Thứ sáu, 03 Tháng 4 2020
TIN MỚI

VietinBank đáp ứng 60% nhu cầu đào tạo cán bộ cấp Phòng

VietinBank dap ung nhu cau dao tao can bo cap PhongChương trình đào to k năng qun lý và lãnh đo v trí trưởng/phó phòng (TPP) chi nhánh (CN) và đơn v s nghip (ĐVSN) là mt trong nhng chương trình đào to được t chc theo Khung Đào to ca Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) ban hành vào cui năm 2016, đã đt được nhiu thành tu, được CN đánh giá rt cao.

Chương trình này có mc tiêu trang b k năng và các công c qun lý mt cách có h thng, hiu qu đi vi v trí TPP ti CN và các ĐVSN VietinBank, qua đó giúp Ban Lãnh đo CN, ĐVSN phát trin lc lượng nhân s góp phn thúc đy kinh doanh và nâng cao hiu qu công vic.

Năm 2018, Chương trình đã được thiết kế vi thi lượng 7 - 10 ngày tùy theo tng đi tượng (TPP có liên quan đến công tác tín dng, TPP phi tín dng và TPP ĐVSN) bao gm 6 chuyên đ, 1 Taklshow và chương trình Góc nhìn thc tế. Ph trách ging dy cho chương trình là ging viên chuyên trách thuc Trường Đào to & Phát trin Ngun Nhân lc (ĐT&PTNNL), chuyên gia đào to đến t Khi Qun lý Ri ro và các đi tác đào to uy tín ca VietinBank.

Bên cnh vic trang b các kiến thc chuyên môn và nâng cao k năng qun lý, các hc viên còn tiếp thu được rt nhiu kinh nghim thc tin trong công vic thông qua s chia s ca các chuyên gia cao cp như: Bà Đ Th Thy - nguyên Thành viên HĐQT; bà Nguyn Th Thu Hng - Giám đc Trường ĐT&PTNNL và các trưởng/phó phòng Tr s chính (TSC) cũng như giám đc/phó giám đc CN VietinBank.

Đim nhn trong năm 2018 là đã có chương trình riêng được thiết kế cho TPP ca ĐVSN. Ngoài ra, vic lng ghép k năng b tr “K năng thuyết trình”, nhm cung cp các k năng giúp các TPP CN/ĐVSN có th truyn ti đy đ và sâu sc thông đip ca mình đến cán b, lãnh đo, khách hàng… Năm 2018 cũng là năm chuyên đ thc hành h tr tín dng dành cho các TPP H tr tín dng (HTTD) ti CN được đưa vào đào to, vi s tham gia hướng dn, chia s ca chuyên gia đào to Lê Th Bích Hương - nguyên Trưởng Phòng HTTD TSC và các TPP HTTD TSC.

Trong năm 2018, Trường ĐT&PTNNL đã phi hp vi các đơn v t chc 17 lp, bao gm: 15 lp dành cho TPP ti CN và 2 lp dành cho TPP ti ĐVNS. Theo đó, tính đến cui năm 2018, chương trình đào to đã đáp ng được nhu cu đào to theo Khung Đào to bt buc c th như sau:

- 100% nhu cu đương chc cán b v trí trưởng phòng ti CN (tương ng vi vic đáp ng khong 70% nhu cu cán b v trí TPP ti CN trên toàn h thng).

- 60% nhu cu đương chc cán b v trí TPP ti ĐVSN.

D kiến năm 2019, Trường ĐT&PTNNL s tiếp tc t chc 20 lp đáp ng nhu cu theo Khung Đào to bt buc cho khong 85% cán b v trí TPP ti CN và 100% cán b v trí TPP ti ĐVSN.

Bên cnh chương trình đào to bt buc, Trường ĐT&PTNNL còn trin khai các khóa k năng, nghip v b tr dành cho đi ngũ TPP ti CN và ĐVSN như “K năng thuyết phc và qun lý xung đt”, “K năng đàm phán, thuyết phc và giao tiếp”, “K năng hun luyn”, “Nghip v pháp lý tín dng”… vi s lượng t chc là 15 lp.

Chui chương trình đào to năm 2018 đã khép li và nhn được rt nhiu phn hi tích cc cũng như các ý kiến đóng góp quý báu ca hc viên và lãnh đo các CN và ĐVSN. Vi vai trò là đơn v đu mi t chc chương trình, Trường ĐT&PTNNL đã rút kinh nghim và s tiếp tc đi mi ni dung đào to, phương pháp ging dy nhm nâng cao hiu qu ca khóa hc góp phn xây dng đi ngũ qun lý ca VietinBank có năng lc vng vàng trước các nhim v quan trng trong bi cnh cnh tranh gay gt như hin nay.

Xem 682 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng