Thứ hai, 17 Tháng 6 2019
TIN MỚI
Vietcombank tuyển dụng chuyên viên công nghệ

Vietcombank tuyển dụng chuyên viên công nghệ

Nhm phc v yêu cu hot đng kinh doanh, Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) cn tuyn dng 07chuyên viên phòng Qun lý các đ án công ngh vào làm vic ti Tr s chính (TP. Hà Ni). Thời gian nhận h sơ từ ngày 11/12/2018 đến 24h00 ngày 20/12/2018 (Nhn h sơ trong 10 ngày, k c th By và Ch nht).

Mô t công vic và tiêu chun tuyn dng: ng viên tham kho thông tin và thc hin đăng ký tài khon, to và np h sơ trc tuyến ti Trang tuyn dng ca Vietcombank*

Hình thc nhn h sơ: Trc tuyến.

- ng viên truy cp đa ch: https://www.vietcombank.com.vn/Careers/News.aspx (Web Vietcombank ---> mc Tuyn dng) đ xem thông tin chi tiết.

- Thc hin np h sơ trc tuyến ti đa ch: https://tuyendung.vietcombank.com.vn

H sơ đính kèm: Sau khi to và np h sơ trc tuyến, thí sinh scan các giy t sau sang đnh dng pdf hoc doc-docx, nén vào 1 file zip đ đính kèm.

- Sơ yếu lý lch t thut khai trong giai đon 06 tháng gn nht có chng nhn ca cơ quan nhà nước có thm quyn;

- Bn sao các văn bng và bng đim (không cn công chng/chng thc);

- Giy chng nhn sc kho trong thi gian 06 tháng gn nht;

- 02 nh 4x6 (chp trong vòng 06 tháng tính đến thi đim np h sơ).

(ng viên phi b sung đy đ h sơ bn giy có công chng/chng thc khi Vietcombank yêu cu hoc khi có thông báo ng viên được vào vòng Phng vn).

Lưu ý:

- Vietcombank ch nhn h sơ ng viên tt nghip Đi hc h tp trung chính quy (không bao gm h liên thông, liên kết, ti chc, văn bng 2, va hc va làm) ca các trường Đi hc theo quy đnh ca Vietcombank. Đào to Thc s tr lên ch là tiêu chí ưu tiên;

- Thí sinh s nhn được mt email xác nhn v v trí đã np sau khi hoàn thành vic to và np h sơ trc tuyến trên h thng;

- Vietcombank được quyn la chn h sơ đ mi ng viên ni tri tham gia các vòng tuyn dng;

- Vietcombank ch thông báo lch thi đi vi ng viên đ điu kin d thi (qua tin nhn SMS và email);

- Thi gian thi d kiến: Tháng 12/2018;

- Thí sinh hoàn toàn chu trách nhim v tính chính xác và trung thc ca H sơ. Trường hp Vietcombank phát hin h sơ đăng ký ca thí sinh không chính xác, trung thc, kết qu ca thí sinh s b hy b.

Thông tin chi tiết, liên h: ti Vietcombank0941924344/0941924346/0941924347.

Xem 2314 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.