công ngh, đng thi bo v quyn li hp pháp ca các bên tham gia, đc bit là quyn li hp pháp ca người dân, đm bo an ninh tài chính, tin t quc gia.

Xem 2217 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng