Thứ hai, 22 Tháng 7 2019
TIN MỚI

Agribank và những giải pháp đẩy lùi nạn tín dụng đen

Agribank Phu Yen khai truong diem giao dich luu dongNgân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) đã và đang cùng toàn ngành trin khai tích cc nhiu gii pháp nhm đy lùi nn tín dng đen.

Tín dng đen đã và đang hoành hành, gây ra nhng h ly không nh đi vi an ninh trt t và s phát trin kinh tế xã hi. Agribank đã cùng ngành ngân hàng tích cc trin khai nhiu gii pháp nhm đy lùi nn tín dng đen, c th như: phát trin dch v ngân hàng lưu đng mang đng vn đến vi đông đo bà con vùng sâu vùng xa, trin khai mnh m hình thc cho vay qua t nhóm đ tăng kh năng tiếp cn vn ngân hàng ca người dân, đơn gin hóa các th tc hành chính đ giúp người dân d dàng tiếp cn vi ngun vn ngân hàng…

Có th nói, tín dng đen đã thc s tr thành mt ni lo ngi đi vi toàn xã hi và mi đây, Th tướng Nguyn Xuân Phúc trong cuc hp thường kỳ ca Chính ph đu tháng 12 đã có nhng ch đo quyết lit đ trn áp nn tín dng đen. Người đng đu Chính ph đã yêu cu các b, ngành, đa phương có bin pháp quyết lit đ loi tr tình trng này. B Công an cũng quyết đnh s m đt cao đim trn áp ti phm, trong đó có ti phm tín dng đen bt đu t gia tháng 12.

S dĩ nn tín dng đen “gây bão” khp nơi là bi người dân có th d dàng tiếp vn t ngun này, th tc đơn gin và được cp vn nhanh chóng ch trong vòng vài gi đng h. Trong khi đó, đ tiếp cn ngun vn ngân hàng, khách hàng phi thc hin nhng th tc nht đnh, có gii pháp s dng vn vay, đm bo ngun vn đ tr n… Ngân hàng áp dng nhng quy trình như vy đ hn chế ti đa ngun vn cho vay b s dng sai mc đích và có nguy cơ chuyn thành n xu, đm bo s hot đng lành mnh ca h thng ngân hàng - mch máu ca nn kinh tế đt nước.

Ngân hàng lưu đng Agribank mang đng vn đến tng h dân vùng sâu vùng xa

Mt trong nhng gii pháp quan trng đ đy lùi nn tín dng đen đó là phi gii quyết tn gc vn đ khát vn ca người dân. Do đó tăng kh năng tiếp cn vn ca người dân là mt cách hu hiu đ gim tín dng đen. Agribank đã tích cc ci cách các th tc hành chính đ khách hàng có th tiếp cn ngun vn ngân hàng mt cách nhanh gn, và tt nhiên vn đm bo nhng quy đnh pháp lý. Và nếu như trước đây khách hàng phi tìm đến ngân hàng đ được vay vn thì gi đây, ngân hàng đã ch đng tìm đến khách hàng đ giúp khách hàng thc hin các th tc vay vn, phát trin kinh tế. Đng thi, Agribank trin khai mnh m dch v ngân hàng lưu đng trên toàn quc, đ nhng khách hàng vùng sâu vùng xa, vùng đc bit khó khăn cũng có cơ hi tiếp cn ngun vn ngân hàng. Ông Nguyn D - Giám đc Agriban Gia Lai nhn mnh: “Vi riêng ngân hàng Agribank, chúng tôi chúng đang n lc đưa vn đến nhng buôn làng xa xôi nht, bng vic m các phòng giao dch hoc xe cho vay lưu đng. Nếu như trước đây, người dân cn vay vn phi tìm đến ngân hàng, thì ngày nay, chính ngân hàng đang tìm đến tng người dân đ mang vn đến cho h, giúp h sn xut kinh doanh đ sm thoát nghèo”.

Nhng gii pháp trên ca Agribank đã đem li nhng hiu qu rõ rt, khách hàng nhng vùng xa xôi nht cũng có th đến vi Agribank, nhng khách hàng khát vn đ kinh doanh cũng đã được đáp ng. Khách hàng vùng sâu vùng xa, trước đây, có khi phi vượt c hơn 60km mi đến được tr s ngân hàng thì gi đây h ch cn đi vài km là có th đến được đim giao dch lưu đng ca Agribank. Nhng đim giao dch lưu đng nhng vùng xa xôi như: Mc Châu (Sơn La), Ngc Lc (Thanh Hóa), Qung Trch (Qung Bình), Qung Sơn (huyn Đăk Glong - Đăk Nông), Xuân Lc (Đng Nai)… thc s đã đem đến nhng tin ích, nhng nim vui khôn t xiết cho khách hàng nơi đây.

Trin khai thí đim t cui năm 2017, đến nay đim giao dch lưu đng bng ô tô chuyên dùng ca Agribank đã có mt ti nhng xã vùng sâu, vùng xa, vùng ho lánh, t bc đến nam đ phc v khách hàng.  Đt 1 giai đon 1, Agribank trin khai đim giao dch lưu đng bng ô tô chuyên dùng đến 30 chi nhánh, đt 2 giai đon 1 trin khai 38 đim giao dch lưu đng ti 37 chi nhánh.. Tính đến 31/10/2018, đi vi 30 chi nhánh trin khai đt 1 đ án đim giao dch lưu đng bng ô tô chuyên dùng đã t chc được 2.045 phiên giao dch, phc v cho 225.288 lượt khách hàng ti 236 xã trong c nước.

Dch v ngân hàng lưu đng ca Agribank đã được người dân hưởng ng, được ngân hàng Nhà nước đánh giá cao và mi đây, Ngân hàng Nhà nước đã truyn đi thông đip khuyến khích các t chc tín dng m rng mng lưới khu vc nông thôn, thí đim mô hình ngân hàng lưu đng ca Agribank, phát trin h thng tài chính vi mô, các công ty tài chính tiêu dùng… đ đy lùi nn tín dng đen.

Agribank trin khai mnh m dch v cho vay qua t nhóm

Agribank có mng lưới rng khp trên c nước gm 2.300 chi nhánh và phòng giao dch có mt khp mi vùng min, vùng sâu vùng xa, huyn đo… và tiên phong, ch lc trong trin khai các chương trình tín dng chính sách ca Nhà nước. Nhiu nơi, Agribank là ngân hàng duy nht hin din và đem đến nhng tin ích ngân hàng hin đi cho người dân. Khách hàng ti khp các vùng min ca c nước khi có nhu cu và có phương án gii ngân phù hp đu có kh năng tiếp cn ngun vn vay t Agribank.

Không ch dng li đó, Agribank còn đy mnh cho vay qua t nhóm.  Agribank trin khai cho khách hàng vay vn qua t nhóm thông qua vic phi hp cht ch vi y ban nhân dân, Hi đng nhân dân, Hi Nông dân, Hi ph n… Agribank trin khai ký Tha thun liên ngành vi Trung ương Hi Liên hip Ph n Vit Nam, Trung ương Hi Nông dân Vit Nam, đng thi ban hành các văn bn có liên quan v hướng dn cho vay thông qua t vay vn và được các Chi nhánh trong toàn h thng trin khai áp dng. Vic cho vay qua t nhóm là mt trong nhng gii pháp hu hiu đ Agribank giúp đông đo người dân tiếp cn được ngun vn ngân hàng mt cách thun tin, nhanh chóng, qua đó gim nn tín dng đen. Vic cho vay qua các t hi là mt kênh dn vn rt hiu qu, mang li li ích kinh tế cho h nông dân, cho các hot đng ca t chc đoàn th Hi các cp…

T vay vn s đem đến cho người dân nhiu thun tin khi tiết kim được thi gian đi li, công sc... Bên cnh đó, vic tham gia t vay vn, khách hàng còn gii ta được tâm lý e ngi trong vic vay vn Ngân hàng. Bi l, đa bàn nông thôn,  nhiu h gia đình còn có tâm lý mc cm v thu nhp thp, mc vay nh l và e ngi các th tc vay nên đôi khi chưa mnh dn tìm đến ngân hàng đ vay vn kinh doanh. Khi tham gia t vay vn, khách hàng được gii ta tâm lý và có cm giác yên tâm hơn khi giao dch v tin bc... T trưởng t vay vn s tiếp nhn h sơ vay vn, hướng dn các thành viên trong t làm đúng th tc, h sơ vay vn ca ngân hàng, giúp người dân nhanh chóng hoàn thin các th tc đng thi gim áp lc cho cán b tín dng ngân hàng. T vay vn có trách nhim theo dõi kỳ hn vay, ngày tr lãi, ngày đến hn tr n ca các thành viên, đ kp thi tr vn gc cũng như lãi vay cho ngân hàng.

Ông Nguyn Văn Tư - Ch tch Hi Nông dân Đăk Lăk - nhn mnh: “Ngân hàng Agribank đã đưa các chính sách tín dng ca nhà nước đến gn vi các h dân. Agribank cũng đng thi tham gia xây dng t chc chính tr đa phương (đc bit là t chc hi nông dân), thông qua vic đy mnh cho vay qua t nhóm. Cũng thông qua t vay vn, đa phn người nông dân được tiếp cn vn ngân hàng, tng đng vn ca ngân hàng được các h nông dân cht chiu và s dng hiu qu, người nông dân đã có tích lũy, góp phn phát trin kinh tế đa phương...”.

T ngun vn ca Agribank, nhiu h gia đình đã thoát nghèo, vươn lên làm giu. Qua nhiu năm trin khai, t vay vn thc s là cánh tay ni dài, là tr th đc lc cho các chi nhánh Agribank trên c nước. Nhiu đa phương thc hin tt mô hình cho vay qua t nhóm như: Phú Th, Tuyên Quang, Nam Đnh, Qung Tr, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Ngh An… Đến 31/12/2017, Agribank đã trin khai cho vay qua hơn 52 nghìn t vay vn vi 1.261.847 thành viên trên đa bàn 75 chi nhánh. Đến nay, Agribank có dư n cho vay qua t đt 110 ngàn t đng vi hơn 57 nghìn t vay vn và hơn 1,3 triu t viên, t l n xu rt thp (0,3% tng dư n).

Bên cnh vic đy mnh dch v ngân hàng lưu đng và trin khai cho vay qua t nhóm, Agribank còn là ngân hàng thương mi Nhà nước luôn đi đu trong vic thc hin các chương trình tín dng chính sách giúp đông đo người dân tiếp cn vn ngân hàng vi lãi sut ưu đãi. Hin ti Agribank trin khai 7 chương trình tín dng chính sách và 02 chương trình mc tiêu quc gia v xây dng nông thôn mi và gim nghèo bn vng, khách hàng nhn được nhiu ưu đãi t nhng gói tín dng trên… Hàng năm, Agribank chp nhn gim thu hàng nghìn t đng đ h tr lãi sut vay cho khách hàng.

Khi có cơ hi tiếp cn vn ngân hàng đáp ng nhu cu sn xut, khách hàng s hn chế vic tìm đến tín dng đen. Vic đáp ng ti đa nhu cu vn cho người dân là điu căn bn nhưng chưa phi là tt c đ hn chế ti đa tín dng đen. Vic đy lùi tn gc tín dng đen còn cn s vào cuc ca tt c các b, ngành. Ngoài vic tăng kh năng tiếp cn vn ngân hàng ca người dân cn phát trin h thng tài chính vi mô, các công ty tài chính tiêu dùng… Đng thi, các chế tài đ x lý tín dng đen cũng cn có tính răn đe hơn na. Người dân cũng cn được tuyên truyn đ nâng cao nhn thc v nhng h ly khôn lường mà tín dng đen mang li…

Xem 1445 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.